Lời mở đầu


Bước sang nền kinh tế thị trường trong điều kiện đăc biệt: Thời đại bùng nổ thông tin, bùng nổ công nghệ. Mỗi một tổ chức, mỗi doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển vững mạnh được ngoài một hệ thống cơ sở vật chất hiện đại phải biết tận dụng nguồn nhân lực trong tổ chức, doanh nghiệp mình vì chỉ có con người với sức sáng tạo vô tận mới có thể đưa xã hội chúng ta không ngừng tiến lên theo quy luật phát triển không ngừng.

Để khai thác sức sáng tạo vô tận đó các tổ chức doanh nghiệp không có cách nào khác là phải quan trị nguồn nhân lực của mình một cách hiệu quả, vì vậy công tác quản trị nhân sự nói chung và tạo động lực cho người lao động nói riêng càng trở nên cần thiết bởi vì mặc dù có thể nói sức sáng tạo của con người là vô tận nhưng không phải lúc nào người lao động cũng có thể sáng tạo, cứ muốn là có thể sáng tạo được. Vai trò của người lãnh đạo ở đây vô cùng quan trọng. Chỉ có người lãnh đạo với kiến thức và kỹ năng cần thiết mới biết cách tác động vào người lao động để phát huy sức sáng tạo vô tận đó.

Lực lượng lao động trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất có vai trò vô cùng quan trọng vì họ là người làm ra những phương tiện vật chất cần thiết để duy trì sự sống và phát triển của cả xã hội. Nhưng lực lượng này có làm tốt vai trò của mình hay không lại phù thuộc rất nhiều vào đội ngũ quản lý họ. Không trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất nhưng chỉ có lao động quản lý mới có thể tổ chức lực lượng lao động trực tiếp thành một hệ thống để lực lượng này thực hiện tốt vai trò của mình. Chính vì vậy tạo động lực cho lao động quản lý để họ làm tốt vai trò quản lý của mình cũng có vai trò không kém gì lực lượng lao động trực tiếp.
Trên cơ sở nhận thức đó cùng với quá trình thực tập tại công ty thực phẩm miền Bắc em chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác tạo động lực cho lao động quản lý tại Công ty thực phẩm miền Bắc”.
Để thực hiện chuyên đề này em có sử dụng và kết hợp các phương pháp phân tích tổng hợp, phân tích thống kê, phân tích so sánh từ quá trình quan sát, phỏng vấn, dùng bảng hỏi điều tra, tài liệu của Công ty và kiến thức đã thu thập được.

Kết cấu của chuyên đề bao gồm:
Chương I: Cơ sở lý luận về tạo động lực cho người lao động
Chương II: Thực trạng công tác tạo động lực cho người lao động quản lý tại Công ty thực phẩm miền Bắc
Chương III: Hoàn thiện các biện pháp tạo động lực cho người lao động quản lý tại Công ty thực phẩm miền Bắc

Mục lục
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I: 3
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC TRONG LAO ĐỘNG 3
I. ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG 3
1. Động lực lao động 3
2. Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực lao động 3
2.1 Nhóm nhân tố thuộc về người lao động 3
2.2. Nhóm nhân tố thuộc về bên trong tổ chức 5
2.2.1. Chính sách nhân sự và sự thực hiện chính sách nhân sự 5
2.2.2. Văn hoá tổ chức 5
2.2.3. Phong cách lãnh đạo 5
2.2.4. Cơ sở vật chất kỹ thuật 6
2.2.5. Công việc mà người lao động đảm nhận 6
2.3. Các yếu tố thuộc về môi trường bên ngoài 6
2.3.1. Luật pháp chính trị 7
2.3.2. Môi trường cạnh tranh của doanh nghiệp 7
3. Tạo động lực trong lao động 7
II. CÁC HỌC THUYẾT TẠO ĐỘNG LỰC 8
1. Học thuyết nhu cầu của Maslow 8
2. Học thuyết tăng cường tích cực của B.F Skinner 9
3. Học thuyết về sự kỳ vọng của Victor Vroom 9
4. Học thuyêt về sự công bằng của Stacy Adams 10
5. Học thuyết hai nhóm yếu tố của Frederic Herzberg 11
III. CÁC PHƯƠNG HƯỚNG TẠO ĐỘNG LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 12
1. Xác định rõ nhiệm vụ và tiêu chuẩn thực hiện công việc 12
1.1. Xác định mục tiêu hoạt động của tổ chức và làm cho người lao động hiểu rõ mục tiêu đó 12
1.2. Xác định nhiệm vụ cụ thể và các tiêu chuẩn thực hiện công việc 12
1.3. Đánh giá thường xuyên và công bằng mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người lao động 13
2. Tạo điều kiện thuận lợi để người lao động hoàn thành nhiệm vụ 13
2.1. Tuyển chọn và bố trí lao động phù hợp với yêu cầu công việc 13
2.2. Cung cấp các điều kiện cần thiết cho công việc và thiết kế môi trường làm việc phù hợp 14
3. Khuyến khích lao động 14
3.1. Khuyến khích vật chất 14
3.1.1. Tiền lương, tiền công 14
3.1.2 Tiền thưởng 15
3.1.3 Các phúc lợi và dịch vụ 16
3.2 Khuyến khích tinh thần 16
IV. LAO ĐỘNG QUẢN LÝ 17
1. Khái niệm lao động quản lý 17
2. Đặc điểm lao động quản lý 17
V. SỰ CẦN THIẾT PHẢI TẠO ĐỘNG LỰC CHO LAO ĐỘNG QUẢN LÝ Ở CÔNG TY THỰC PHẨM MIỀN BẮC 19

