Tìm kiếm luận văn nhân sự và nhân lực tại ô tìm kiếm dưới đây
Trang tìm kiếm luận văn ( luan van ) đại học (dai hoc), thạc sỹ ( thac sy ) trong lĩnh vực quản trị, quản lý Nhân sự ( quan tri, quan ly nhan su ), Nhân lực ( nhan luc ) ...
Home » » Hoàn thiện quy trình đào tạo tại Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị

Hoàn thiện quy trình đào tạo tại Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị

Ngọc Mai | 23:36 | 1nhận xét
Tiêu đề : Hoàn thiện quy trình đào tạo tại Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị
Tóm tắt nội dung :

MỤC LỤC

BẢN CAM ĐOAN
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ
LỜI MỞ ĐẦU 1
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUY TRÌNH ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 3
1.1 CÁC KHÁI NIỆM LIÊN QUAN 3
1.1.1 Nguồn nhân lực trong tổ chức 3
1.1.2 Đào tạo 3
1.2 QUY TRÌNH ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 3
1.2.1 Xác định nhu cầu đào tạo 4
1.2.1.1 Khái niệm và mục đích việc xác định nhu cầu đào tạo 4
1.2.1.2 Căn cứ xác định nhu cầu đào tạo 5
1.2.1.3 Phương pháp xác định nhu cầu đào tạo 8
1.2.1.4 Hoạt động trong xác định nhu cầu đào tạo 9
1.2.2 Thiết kế và thực hiện chương trình 10
1.2.2.1 Xác định mục tiêu đào tạo 10
1.2.2.2 Lựa chọn người đào tạo 12
1.2.2.3 Xây dựng khung chương trình 13
1.2.2.4 Lựa chọn phương pháp đào tạo 14
1.2.2.5 Chuẩn bị cơ sở vật chất, thông tin đào tạo 16
1.2.2.6 Ấn định lịch học và thời gian 17
1.2.2.7 Thực hiện chương trình 17
1.2.3 Đánh giá hiệu quả đào tạo 18
1.2.3.1 Lựa chọn tiêu chuẩn đánh giá 18
1.2.3.2 Thiết kế hệ thống đánh giá 22
1.2.3.3 Thực hiện đánh giá 24
1.2.3.4 Giải thích kết quả đánh giá 26

