Tìm kiếm luận văn nhân sự và nhân lực tại ô tìm kiếm dưới đây
Trang tìm kiếm luận văn ( luan van ) đại học (dai hoc), thạc sỹ ( thac sy ) trong lĩnh vực quản trị, quản lý Nhân sự ( quan tri, quan ly nhan su ), Nhân lực ( nhan luc ) ...
Home » » Hoàn Thiện hình thức trả lương thời gian cho lao động quản lý tại công ty cổ phần Đại Kim

Hoàn Thiện hình thức trả lương thời gian cho lao động quản lý tại công ty cổ phần Đại Kim

Ngọc Mai | 23:17 | 0 nhận xét
MỤC LỤC

BẢN CAM ĐOAN
DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU
LỜI MỞ ĐẦU 1
Chương 1 - Cơ sở lý luận về hình thức trả lương theo thời gian. 3
1.1 Tiền lương: Khái niệm, vai trò và nguyên tắc tiền lương. 3
1.1.1 Khái niệm về tiền lương: 3
1.1.2 Chức năng của tiền lương 4
1.1.2.1 Tiền lương là thước đo giá trị sức lao động. 4
1.1.2.2 Tiền lương nhằm tái sản xuất sức lao động. 4
1.1.2.3 Tiền lương tạo động lực cho sản xuất. 4
1.1.2.4 Tiền lương có vai trò tích luỹ. 4
1.1.3 Nguyên tắc tiền lương của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. 5
1.1.3.1 Tiền lương phải thể hiện sự công bằng. 5
1.1.3.2 Tiền lương phải đảm bảo tính cạnh tranh. 5
1.1.3.3 Tiền lương phải đảm bảo nguyên tắc cân bằng tài chính. 5
1.2. Hình thức trả lương theo thời gian. 6
1.2.1 Khái niệm. 6
1.2.2 Công thức tính. 6
1.2.3 Đối tượng áp dụng. 7
1.2.4 Ưu nhược điểm. 7
1.3. Trình tự xây dựng hệ thống trả lương của doanh nghiệp. 8
1.4 Nội dung của xây dựng hệ thống trả lương theo thời gian. 9
1.4.1 Xác định hệ số lương cấp bậc công việc. 9
1.4.1.1 Phân tích công việc. 10
1.4.1.2 Đánh giá công việc. 14
1.4.1.3 Kết quả của phân tích công việc và đánh giá công việc. 15
1.4.2 Xác định tiền lương tối thiểu của doanh nghiệp. 16
1.4.2.1 Khái niệm: 16
1.4.2.2 Yêu cầu của tiền lương tối thiểu: 16
1.4.2.3 Cơ cấu của tiền lương tối thiểu 16
1.4.2.4 Phương pháp xác đinh tiền lương tối thiểu: 16
1.4.3 Xác định thời gian làm việc thực tế của người lao động. 18
1.4.4 Đánh giá thực hiện công việc làm căn cứ trả thưởng cho người lao động 18
1.4.4.1 Khái niệm: 18
1.4.4.2 Mục đích: 18
1.4.4.3 Trình tự đánh giá tình hình thực hiện công việc. 19
1.5 Mức lương bình quân trên thị trường cho lao động quản lý hiện nay. 22
1.6 Tiêu thức đánh giá tính phù hợp của hình thức trả lương theo thời gian. 22
1.6.1 Tính phù hợp về đối tượng áp dụng. 22
1.6.2 Tính chính xác trong xác định hệ số công việc. 23
1.6.3 Tính chính xác trong việc chấm công cho người lao động. 23
1.7 Lao động quản lý 23
1.7.1 Khái niệm. 23
1.7.2 Vai trò. 23
1.7.3 Phân loại. 23
1.8 Vận dụng hình thức trả lương thời gian cho lao đông quản lý. 24
Chương 2: Phân tích thực trạng trả lương theo thời gian cho lao động quản lý tại công ty cổ phần Đại Kim. 26
2.1.Giới thiệu khái quát về công ty. 26
2.1.1 Tổng quan về công ty. 26
2.1.2 Quá trình hình thành và phát triển. 26
2.1.3 Lĩnh vực sản xuất kinh doanh. 27
2.1.3.1 Lĩnh vực sản xuất kinh doanh. 27
2.1.3.2 Sản phẩm chủ yếu. 27
2.1.4 Giới thiệu quy trình công nghệ sản xuất mút xốp. 28
2.1.5 Cơ cấu tổ chức bộ máy. 29
2.1.5.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy. 29
2.1.5.2 Chức năng, nhiệm vụ. 30
2.2 Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh. 33
2.2.1 Phân tích bảng kết quả về lợi nhuận. 33
2.2.2 Phân tích bảng cân đối kế toán. 35
2.2.3 Phân tích các chỉ số tài chính. 37
2.3 Phân tích hiệu quả sử dụng lao động. 39
2.3.1 Quy mô, cơ cấu lao động của công ty. 39
2.3.2 Hiệu quả sử dụng lao động. 41
2.4 Phân tích thực trạng trả lương theo thời gian cho lao động quản lý tại Công ty Cổ phần Đại Kim. 42
2.4.1 Căn cứ pháp lý xây dựng quy chế trả lương của công ty. 42
2.4.2 Tỷ trọng áp dụng các hình thức trả lương. 42
2.4.2.1 Tỷ trọng về số lao động 42
2.4.2.2 Tỷ trọng về quỹ lương. 43
2.4.3 Thực trạng trả lương theo thời gian cho lao động quản lý của công ty. 44
2.4.3.1 Cách trả lương cho lao động quản lý tại công ty. 44
2.4.3.2 Thực tế về trình tự và nội dung của hệ thống trả lương thời gian cho lao động quản lý tại công ty. 45
2.4.3.3 Nhận xét chung về thực trạng áp dụng hình thức trả lương thời gian cho lao động quản lý tại công ty cổ phần Đại Kim. 55
Chương 3: Giải pháp nhằm hoàn thiện hình thức trả lương thời gian cho lao động quản lý tại công ty cổ phần Đại Kim 58
3.1 Hoàn thiện xây dựng hệ số cấp bậc công việc. 58
3.1.1 Hoàn thiện công tác phân tích công việc. 58
3.2 Xây dựng hệ thống đánh giá thực hiện công việc để làm căn cứ thưởng cho người lao động. 64
KẾT LUẬN 69
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 70
LỜI MỞ ĐẦU

