Tìm kiếm luận văn nhân sự và nhân lực tại ô tìm kiếm dưới đây
Trang tìm kiếm luận văn ( luan van ) đại học (dai hoc), thạc sỹ ( thac sy ) trong lĩnh vực quản trị, quản lý Nhân sự ( quan tri, quan ly nhan su ), Nhân lực ( nhan luc ) ...
Home » » Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý tại công ty đường sắt Hà Hải

Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý tại công ty đường sắt Hà Hải

Ngọc Mai | 23:38 | 0 nhận xét
LỚI NÓI ĐẦU

1. Sự cần thiết của đề tài
Trong quá trình mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, vấn đề nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là một trong những vấn đề quyết đinh đến sự tồn tại và phát triển của bất kì doanh nghiệp nào. Trong đó, công tác đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Đội ngũ cán bộ là những người đầu não trong tổ chức, có vai trò quản lý điều hành mọi hoạt động của tổ chức sao cho nó diễn ra một cách nhịp nhàng và có hiệu quả. Một tổ chức hay một doanh nghiệp dù có nhiều nguồn lực đến mấy mà thiếu đi một bộ máy quản lý tốt thì tổ chức hay doanh nghiệp đó khó có thể tồn tại và phát triển được.

Công ty đường sắt Hà Hải là công ty Nhà nước hoạt động trong lĩnh vực duy tu, bảo dưỡng cầu, đường sắt. Với một lịch sử hình thành và phát triển lâu dài, cho đến nay công ty đã xây dựng được một đội ngũ lao động đông đảo, có trình độ chuyên môn cao. Tuy nhiên, trong vòng vài năm trở lại đây, trong điều kiện tăng trưởng kinh tế nhanh của đất nước và quá trình hội nhập quốc tế diễn ra một cách sâu rộng, đội ngũ cán bộ của công ty tỏ ra chậm chạp trong việc đổi mới, nâng cao khả năng trình độ chuyên môn để thích ứng với điều kiện mới của đất nước. Công tác xây dựng chương trình đào tạo và phát triển cho cán bộ quản lý vẫn còn khá nhiều bất cập và kém hiệu quả.

Chính vì vậy, được sự giúp đỡ của thầy giáo, sự giúp đỡ của các cán bộ Công ty đường sắt Hà Hải, em đã lựa chọn đề tài “ Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý tại công ty đường sắt Hà Hải ” để làm đề tài cho chuyên đề thực tập của mình.

2. Đối tượng nghiên cứu
- Công tác đào tạo và phát triển cán bộ tại công ty quản lý đường sắt Hà Hải

3. Phạm vi nghiên cứu
- Chỉ nghiên cứu công tác đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty quản lý đường sắt Hà Hải.
- Số liệu được sử dụng trong giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2008.

4. Mục đích nghiên cứu
- Đánh giá đội ngũ cán bộ của công ty quản lý đường sắt Hà Hải về số lượng và chất lượng.
- Đánh giá các chương trình đào tạo và phát triển cán bộ của công ty.
- Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển công tác đào tạo và phát triển cán bộ.

5. Phương pháp nghiên cứu
- Sử dụng các phương pháp như: phương pháp phân tích, tổng hợp số liệu, bảng biểu, thống kê, phương pháp bảng hỏi, khảo sát nhằm đánh giá hiệu quả công tác đào tạo – phát triển.

6. Kết cấu của chuyên đề
Gồm 3 chương:
- Chương I: Cơ sở lý luận về công tác đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý
- Chương II: Đánh giá thực trạng công tác đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý tại công ty Quản lý Đường sắt Hà Hải
- Chương III: Những phương hướng, giải pháp nhằm cải tiến công tác đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty Quản lý Đường sắt Hà Hải.

