LỜI MỞ ĐẦU

Trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của loài người, con người luôn luôn khẳng định vai trò số một của mình. Đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay nhân loại đã bước vào một kỷ nguyên mới với những đổi thay to lớn, đó là xu hướng toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế đang diễn ra mãnh liệt thì nguồn lực con người là yếu tố cạnh tranh quyết định sự thắng lợi của mỗi tổ chức. Đất nước nào, tổ chức, doanh nghiệp nào quan tâm đúng mực và đặt chính xác nhân tố con người lên hàng đầu thì đất nước, tổ chức, doanh nghiệp đó sẽ thành công. Thật không phải ngẫu nhiên mà trong chiến lược ổn định và phát triển kinh tế xã hội Đảng ta đã khẳng định con người là mục tiêu và động lực của sự phát triển. Chiến lược đã đặt con người vào vị trí trung tâm, giải phóng sức sản xuất, khơi dậy mọi tiềm năng của mỗi cá nhân, tập thể lao động của cả cộng đồng dân tộc

Và trong bất kỳ một tổ chức, doanh nghiệp nào cũng vậy, việc xác định nguồn lực con người có vị trí then chốt trong tổ chức là hết sức cần thiết bởi nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố cạnh tranh đáng giá nhất quyết định sự thắng lợi
Vậy làm thế nào để có nguồn nhân lực chất lượng cao phù hợp với mục tiêu của tổ chức? Tất cả các tổ chức cần quan tâm đến quản trị nguồn nhân lực mà trong đó công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đóng một vai trò vô cùng quan trọng.

Là một sinh viên chuyên ngành Kinh tế lao động, sau một thời gian tìm hiểu và nghiên cứu thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh chung và nguồn nhân lực nói riêng của Công ty Vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) trong những năm gần đây, em nhận thấy công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là quan trọng đối với Công ty và trở thành công tác thường xuyên được Công ty quan tâm. Song với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, môi trường kinh doanh và việc thị trường được mở rộng dẫn đến cơ cấu tổ chức thay đổi, do đó công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong Công ty còn bộc lộ một số tồn tại. Việc nâng cao hiệu quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty nhằm nâng cao trình độ tay nghề, kiến thức, kỹ năng cho người lao động luôn là nỗi niềm trăn trở của những người nắm giữ trách nhiệm thực hiện công tác này. Đây cũng chính là lý do em chọn đề tài “ Nâng cao hiệu quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty Vật liệu nổ công nghiệp”

Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung chuyên đề được chia làm ba phần:
Chương I: Cơ sở lý luận về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp
Chương II: Thực trạng công tác đào tạo và phát triển của Công ty VLNCN
Chương III: Một số phương hướng và biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty VNLCN.