1.3 NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI QUY TRÌNH ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 26
1.3.1 Chiến lược sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 26
1.3.2 Đặc điểm sản xuất kinh doanh, trình độ công nghệ và cơ sở vật chất doanh nghiệp 27
1.3.3 Nguồn kinh phí, cơ sở vật chất dành cho công tác đào tạo nguồn nhân lực 28
1.3.4 Quan điểm của doanh nghiệp về đào tạo 28
1.3.5 Đặc điểm nguồn nhân lực của doanh nghiệp 29
1.3.6 Các yếu tố thuộc môi trường bên ngoài doanh nghiệp 30
Chương 2: THỰC TRẠNG ÁP DỤNG QUY TRÌNH ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TCT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ - CÔNG TY MẸ 31
2.1 MỘT VÀI NÉT KHÁI QUÁT VỀ TỔNG CÔNG TY 31
2.1.1 Khái lược về Tổng công ty 31
2.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển 32
2.1.3 Lĩnh vực kinh doanh 34
2.2 NHỮNG ĐẶC ĐIỂM ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC ÁP DỤNG QUY TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI CÔNG TY MẸ 35
2.2.1 Bộ máy tổ chức của công ty mẹ 35
2.2.2 Mục tiêu chiến lược của công ty 39
2.2.3 Hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty – Công ty mẹ 39
2.2.4 Đặc điểm nguồn nhân lực của công ty mẹ 41
2.2.4.1 Quy mô nguồn nhân lực của công ty mẹ 41
2.2.4.2 Quy mô nguồn nhân lực theo cơ cấu giới tính và tuổi 43
2.2.4.3 Quy mô nguồn nhân lực theo trình độ chuyên môn lành nghề của cán bộ công nhân viên công ty mẹ 45
2.3 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY MẸ TRONG GIAI ĐOẠN TỪ 2006 - 2008 47
2.3.1 Quy mô đào tạo 47
2.3.2 Chất lượng đào tạo 52
2.3.2.1 Kết quả học tập ở một số khóa học 52
2.3.2.2 Kết quả thi nâng bậc của công nhân 54
2.3.3 Nguồn kinh phí cho đào tạo 54
2.4 THỰC TRẠNG ÁP DỤNG QUY TRÌNH ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI UDIC 55
2.4.1 Vai trò và phạm vi áp dụng quy trình đào tạo 55
2.4.2 Quy trình đào tạo 56
2.4.2.1 Xác định nhu cầu đào tạo 57
2.4.2.2 Thiết kế và thực hiện chương trình 60
2.4.2.3 Đánh giá hiệu quả đào tạo 66
2.4.3 Nhận xét chung về quy trình đào tạo nguồn nhân lực 69
2.4.3.1 Ưu điểm 69
2.4.3.2 Nhược điểm và nguyên nhân 70
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ 75
3.1 MỘT SỐ THUẬN LỢI KHÓ KHĂN CỦA CÔNG TY TRONG GIAI ĐOẠN TỚI 75
3.1.1 Thuận lợi 75
3.1.2 Khó khăn 75
3.2 PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ TỪ 2009 -2012 76
3.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 77
3.3.1 Hoàn thiện mô hình quy trình đào tạo nguồn nhân lực 77
3.3.2 Hoàn thiện giai đoạn xác định nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực 78
3.2.3 Hoàn thiện giai đoạn lên kế hoạch và thực hiện đào tạo 84
3.2.4 Hoàn thiện giai đoạn đánh giá hiệu quả đào tạo 85
3.2.5 Một số giải pháp khác 89
KẾT LUẬN 91
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 92

LỜI MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài
Nguồn nhân lực được xem là yếu tố quyết định đến sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp có thể có công nghệ hiện đại, chất lượng dịch vụ tốt, cơ sở hạ tầng vững chãi nhưng nếu thiếu lực lượng lao động thì doanh nghiệp đó khó có thể tồn tại lâu dài và tạo dựng lợi thế cạnh tranh để phát triển. Có thể nói con người tạo ra sự khác biệt giữa các doanh nghiệp. Đặc biệt trong thời đại mà khoa học kỹ thuật phát triển như vũ bão cùng với xu thế toàn cầu hóa hiện nay thì nguồn nhân lực chất lượng cao là một lợi thế cạnh tranh hàng đầu giúp doanh nghiệp tồn tại, đứng vững, và phát triển trên thị trường. Chính vì vậy, đòi hỏi Tổng công ty phải có những bước đổi mới về quy trình đào tạo nhằm tạo dựng một nguồn nhân lực chất lượng cao. Tuy nhiên trong quá trình thực tập tại công ty, tác giả nhận thấy việc áp dụng quy trình đào tạo của công ty còn tồn tại nhiều hạn chế về tính khoa học, trật tự của các giai đoạn và nội dung cơ bản của những giai đoạn đó.
Từ những lý do trên tác giả đã lựa chọn đề tài: “ Hoàn thiện quy trình đào tạo nguồn nhân lực tại Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị” làm chuyên đề thực tập nhằm hoàn thiện quy trình đào tạo tại Tổng công ty.
2. Mục đích nghiên cứu
Chuyên đề nghiên cứu nhằm hệ thống hóa cơ sở lý luận về quy trình đào tạo nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp;
Mô tả và phân tích thực trạng việc áp dụng quy trình đào tạo nguồn nhân lực tại Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị;
Căn cứ vào cơ sở lý luận và thực trạng tại công ty, đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình đào tạo nguồn nhân lực tại Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: Chuyên đề tập trung nghiên cứu quy trình đào tạo đối với lao động kỹ thuật và lao động quản lý qua ba giai đoạn: Xác định nhu cầu đào tạo, lên kế hoạch/thực hiện kế hoạch, và đánh giá hiệu quả đào tạo.
Phạm vi nghiên cứu: Chuyên đề tập trung nghiên cứu việc áp dụng quy trình đào tạo tại Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị - công ty mẹ trong giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2008.
4. Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp tra cứu tài liệu: Nghiên cứu tài liệu thứ cấp nhằm hệ thống hóa cơ sở lý luận về quy trình đào tạo và nghiên cứu số liệu, báo cáo do một số phòng ban của Tổng công ty cung cấp.
Phương pháp phỏng vấn: Tiến hành phỏng vấn một số cán bộ công nhân viên trong công ty. Số lượng người được phỏng vấn gồm 5 người: 1 trưởng phòng và 2 phó phòng Tổ chức Quản trị Hành chính, chuyên viên tiền lương, trưởng phòng Kỹ thuật – Công nghệ. Thời gian phỏng vấn được tiến hành trong tháng 3 năm 2008.
5. Kết cấu
Ngoài lời mở đầu và kết luận, kết cấu chuyên đề gồm 3 chương chính :
Chương 1: Cơ sở lý luận về quy trình đào tạo nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp.
Chương 2: Thực trạng áp dụng quy trình đào tạo nguồn nhân lực tại Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị.
Chương 3: Một số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình đào tạo nguồn nhân lực tại Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị.
Cuối cùng, tác giả xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới sự giúp đỡ của giảng viên hướng dẫn Th.S Nguyễn Đức Kiên; các cán bộ phòng Kỹ thuật – Công nghệ, và đặc biệt là phòng Tổ chức Quản trị Hành chính của Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị đã tạo điều kiện thuận lợi để tác giả hoàn thành chuyên đề này. Vì thời gian và kinh nghiệm có hạn nên không tránh khỏi những thiếu sót trong chuyên đề. Do vậy, tác giả mong muốn nhận được sự đóng góp ý kiến để chuyên đề được hoàn thiện hơn.

