Tìm kiếm luận văn nhân sự và nhân lực tại ô tìm kiếm dưới đây
Trang tìm kiếm luận văn ( luan van ) đại học (dai hoc), thạc sỹ ( thac sy ) trong lĩnh vực quản trị, quản lý Nhân sự ( quan tri, quan ly nhan su ), Nhân lực ( nhan luc ) ...
Home » » Hoàn thiện công tác đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực tại công ty cổ phẩn dịch vụ công nghệ thông tin HPT

Hoàn thiện công tác đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực tại công ty cổ phẩn dịch vụ công nghệ thông tin HPT

Ngọc Mai | 15:32 | 0 nhận xét
MỤC LỤC
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ
LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG NGUỒN NHÂN LỰC 3
1.1. Các khái niệm 3
1.2. Mục đích và vai trò của đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực 4
1.2.1. Mục đích của đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực 4
1.2.2. Vai trò của đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực 4
1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực 5
1.3.1. Yếu tố thuộc môi trường bên ngoài: 5
1.3.2. Yếu tố thuộc môi trường bên trong: 6
1.4. Các phương pháp đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực 8
1.4.1. Đào tạo trong công việc 8


1.4.2. Đào tạo ngoài công việc 10
1.5. Quá trình đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực. 12
1.5.1. Lập kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực 13
1.5.1.1. Xác định nhu cầu đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực 13
1.5.1.2. Xác định mục tiêu đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực 14
1.5.2. Tổ chức thực hiện hoạt động đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực 15
1.5.2.1. Lựa chọn đối tượng đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực 15
1.5.2.2. Xây dựng chương trình và lực chọn phương pháp đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực 15
1.5.2.3. Dự tính chí phí đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực 16
1.5.2.4. Lựa chọn và đào tạo giáo viên 16
1.5.3. Đánh giá thực hiện hoạt động đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực 17

CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT - CHI NHÁNH HÀ NỘI 18
2.1. trình hình thành và quá trình phát triển của công ty cổ phần dịch vụ công nghệ tin học HPT. 18
2.1.1. Sự hình thành công ty cổ phần dịch vụ công nghệ tin học HPT 18
2.1.2.Quá trình phát triển của công ty cổ phần dịch vụ công nghệ tin học HPT. 19
2.2. Một số đặc điểm của công ty có ảnh hưởng đến công tác đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực 21
2.2.1. Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ của các phòng ban. 21
2.2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh, đối tác, khách hàng 24
2.2.3. Tình hình lao động của công ty trong giai đoạn 2008 – 2010. 27
2.3. Thực trạng công tác đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực 30
2.3.1. Quá trình đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần dịch vụ tin học HPT. 30
2.3.1.1. Lập kế hoạch đào tạo 32
2.3.1.2. Tiến hành đào tạo 35
2.3.1.3. Đánh giá hiệu quả sau đào tạo 37
2.3.2.Phương pháp đào tạo 37
2.3.2.1. Đào tạo bên ngoài 39
2.3.2.2. Đào tạo nội bộ 40
2.3.3. Đánh giá về công tác đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần dịch vụ công nghệ tin học HPT. 42
2.3.3.1. Thành công 42
2.3.3.2. Tồn tại 44

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT 46
CHI NHÁNH HÀ NỘI 46
3.1. Phương hướng phát triển hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần dịch vụ công nghệ tin học HPT 46
3.2. Phương hướng của hoạt động quản trị nhân lực tại công ty cổ phần dịch vụ công nghệ tin học HPT 48
3.3. Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần dịch vụ công nghệ tin học HPT. 48
3.3.1.Hoàn thiện quá trình đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực 48
3.3.1.1. Hoàn thiện xác định nhu cầu đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực 48
3.3.1.2. Hoàn thiện xây dựng kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực 49
3.3.1.3. Hoàn thiện công tác tổ chức tiến hành đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực 50
3.3.1.4. Tăng cường ý kiến phản hồi sau đào tạo 51
3.3.2. Hoàn thiện các phương pháp đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực 51
3.3.3. Đẩy mạnh hoạt động giám sát, đánh giá công tác đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực 52
3.3.4. Một số giải pháp khác 53
3.3.4.1. Nghiên cứu để xuất chế độ, chính sách hợp lý gắn đào tạo với việc sử dụng nhân lực 53
3.3.4.2. Tăng cường hợp tác trong công tác đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực. 54

