Tìm kiếm luận văn nhân sự và nhân lực tại ô tìm kiếm dưới đây
Trang tìm kiếm luận văn ( luan van ) đại học (dai hoc), thạc sỹ ( thac sy ) trong lĩnh vực quản trị, quản lý Nhân sự ( quan tri, quan ly nhan su ), Nhân lực ( nhan luc ) ...
Home » » Hoàn thiện các hình thức trả công lao động tại công ty Mỏ tuyển đồng Sin quyền

Hoàn thiện các hình thức trả công lao động tại công ty Mỏ tuyển đồng Sin quyền

Ngọc Mai | 23:16 | 0 nhận xét
MỤC LỤC
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU
LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC TRẢ CÔNG LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP 12
I.NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TIỀN LƯƠNG 12
1. Khái niệm tiền lương 12
2. Bản chất của tiền lương 12
3. Chức năng của tiền lương 13
4. Các nguyên tắc trong công tác trả lương 14
4.1 Nguyên tắc 1: Trả lương ngang nhau cho lao động như nhau 14
4.2 Nguyên tắc 2 : Đảm bảo tốc độ tăng tiền lương bình quân phải nhỏ hơn tốc độ tăng năng suất lao động 14
4.3 Nguyên tắc 3: Đảm bảo mối quan hệ hợp lý về tiền lương giữa các ngành, các vùng và giữa các đối tượng trả lương khác nhau 15
5. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác trả lương 15
5.2 Các yếu tố thuộc về thị trường: 16
5.3 Các yếu tố thuộc về tổ chức: 16
5.4 Các yếu tố thuộc về người lao động 17
5.5 Các yếu tố thuộc về công việc 18
II. Các hình thức trả công lao động 18
1. Hình thức trả lương theo thời gian 18
1.1.Căn cứ trả lương theo thời gian 18
1.2. Đối tượng trả lương theo thời gian 18
1.3. Các chế độ trả lương theo thời gian 18
1.4. Kết quả trả lương theo thời gian 19
2.Hình thức trả công theo sản phẩm 20
2.1. Điều kiện trả lương theo sản phẩm 20
2.2 Căn cứ trả lương theo sản phẩm 21
2.3 Đối tượng trả lương theo sản phẩm 21
2.4 Các chế độ trả lương theo sản phẩm 21
2.5 Kết quả trả lương theo sản phẩm 25
III . Hiệu quả của công tác trả công lao động 26
1.Trả công lao động đối với hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 26
2.Trả công lao động với đời sống người lao động trong doanh nghiệp 27
3.Trả công lao động đối với tâm tư, nguyện vọng của người lao động 27
PHẦN II: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TRẢ CÔNG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY MỎ TUYỂN ĐỒNG SIN QUYỀN 28
I. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA CÔNG TY MỎ TUYỂN ĐỒNG SIN QUYỀN ẢNH HƯỞNG TỚI CÔNG TÁC TRẢ CÔNG LAO ĐỘNG 28
1. Cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý công ty Mỏ tuyển đồng Sin Quyền. 28
1.1 Quá trình hình thành và phát triển công ty 28
1.2 Thị trường hàng hóa, dịch vụ 30
1.3 Kết quả kinh doanh của công ty Mỏ tuyển đồng Sin Quyền 31
1.4 Cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý: 32
2. Những đặc điểm về lao động ảnh hưởng tới công tác trả công lao động 38
3. Các đặc điểm về công nghệ ảnh hưởng tới công tác trả công lao động: 42
4. Công tác định mức lao động ảnh hưởng tới công tác trả công lao động 44
5. Các đặc điểm về tổ chức phục vụ nơi làm việc ảnh hưởng tới công tác trả công lao động: 46
5.1 Tổ chức phục vụ điện: 46
5.2 Tổ chức phục vụ sửa chữa 48
5.3 Bố trí nơi làm việc: 49
II. QUY MÔ CÔNG TÁC TRẢ CÔNG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY MỎ TUYỂN ĐỒNG SIN QUYỀN TRONG NHỮNG NĂM VỪA QUA. 50
III. PHÂN TÍCH HÌNH THỨC TRẢ CÔNG THEO THỜI GIAN TẠI CÔNG TY MỎ TUYỂN ĐỒNG SIN QUYỀN 53
1. Điều kiện áp dụng hình thức trả công theo thời gian 53
2. Căn cứ trả lương theo thời gian 53
3.Cách thức trả lương theo thời gian. 53
4. Đánh giá công tác trả lương thời gian của công ty Mỏ tuyển đồng Sin quyền. 54
IV. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TRẢ CÔNG THEO SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY MỎ TUYỂN ĐỒNG SIN QUYỀN. 57
1. Hình thức trả lương khoán cho bộ máy quản lý công ty mỏ tuyển đồng Sin Quyền. 57
1.1 Điều kiện áp dụng hình thức trả lương khoán cho bộ máy quản lý của công ty 57
1.2 Cơ sở xác định mức khoán: 57
2.Hình thức trả lương khoán đối với bộ phận sản xuất công ty mỏ tuyển đồng sin quyền 63
2.1 Điều kiện áp dụng hình thức trả lương khoán đối với bộ phận sản xuất 63