CHƯƠNG II: 20
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG QUẢN LÝ Ở CÔNG TY THỰC PHẨM MIỀN BẮC 20
I. QUÁ TRÌNH HÌN THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 20
1. Đặc điểm chung của Công ty thực phẩm Miền Bắc 20
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 20
1.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty 22
1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty 22
1.2.2. Đặc điểm về lĩnh vực kinh doanh và mặt hàng kinh doanh 24
1.2.3. Đặc điểm về cơ sở vật chất 24
1.2.4. Đặc điểm về lao động của công ty 26
1.2.5. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty 28
2. Đặc điểm về tổ chức của Công ty thực phẩm miền Bắc 30
2.2. Chức năng, nhiệm vụ các phòng ban 32
2.2.1. Ban giám đốc 32
2.2.2. Các phòng chuyên môn 32
2.2.3. Các chi nhánh, trung tâm, trạm kinh doanh 33
2.2.4. Các xí nghiệp, nhà máy 33
II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG QUẢN LÝ Ở CÔNG TY THỰC PHẨM MIỀN BẮC 34
1. Xác định nhiệm vụ và tiêu chuẩn thực hiện công việc 34
1.1. Xây dựng và phổ biến mục tiêu hoạt động của tổ chức 34
1.2 Xác định nhiệm vụ cụ thể và tiêu chuẩn thực hiện công việc 35
1.3 Đánh giá thực hiện công việc 36
2. Điều kiện và môi trường làm việc 37
3. Tạo động lực từ công tác tuyển chọn, bố trí sắp xếp lao động 39
4. Công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho người lao động 41
5. Tạo lực cho người lao động từ công tác tiền lương 43
5.1. Quy chế trả lương của Công ty 43
5.2. Tác dụng của công tác tiền lương đối với tạo động lực cho người lao động 48
5.2.1. Mức độ đảm bảo cuộc sống của tiền lương 48
5.2.2. Tính công bằng trong trả lương 51
5.2.3. Mức độ đảm bảo sự hài hoà giữa tiền lương và kết qủa hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 54
6. Tạo động lực cho lao động quản lý từ công tác khen thưởng và phúc lợi 55
6.1. Tạo động lực cho lao động quản lý từ công tác khen thưởng 55
6.2. Tạo động lực từ hoạt động phúc lợi và dịch vụ 58
7. Các khuyến khích tinh thần 60
7.1. Tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động 61
7.2. Các phong trào đoàn thể 61
8. Nhận xét chung về công tác tạo động lực cho lao động quản lý tại công ty thực phẩm miền Bắc 62

CHƯƠNG III: 65
HOÀN THIỆN CÁC BIỆN PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG QUẢN LÝ Ở CÔNG TY THỰC PHẨM MIỀN BẮC 65
1. Tiến hành phân tích công việc 65
2. Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc 69
3. Công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho người lao động 72
4. Tuyển chọn, sắp xếp và bố trí lao động phù hợp với yêu cầu công việc 73
5. Xây dựng nét văn hoá doanh nghiệp 75
6. Hoàn thiện công tác tiền lương 77
Kết luận 78
Danh mục tài liệu tham khảo 79