KẾT LUẬN 55
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

LỜI MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài
Sự thành công và thất bại của nhiều tổ chức đã chỉ ra rằng nguồn lực quan trọng nhất của tổ chức là nguồn lực con người. Đó là một trong những nguồn lực quan trọng nhất của sự phát triển kinh tế - xã hội. Nhận thức được tầm quan trọng của yếu tố nguồn nhân lực, tất cả mọi cá nhân, tổ chức cần phải quan tâm mạnh mẽ hơn nữa tới công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực – công tác quyết định để một quốc gia, một tổ chức có thể tồn tại và đi lên trong cạnh tranh, trong thời kỳ hội nhập
Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT ngày nay đã trở thành một trong những công ty tin học hàng đầu tại Việt Nam về cung cấp các dịch vụ công nghệ thông tin cho nhiều khách hàng trong và ngoài nước. Đối với HPT, con người là vô cùng quan trọng và là tài sản quý giá nhất vì HPT hiểu rằng: để có thể cung cấp cho khách hàng các dịch vụ CNTT hoàn hảo, con người là yếu tố hàng đầu. Hơn 85% số cán bộ kỹ sư HPT trực tiếp tham gia cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Tập thể cán bộ, kỹ sư HPT là một đội ngũ trẻ, chuyên nghiệp, có hoài bão, say mê chinh phục khoa học công nghệ và luôn lao động hết mình để phục vụ khách hàng. HPT luôn mang đến cho khách hàng những giải pháp CNTT tối ưu nhất đồng thời hỗ trợ khách hàng nhằm đạt được những thành tích cao nhất trong công tác và sát cánh cùng khách hàng đi tới tương lai.
Xuất phát từ lý luận trên, trong giai đoạn thực tập của mình tại công ty cổ phần dịch vụ công nghệ tin học HPT- Chi nhánh Hà Nội, em đã đi sâu nghiên cứu về công tác đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực tại công ty. Đề tài có tên: “Hoàn thiện công tác đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần dịch vụ công nghệ tin học HPT – Chi nhánh Hà Nội”.

2. Mục đích nghiên cứu
Về mặt lý luận: thông qua nghiên cứu về cơ sở lý luận đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần dịch vụ công nghệ tin học HPT, để thấy rõ vai trò, ý nghĩa của đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực trong tổ chức. Qua đó hiểu rõ hơn về công tác lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, lãnh đạo, kiểm tra công tác đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực.
Về mặt thực tiễn: trên cơ sở phân tích thực trạng đội ngũ nhân viên và một số đặc điểm của hoạt động quản lý nguồn nhân lực để thấy rõ tồn tại về trình độ kiến thức và năng lực của cán bộ so với yêu cầu của công ty, từ đó có chiến lược đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực.
Từ việc phân tích thực trạng, em đưa ra những giải pháp phù hợp nhằm khắc phục những hạn chế và phát huy những thành tích đã đạt được góp phần thực hiện công tác đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực.

3. Phạm vi nghiên cứu
Chuyên đề chỉ tập trung vào đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực trong của công ty cổ phần dịch vụ công nghệ tin học HPT - Chi nhánh Hà Nội bao gồm các cán bộ nhân viên trong công ty, trong giai đoạn 2007- 2010, nghiên cứu thực trạng và từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực.

4. Phương pháp nghiên cứu:
Chuyên đề được thực hiện bằng các phương pháp sau:
- Nghiên cứu các tài liệu lý thuyết về đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực.
- Nghiên cứu các tài liệu thống kê của công ty.
- Nghiên cứu từ thực tế thực tập tại công ty.
- Kết hợp giữa các phương pháp chuyên gia, phân tích và tổng hợp.
http://tailieunhansu.com/diendan/f400/hoan-thien-cong-tac-dao-tao-va-boi-duong-nguon-nhan-luc-tai-cong-ty-co-phan-dich-vu-cong-nghe-thong-tin-hpt-47955/#post53614
Chia sẻ bài viết này :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

previous Next home
 
Copyright © 2011. Luận văn Nhân sự | Nhân lực - All Rights Reserved
Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt FireFox và Google Chrome
Phát triển bởi Blogger
Lên đầu trang
Xuống cuối trang