2.2 Căn cứ áp dụng hình thức trả lương khoán 63
2.3. Cách tính tiền lương khoán cho bộ phận sản xuất của công ty Mỏ tuyển đồng Sin Quyền. 64
3.Đánh giá công tác trả lương khoán tại công ty mỏ tuyển đồng sin quyền 70
V. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TRẢ CÔNG LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY MỎ TUYỂN ĐỒNG SIN QUYÊN 73
1.Tiền lương đối với đời sống của người lao động. 73
2.Tiền lương đối với hiệu quả sử dụng thời gian lao động 74
3.Tiền lương với hoạt động sản xuất kinh doanh 76
PHẦN III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÁC HÌNH THỨC TRẢ CÔNG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY MỎ TUYỂN ĐỒNG SIN QUYỀN 79
1. Phương hướng phát triển của công ty trong thời gian tới 79
1.1 Chỉ tiêu kế hoạch năm 2010 của công ty Mỏ tuyển đồng Sin quyền 79
1.2 Phương hướng phát triển của công ty trong thời gian tới 80
2. Một số giải pháp để hoàn thiện các hình thức trả công lao động đối với công ty mỏ tuyển đồng sin quyền 81
2.1 Hoàn thiện hình thức trả lương khoán cho bộ phận quản lý 81
2.2 Hoàn thiện hình thức trả lương khoán cho bộ phận sản xuất 88
3. Hoàn thiện công tác phân tích công việc đối với các phòng ban, phân xưởng trong công ty 92
4. Một số giải pháp khác 99
4.1 Giải pháp đào tạo để nâng cao trình độ cho người lao động 99
4.2 Giải pháp giảm áp lực làm việc cho người lao động. 100
KẾT LUẬN 102
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
1.Lí do chọn đề tài
Trong các doanh nghiệp hiện nay nguồn nhân lực là 1 một nguồn lực rất quan trọng và cần thiết. Một nguồn nhân lực dồi dào, có trình độ kĩ năng làm việc, luôn gắn bó với sự phát triển của doanh nghiệp là điều mà doanh nghiệp luôn mong muốn và phấn đấu đạt được. Để có thể thu hút và giữ chân được người lao động ở lại làm việc cho doanh nghiệp thì doanh nghiệp thực hiện nhiều biện pháp liên quan đến người lao động. Một trong những biện pháp đó là tiền lương.Tiền lương luôn là 1 vấn đề không chỉ được người quản lý doanh nghiệp quan tâm mà người lao động cũng rất quan tâm.Tiền lương phù hợp sẽ giúp cho người lao động yên tâm làm viêc, tạo điều kiện nâng cao năng suất, chất lượng công việc và nó cũng giúp cho doanh nghiệp có thể thu hút được nguồn lao động có trình độ đến với công ty. Do vậy mà tiền lương có vai trò quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp
Trong quá trình thực tập tại công ty Mỏ tuyển đồng Sin quyền em nhận thấy rằng công ty đã quan tâm đến vấn đề xây dựng chính sách tiền lương, điều chỉnh chính sách tiền lương cho phù hợp với quy định của nhà nước và với điều kiện sản xuất của công ty, tuy nhiên vẫn còn những mặt hạn chế nhất định. Với mong muốn đi sâu tìm hiểu các hình thức trả lương trong công ty em đã lựa chọn đề tài: “ Hoàn thiện các hình thức trả công lao động tại công ty Mỏ tuyển đồng Sin quyền”.
2. Đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu: các hình thức trả công lao động
- Phạm vi nghiên cứu: Tiền lương của các cán bộ công nhân viên làm việc công ty
3. Mục đích nghiên cứu
- Tìm ra những vấn đề còn tồn tại của các hình thức trả công tại công ty
- Tìm ra các giải pháp để khắc phục những khó khăn đó
4. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp khảo sát
- Phương pháp phân tích dữ liệu
- Phương pháp phỏng vấn
5. Kết cấu chuyên đề
Chuyên đề được chia làm 3 phần:
Phần I: Cơ sở lý luận về trả công lao động trong doanh nghiệp
Phần II: Phân tích và đánh giá công tác trả công lao động tại công ty Mỏ tuyển đồng Sin Quyền.
Phần III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện các hình thức trả công lao động tại công ty Mỏ tuyển đồng Sin Quyền.
http://tailieunhansu.com/diendan/f584/hoan-thien-cac-hinh-thuc-tra-cong-lao-dong-tai-cong-ty-mo-tuyen-dong-sin-quyen-37983/
Chia sẻ bài viết này :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

previous Next home
 
Copyright © 2011. Luận văn Nhân sự | Nhân lực - All Rights Reserved
Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt FireFox và Google Chrome
Phát triển bởi Blogger
Lên đầu trang
Xuống cuối trang