I.Sự cần thiết của đề tài.
Như chúng ta đã biết lao động quản lý là những lao động không trực tiếp tạo ra sản phẩm nhưng lại có ảnh hưởng lớn đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Chính vì thế mà vấn đề làm thế nào thu hút được 1 đội ngũ lao động quản lý có năng lực để đưa công ty ngày càng phát triển vẫn luôn là một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu của mọi doanh nghiệp. Có rất nhiều chính sách nhằm thu hút được một đội ngũ lao động quản lý giỏi và tiền lương cũng là một trong những chính sách giúp doanh nghiệp có thể thu hút và giữ chân đựơc người tài cho doanh nghiệp. Tiền lương cao chỉ là một phần nhưng lại đóng vai trò khá quan trọng trong việc giữ chân người lao động ở lại gắn bó và cống hiến cho doanh nghiệp. Vì vậy muốn phát huy được vai trò của tiền lương thì doanh nghiệp cần phải xây dựng một chính sách tiền lương hợp lý,công bằng và đảm bảo được tính cạnh tranh trên thị trường.
Nhận thức được vai trò của tiền lương và trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ Phần Đại Kim từ ngày 7/1/2009 đến nay tác giả đã nghiên cứu và nhận thấy hình thức trả lương theo thời gian cho lao động quản lý ở công ty còn nhiều bất cập, chưa phát huy được vai trò của tiền lương.
Với những lý do đã đề cập ở trên, tác giả đã chọn đề tài:“ Hoàn thiện hình thức trả lươngtheo thời gian cho lao động quản lý tại Công Ty Cổ Phần đại Kim”làm đề tài nghiên cứu của mình.
II.Mục đích nghiên cứu
Tác giả nghiên cứu chuyên đề này nhằm hoàn thiện hình thức trả lương thời gian cho lao động quản lý tại công ty Cổ Phần Đại Kim dựa trên nguyên tắc trả lương của doanh nghiệp trong nền kinh tế . Từ đó giúp doanh nghiệp có thể thu hút, giữ chân lao động giỏi cũng như tạo động lực cho người lao động thông qua các chính sách về lương.

III.Phạm vi nghiên cứu.
Chuyên đề này tập trung nghiên cứu thực trạng trả lương theo thời gian cho lao động quản lý tại công ty cổ phần Đại Kim giai đoạn 2005-2008 ở các các phòng ban thực hiện áp dụng chế độ trả lương theo thời gian.
IV. Phương pháp nghiên cứu
Trong chuyên đề này tác giả đã sử dụng phương pháp nghiên cứu sau:
- Phương pháp thu thập thông tin (quan sát , phỏng vấn người lao động, tra cứu tài liệu)
- Phương pháp xử lý (phương pháp phân tích - tổng hợp)
V. Kết cấu đề tài.
Ngoài Lời mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo thì chuyên đề được chia thành ba chương sau:
Chương 1 - Cơ sở lý luận về hình thức trả lương theo thời gian.
Chương 2: Phân tích thực trạng trả lương theo thời gian cho lao động quản lý tại công ty cổ phần Đại Kim.
Chương 3: Giải pháp nhằm hoàn thiện hình thức trả lương theo thời gian cho lao động quản lý tại công ty cổ phần Đại Kim.
Trong quá trình nghiên cứu tác giả xin chân thành cảm ơn thầy giáo Nguyễn Đức Kiên và các cô, chú, anh, chị trong công ty nói chung và trong phòng Tổ chức hành chính nói riêng đã giúp tác giả hoàn thiện chuyên đề này.
Mặc dù tác giả đã cố gắng nhưng do khoảng tời gian thực tập không nhiều và bản thân tác giả còn nhiều hạn chế về chuyên môn cũng như kinh nghiệm thực tế nên trong chuyên đề này không thể tránh khỏi những thiếu sót. Tác giả rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của độc giả để chuyên đề này được hoàn thiện hơn.
KẾT LUẬN
http://tailieunhansu.com/diendan/f584/hoan-thien-hinh-thuc-tra-luong-thoi-gian-cho-lao-dong-quan-ly-tai-cong-ty-co-phan-dai-kim-37974/
Chia sẻ bài viết này :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

previous Next home
 
Copyright © 2011. Luận văn Nhân sự | Nhân lực - All Rights Reserved
Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt FireFox và Google Chrome
Phát triển bởi Blogger
Lên đầu trang
Xuống cuối trang