Tìm kiếm luận văn nhân sự và nhân lực tại ô tìm kiếm dưới đây
Trang tìm kiếm luận văn ( luan van ) đại học (dai hoc), thạc sỹ ( thac sy ) trong lĩnh vực quản trị, quản lý Nhân sự ( quan tri, quan ly nhan su ), Nhân lực ( nhan luc ) ...
Home » » Hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực tại công ty cơ khí Hà Nội

Hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực tại công ty cơ khí Hà Nội

Ngọc Mai | 20:54 | 1nhận xét
Lời nói đầu

Ngày nay, trong quá trình đổi mới và phát triển, nguồn nhân lực đều được thừa nhận là yếu tố quan trọng nhất, là yếu tố có tính quyết định đến sự thành bại, uy thế, địa vị, khả năng phát triển và phát triển bền vững của tổ chức, của doanh nghiệp . Do đó nhiều quốc gia đặt con người vào vị trí trung tâm của sự phát triển và đề ra các chính sách, chiến lược phát triển nguồn nhân lực phục vụ yêu cầu của hiện tại và tương lai.

Đối với nước ta đang trong thời kỳ đổi mới, đổi mới toàn diện để phát triển. Nh* nghị quyết đại hội VI của Đảng đã chỉ rõ “Chúng ta phấn đấu xây dựng một nền kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, theo định hướng xã hội chủ nghĩa có sự điều tiết của nhà nước”

Trong nền kinh tế thị trường mọi doanh nghiệp đều chịu sự tác động bởi một môi trường đầy cạnh tranh và thách đố. Để tồn tại và phát triển không có con đường nào khác ngoài con đường quản trị tài nguyên nhân sự một cách có hiệu quả. Nhân lực là tài nguyên quý giá nhất. Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực là hành vi khởi đầu cho mọi hành vi quản trị khác. Thành công trong việc sử dụng nguồn nhân lực thành công là nền tảng bền vững cho thành công của mọi hoạt động trong tổ chức.
Với ý nghĩa to lớn này trong quá trình thực tập tại Công ty cơ khí Hà Nội em đã chọn đề tài “ Hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực tại công ty cơ khí Hà Nội” cho chuyên đề tốt nghiệp của mình.

Chuyên đề gồm các nội dung sau :
Chương I. Giới thiệu chung về công ty cơ khí Hà Nội.
Chương II. Thực trạng quản lý nguồn nhân lực tại Công ty cơ khí Hà Nội.
Chương III. Một sè giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực tại Công ty cơ khí Hà Nội


MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CƠ KHÍ 2
HÀ NỘI. 2
I. Sự hình thành và phát triển công ty cơ khí Hà nội 2
1.1- Lịch sử hình thành và phát triển Công ty cơ khí Hà nội. 2
1.2- Một số đặc điểm hoạt động của công ty ảnh hưởng đến việc nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực. 5
1.3 Môi trường kinh doanh. 14
1.3.1Môi trường bên trong 14
1.3.2. Môi trường bên ngoài 16
1.4 Tình hình kinh doanh. 17
1.5 Định hướng phát triển công ty trong thời gian tới 19
CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ HÀ NỘI 22
1.Đặc điểm nguồn nhân lực của Công ty 22
2.Tình hình quản lý nguồn nhân lực tại Công ty 28
2.1 Thực trạng sử dụng và quản lý nguồn nhân lực. 28
2.2 Phương hướng giải quyết việc làm cho người lao động. 32
2.3. Tình hình tuyển dụng lao động. 34
2.4. Tình hình phân công và hiệp tác lao động. 36
2.5.Đánh giá thực hiện công việc 40
2.6.Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 43
2.7.Công tác tạo và gia tăng động lực làm việc 47
2.8. Kỷ luật lao động. 56
3. Phân tích hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty 58
3.1. Đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực theo chỉ tiêu thời gian cường độ lao động. 58
3.2.Đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực theo doanh thu 61
4.Phân tích các nhân tố thực tế có ảnh hưởng đến trình độ quản lý và hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty 63
4.1. Cơ sở vật chất kỹ thuật của công ty. 63
4.2 Đặc điểm về bộ máy tổ chức của công ty. 64
4.3. Đặc điểm về tiêu thụ. 71
5. Đánh giá chung về thực trạng quản lý nguồn nhân lực tại Công ty cơ khí Hà Nội. 72
5.1.Nhận xét chung. 72
5.2.Những tồn tại 74
CHƯƠNG III: 76
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHĂM HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ HÀ NỘI 76
1. Nâng cao chất lượng nguồn lực thông qua tuyển dụng 76
2.Về công tác đánh giá thành tích công tác 78
3.Về phân công lao động. 78
4.Về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 79
5.Về công tác khuyến khích lao động. 80
6.Về công tác kỷ luật lao động. 83
7.Một số đề xuất khác. 86
KẾT LUẬN 88
http://tailieunhansu.com/diendan/f588/hoan-thien-quan-ly-nguon-nhan-luc-tai-cong-ty-co-khi-ha-noi-41588/
Chia sẻ bài viết này :

1 nhận xét:

Trả lời
Unknown nói...
lúc 21:43 24 tháng 2, 2013

hay

Đăng nhận xét

previous Next home
 
Copyright © 2011. Luận văn Nhân sự | Nhân lực - All Rights Reserved
Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt FireFox và Google Chrome
Phát triển bởi Blogger
Lên đầu trang
Xuống cuối trang