MỤC LỤC
Trang
LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY 1
CỔ PHẦN PRIME – YÊN BÌNH 1
1. Lịch sử hình thành và phát triển Công ty cổ phần Prime - Yên Bình 1
1.1. Lịch sử hình thành 1
1.2. Các giai đoạn phát triển 2
1.2.1. Quá trình hình thành và phát triển của tập đoàn Prime Group 2
1.2.2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần Prime – Yên Bình 4
1.3. Chức năng nhiệm vụ hiện nay của công ty 5
2. Đặc điểm chủ yếu của công ty trong sản xuất kinh doanh 6
2.1. Cơ cấu tổ chức 6
2.1.1. Sơ đồ cấu tổ chức quản lý: 6
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban trong bộ máy quản trị 7
2.2. Đặc điểm của đội ngũ lao động 9
2.3. Tình hình tài chính của công ty 11
2.4. Đặc điểm về khách hàng, thị trường 12
3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty giai đoạn 2008-2010 13
3.1. Tình hình về phát triển sản phẩm 13
3.2. Kết quả về doanh thu và lợi nhuận 16
3.3. Đóng góp cho ngân sách và thu nhập cho người lao động 17
4. Một số đặc điểm kinh tế ảnh hưởng đến công tác trả lương 17

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PRIME – YÊN BÌNH 18
1. Các quy định chung 18
1.1 Quy chế trả lương của công ty 18
1.2 Nguyên tắc chung xác định lương 18
1.3 Phân cấp xác định lương 19
1 .4 Định mức lao động và đơn giá tiền lương 19
2. Xác định lương cho cán bộ công nhân viên của công ty 21
2.1 Xác định lương Khối nghiệp vụ 21
2.2 Xác định lương Khối kỹ thuật, Công nghệ, Quản lý sản xuất, QC 24
2.3 Xác định lương Khối sản xuất 25
2.4 Xác định lương Khối hành chính hậu cần 26
2.5 Bộ phận hưởng lương sản phẩm tuyệt đối 26
2.6 Tính tiền lương khi thiếu, thừa so với định biên quy định 26
2.6 Tiền lương và tiền thưởng theo lợi nhuận 27
3. Tổ chức thực hiện quản lý tiền lương 27
3. 1 Tình hình giao khoán quỹ lương 27
3.2 Công tác quản lý thanh toán lương 28
4. Đánh giá thực trạng công tác quản lý tiền lương tại Công ty Cổ phần Prime - Yên Bình 29
4.1 Ưu điểm 29
4.2 Nhược điểm 30

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN PRIME - YÊN BÌNH 32
1. Phương hướng phát triển Công ty Cổ phần Prime – Yên Bình trong thời gian tới 32
2. Các giải pháp hoàn thiện công tác trả lương trong Công ty Cổ phần Prime – Yên Bình 32
2.1. Xây dựng chặt chẽ hệ thống định mức lao động 32
2.1.1. Xây dựng định mức lao động 33
2.1.2. Đội ngũ cán bộ xây dựng định mức 34
2.2. Tạo nguồn tiền lương trong doanh nghiệp 35
2.2.1. Nâng cao chất lượng sản phẩm 36
2.2.2. Gắn tiền lương với họat động quản lý trong công ty 36
2.3. Điều chỉnh cách tính lương và cách tính điểm 37
2.3.1 Điều chỉnh cách tính lương 37
2.3.2 Điều chỉnh cách tính điểm 37
2.4 Đào tạo nâng cao trình độ lao động và sắp xếp lại cơ cấu lao động 37
2.4.1 Đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ lao động 37
2.4.2 Tổ chức sắp xếp lao động 38
KẾT LUẬN 39
Danh mục tài liệu tham khảo 39