Chương 1 :CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUY TRÌNH ĐÀO TẠO - NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

1.1 CÁC KHÁI NIỆM LIÊN QUAN
1.2 QUY TRÌNH ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC
1.3 NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI QUY TRÌNH ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP

Chương 2
THỰC TRẠNG ÁP DỤNG QUY TRÌNH ĐÀO TẠO
NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TCT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
HẠ TẦNG ĐÔ THỊ - CÔNG TY MẸ

2.1 MỘT VÀI NÉT KHÁI QUÁT VỀ TỔNG CÔNG TY
2.2 NHỮNG ĐẶC ĐIỂM ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC ÁP DỤNG QUY TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI CÔNG TY MẸ
2.3 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY MẸ TRONG GIAI ĐOẠN TỪ 2006 - 2008
2.4 THỰC TRẠNG ÁP DỤNG QUY TRÌNH ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI UDIC

Chương 3
MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ

3.1 MỘT SỐ THUẬN LỢI KHÓ KHĂN CỦA CÔNG TY TRONG GIAI ĐOẠN TỚI
3.2 PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ TỪ 2009 -2012
3.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC
KẾT LUẬN
http://tailieunhansu.com/diendan/f587/hoan-thien-quy-trinh-dao-tao-tai-tong-cong-ty-dau-tu-phat-trien-ha-tang-do-thi-37976/
Chia sẻ bài viết này :

1 nhận xét:

Trả lời
Unknown nói...
lúc 07:14 12 tháng 4, 2022

Merkur 37C Safety Razor Review – Merkur 37C
The Merkur 37c is an excellent deccasino short handled DE safety razor. It 토토사이트 is more suitable for both heavy and non-slip hands and poormansguidetocasinogambling.com is therefore a 출장안마 great option for experienced 메이피로출장마사지

Đăng nhận xét

previous Next home
 
Copyright © 2011. Luận văn Nhân sự | Nhân lực - All Rights Reserved
Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt FireFox và Google Chrome
Phát triển bởi Blogger
Lên đầu trang
Xuống cuối trang