Tìm kiếm luận văn nhân sự và nhân lực tại ô tìm kiếm dưới đây
Trang tìm kiếm luận văn ( luan van ) đại học (dai hoc), thạc sỹ ( thac sy ) trong lĩnh vực quản trị, quản lý Nhân sự ( quan tri, quan ly nhan su ), Nhân lực ( nhan luc ) ...
Home » » Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty Cổ Phần chế biến nông sản thực phẩm Tân Hương

Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty Cổ Phần chế biến nông sản thực phẩm Tân Hương

Ngọc Mai | 23:38 | 0 nhận xét
LỜI MỞ ĐẦU

Đào tạo là hoạt động quan trọng nhằm giúp người lao động có được các kiến thức, kỹ năng, nâng cao trình độ hiểu biết, từ đó mà phát huy được năng lực của người lao động, đáp ứng được với những thay đổi của công nghệ, giúp họ có điều kiện ổn định công việc, nâng cao địa vị kinh tế xã hội. Bên cạnh đó công ty có được nguồn nhân lực cao, tạo ra sức mạnh cốt lõi cho công ty.

Trong quá trình thực tập tại Công Ty Cổ Phần Chế Biến Nông Sản Thực Phẩm Tân Hương tôi nhận thấy công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty bên cạnh mặt tích cực còn tồn tại một số hạn chế sau:
Công ty chưa đa dạng hóa các loại hình, phương pháp đào tạo phát triển nhân sự, hơn nữa, lực lượng lao động phổ thông chưa qua đào tạo còn chiếm tỷ lệ lớn trong công ty, nhiều cán bộ kỹ thuật có kỹ năng chuyên môn hạn chế.

Nội dung của công tác đào tạo phát triển còn hạn chế, chưa giúp ích được nhiều cho quá trình làm việc, lao động của công nhân viên trong công ty.
Mục tiêu trong những năm tới của công ty là xuất khẩu các mặt hàng, sản phẩm của công ty sang thị trường nước ngoài nhưng công ty chưa chú trọng tới công tác nâng cao trình độ ngoại ngữ cho nhân viên, đặc biệt là những cán bộ chủ chốt trong công ty.

Hơn nữa, công ty chưa quan tâm đúng mức đến bộ phận chuyên trách làm công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.

Xuất phát từ thực trạng trên và với mong muốn được tìm hiểu về lĩnh vực đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, cùng với sự hướng dẫn và giúp đỡ tận tình của giảng viên TS. Phạm Bích Ngọc và ban lãnh đạo công ty, nên tôi đã lựa chọn chuyên đề: “Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty Cổ Phần chế biến nông sản thực phẩm Tân Hương” làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp.

* Mục tiêu nghiên cứu của chuyên đề: Phân tích một số vấn đề chính là đào tạo và nâng cao trình độ cho người lao động.
Phân tích đánh giá thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty Chế biến nông sản thực phẩm Tân Hương
Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực của công ty Tân Hương.

* Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: Đối tượng: Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực của công ty và mục tiêu của đề tài
Phạm vi: Đề tài tập trung nghiên cứu bộ máy quản lý và công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại công ty Chế biến nông sản thực phẩm Tân Hương.
Về số liệu, đề tài cũng chỉ giới hạn trong một vài năm trở lại đây cụ thể: …, 2007, 2008, 2009.

* Phương pháp nghiên cứu: Với mục đích nghiên cứu chuyên đề có khoa học và hệ thống tôi đã sử dụng
Phương pháp phân tích – tổng hợp: nghiên cứu sách, báo, các báo cáo, luận văn chuyên ngành, từ đó rút ra các hướng đề xuất cho chuyên đề.
Phương pháp thống kê: nghiên cứu chỉ tiêu giữa các năm để so sánh về số tương đối và tuyệt đối.

Ngoài các phương pháp trên đề tài còn sử dụng phương pháp đối chiếu so sánh tình hình thực tế cho quá trình thu thập tài liệu và phân tích tài liệu.

Nội dung của chuyên đề gồm 3 Chương:
Chương 1: Cơ Sở Lý luận về công tác Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong Doanh nghiệp
Chương 2:. Thực trạng của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở công ty Cổ Phần chế biến nông sản thực phẩm Tân Hương.
Chương 3: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần chế biến nông sản thực phẩm Tân Hương.

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 3
1.1 Các khái niệm và tầm quan trọng của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. 3
1.1.1 Các khái niệm cơ bản 3
1.1.2 Tầm quan trọng của công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực 4
1.2 Mục tiêu và phương pháp đào tạo, phát triển nguồn nhân lực 5
1.2.1 Mục tiêu của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 5
1.2.2 Các phương pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực” 5
1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp 9
1.4 Quy trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 10
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN THỰC PHẨM TÂN HƯƠNG 14
2.1 Khái quát về công ty Cổ phần chế biến nông sản thực phẩm Tân Hương 14
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty 14
2.1.2 Các hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu của công ty 15
2.1.3 Cơ cấu tổ chức của công ty Cổ phần chế biến NSTP Tân Hương 15
2.1.4 Đặc điểm nguồn nhân lực của công ty. 20
2.1.5 Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 25
2.1.6 Quy trình công nghệ chế biến sản xuất sản phẩm 26
2.1.7 Sơ bộ về các hoạt động quản trị nhân lực trong công ty Cổ phần chế biến nông sản thực phẩm Tân Hương 29
2.2 Phân tích thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty CP chế biến nông sản thực phẩm Tân Hương. 31
2.2.1 Thực trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực của công ty. 31
2.3 Đánh giá chung về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty Tân Hương 41
2.3.1 Những ưu điểm trong việc thực hiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty 42
2.3.2 Những hạn chế trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty. 43
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN THỰC PHẨM TÂN HƯƠNG 44
3.1 Sơ lược về kế hoạch phát triển của công ty trong thời gian tới 44
3.1.1 Những lợi thế của doanh nghiệp. 44
3.1.2 Những khó khăn của doanh nghiệp 44
3.1.3 Những cơ hội và thách thức của công ty 45
3.1.4 Kế hoạch phát triển chung của công ty trong thời gian tới 45
3.2 Phương hướng chung về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty trong thời gian tới. 46
3.3 Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty Cổ Phần chế biến nông sản thực phẩm Tân Hương. 47
3.3.1 Hoàn thiện bộ máy tổ chức làm công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 47
3.3.2 Phải nghiên cứu kỹ lưỡng nhu cầu và đối tượng cần được đào tạo và phát triển. 48
3.3.3 Lựa chọn phương pháp đào tạo thích hợp và đa dạng hóa các phương pháp. 48
3.3.4 Đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất cho công tác đào tạo và phát triển. 49
3.3.5 Sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí phục vụ cho công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 49
3.3.6 Lựa chọn đội ngũ giảng viên đào tạo và phát triển 50
3.3.7 Thực hiện tốt công tác đánh giá hiệu quả sau khoá đào tạo 50
KẾT LUẬN 52
http://tailieunhansu.com/diendan/f587/hoan-thien-cong-tac-dao-tao-va-phat-trien-nguon-nhan-luc-tai-cong-ty-co-phan-che-bien-nong-san-thuc-pham-tan-huong-43436/
Chia sẻ bài viết này :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

previous Next home
 
Copyright © 2011. Luận văn Nhân sự | Nhân lực - All Rights Reserved
Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt FireFox và Google Chrome
Phát triển bởi Blogger
Lên đầu trang
Xuống cuối trang