MỤC LỤC

Chương I: Cơ sở lý luận về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp 3
I.Bản chất và vai trò của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đối với doanh nghiệp 3
1.Khái niệm nguồn nhân lực 3
2.Khái niệm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 3
3.Khái niệm hiệu quả và hiệu quả của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 5
4.Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 6
4.1 Các yếu tố thuộc môi trường bên trong doanh nghiệp 6
4.2 Các yếu tố thuộc môi trường bên ngoài doanh nghiệp 8
II.Các phương pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 8
1.Các phương pháp đào tạo trong công việc 8
1.1.Đào tạo theo kiểu chỉ dẫn trong công việc 8
1.2.Đào tạo theo kiểu học nghề 8
1.3.Đào tạo theo kiểu kèm cặp và chỉ bảo 9
1.4.Đào tạo kiểu luân chuyển và thuyên chuyển công việc 9
2.Các phương pháp đào tạo ngoài công việc 9
2.1 Mở các lớp cạnh doanh nghiệp 9
2.2 Gửi đi học tại trường chính quy 10
2.3 Đào tạo thông qua các bài giảng, hội nghị, cuộc thảo luận 10
2.4 Đào tạo theo kiểu chương trình hoá 10
2.5 Đào tạo từ xa 10
2.6 Đào tạo theo kiểu phòng thí nghiệm 10
2.7 Đào tạo theo kiểu mô hình hoá hành vi 10
2.8 Đào tạo kỹ năng xử lý công văn, giấy tờ 11
III.Tiến trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 11
1.Xác định nhu cầu đào tạo 11
2.Xác định mục tiêu đào tạo 11
3.Lựa chọn đối tượng đào tạo 11
4.Xây dựng chương trình và lựa chọn phương pháp đào tạo 12
5.Dự tính chi phí đào tạo 12
6.Lựa chọn và đào tạo giáo viên 13
7.Đánh giá chương trình đào tạo 13
IV.Các phương pháp đo lường hiệu quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 13
1.Phương pháp phân tích thực nghiệm 13
2.Phương pháp đánh giá những thay đổi kiến thức của học viên thu được 14
3.Đánh giá hiệu quả đào tạo thông qua việc lượng hoá hiệu quả tài chính 14
V.Các biện pháp nâng cao hiệu quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 16
I.Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của công ty VLNCN 18
1.Giới thiệu chung về công ty VLNCN 18
2.Quá trình hình thành và phát triển 18
II.Một số đặc điểm của công ty VLNCN ảnh hưởng đến đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 21
1. Cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của công ty 21
2.Đặc điểm về trang thiết bị và kỹ thuật công nghệ của công ty VLNCN 27
3. Đặc điểm về lực lượng lao động của công ty VLNCN 28
4. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 29
5. Đặc điểm về tình hình thị trường tiêu thụ sản phẩm 31
6. Những yếu tố thực tế đã ảnh hưởng đến công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty VLNCN 31
III.Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty VLNCN 32
1.Quan điểm của lãnh đạo công ty về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 32
2.Thực tế thực hiện đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty VLNCN 32
2.1 Xác định nhu cầu đào tạo của công ty 32
2.2 Xác định mục tiêu đào tạo 36
2.3 Lựa chọn đối tượng đào tạo 36
2.4 Xây dựng chương trình và lựa chọn phương pháp đào tạo 37
2.5 Phân tích cơ sở vật chất kỹ thuật và nguồn kinh phí đảm bảo công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty. 39
2.6 Lựa chọn và đào tạo giáo viên 40
2.7 Tình hình tổ chức và quản lý công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty 41
III.Đánh giá hiệu quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty VLNCN 41
1. Căn cứ đánh giá hiệu quả đào tạo 41
2. Đánh giá hiệu quả cụ thể của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty VLNCN . 42
2.1. Đánh giá thông qua số lượng đào tạo 42
2.2 Đánh giá thông qua chất lượng đào tạo 43
2.3 Đánh giá thông qua ý kiến của cán bộ công nhân viên tham gia đào tạo 44

Chương III: Một số phương hướng và biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại 46
công ty VLNCN 46
I.Định hướng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 46
1.Phương hướng phát triển chung của công ty 46
2. Chiến lược, mục tiêu của công ty về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 47
II.Một số biện pháp đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty VLNCN 48
1.Nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng và bố trí lao động 48
2.Thực hiện kế hoạch hoá nguồn nhân lực 48
3.Tăng cường công tác phân tích công việc và đánh giá thực hiện công việc 49
4.Hoàn thiện việc xác định nhu cầu đào tạo và phát triển 49
5.Hoàn thiện tổ chức thực hiện đào tạo 50
6.Thực hiện đánh giá toàn diện các khoá đào tạo 50
7.Tạo động lực cho người được đào tạo và giáo viên kiêm chức 54
8.Mở rộng các hình thức đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 55
9.Mở rộng và nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ đào tạo phát triển 55
10. Xây dựng hệ thống đánh giá kết quả đào tạo và phát triển chi tiết và chính xác 56
III.Kiến nghị 56
1.Đối với công ty VLNCN 56
2.Đối với cơ quan cấp trên 57
KẾT LUẬN 58
TÀI LIỆU THAM KHẢO 60