MỤC LỤC

LỚI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ 3
I. Một số khái niệm cơ bản 3
1. Cán bộ quản lý 3
1.1. Quản lý 3
1.2. Cán bộ quản lý 3
1.3. Phân loại cán bộ quản lý 4
1.3.1. Phân loại theo vị trí 4
1.3.2. Phân loại theo chức năng 5
1.4. Vai trò của cán bộ quản lý 5
2. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 6
3. Mục tiêu và vai trò của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực và
cán bộ quản lý 7
4. Các phương pháp đào tạo và phát triển 9
4.1. Đào tạo trong công việc 9
4.1.1. Đào tạo theo kiểu chỉ dẫn công việc 9
4.1.2. Kèm cặp và chỉ bảo 9
4.1.3. Luân chuyển và thuyên chuyển công việc 10
4.2. Đào tạo ngoài công việc 10
4.2.1. Tổ chức các lớp cạnh doanh nghiệp 11
4.2.2. Cử đi học các trường chính quy 11
4.2.3. Các bài giảng, hội nghị, hội thảo 11
4.2.4. Đào tạo theo phương thức từ xa 12
4.2.5. Đào tạo kiểu phòng thí nghiệm 12
4.2.6. Đào tạo kĩ năng xử lý công văn giấy tờ 13
5. Nội dung đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 13
5.1. Xác định nhu cầu đào tạo 14
5.2. Xác định mục tiêu đào tạo 15
5.3. Lựa chọn đối tượng đào tạo 15
5.4. Xây dựng chương trình đào tạo và lựa chọn phương pháp đào tạo 16
5.5. Dự tính chi phí đào tạo 16
5.6. Lựa chọn và đào tạo giáo viên 16
5.7. Đánh giá chương trình và kết quản đào tạo. 17
6. Các yếu tố ảnh hưởng tới đào tạo và phát triển 17
6.1. Các yếu tố bên ngoài 17
6.2. Các yếu tố bên trong 18
7. Sự cần thiết phải đào tạo và phát triển cho cán bộ quản lý 20
CHƯƠNG II: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÁN BỘ QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI 21
I. Đặc điểm của công ty quản lý đường sắt Hà Hải 21
1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty: 21
2. Đặc điểm tình hình sản xuất của công ty. 22
2.1. Địa bàn, mặt bằng sản xuất, vị trí của công ty. 22
2.2. Chức năng nhiệm vụ của Công ty 23
3. Đặc điểm về cơ cấu bộ máy quản lý. 24
4. Đặc điểm về lao động: 28
II. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty quản lý đường sắt Hà Hải 32
1. Về kết quả sản xuất kinh doanh 32
2. Nhứng vấn đề còn tồn tại trong công ty 35
III. Đánh giá thực trạng đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý ở Công ty Quản lý Đường sắt Hà Hải 36
1. Thực trạng cán bộ quản lý tại Công ty 36
1.1. Về quy mô đội ngũ cán bộ tại Công ty 36
1.2. Về cơ cấu theo tuổi và giới tính của đội ngũ cán bộ của Công ty 38
1.3. Về chất lượng cán bộ 39
1.3.1. Về trình độ chuyên môn 39
1.3.2. Thâm niên công tác 40
1.3.3. Một số kỹ năng của cán bộ quản lý 41
2. Thực trạng công tác đào tạo và phát triển cán bộ quản lý ở Công ty 42
2.1. Kết quả đào tạo và phát triển cán bộ quản lý ở Công ty 42
2.1.1. Số lượng cán bộ được đào tạo 42
2.1.3. Quy mô đào tạo theo chương trình đào tạo 44
2.1.4. Kết quả đào tạo cán bộ của Công ty 45
2.2. Xác định nhu cầu đào tạo 46
2.3. Xác định mục tiêu của đào tạo 48
2.4. Chương trình đào tạo và phương pháp đào tạo 49
2.5. Chi phí đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý 51
2.6. Lựa chọn và đào tạo giáo viên 53
2.7. Đánh giá chương trình đào tạo và kết quả đào tạo 54
2.8. Vấn đề sử dụng cán bộ sau khi đào tạo 56
2.9. Những ưu nhược điểm của công tác đào tạo và phát triển cán bộ quản lý 57
CHƯƠNG III: NHỮNG PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP NHẰM CẢI TIẾN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÁN BỘ QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI 60
I. Phương hướng chiến lược của Công ty. 60
1. Phương hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn tới. 60
2. Mục tiêu đào tạo và phát triển cán bộ trong trong tương lai 61
II. Những giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo và phát triển cán bộ quản lý 62
1. Đánh giá lại đội ngũ cán bộ quản lý trong công ty 62
2. Hoàn thiện công tác xác định nhu cầu đào tạo 63
3. Xác định mục tiêu đào tạo cụ thể rõ ràng 66
4. Đa dạng hoá các phương pháp đào tạo cán bộ 69
5. Nâng cao chất lượng của chương trình giảng dạy và đội ngũ giáo viên 70
6. Sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí đào tạo 71
7. Đánh giá chương trình đào tạo và kết quả đào tạo một cách có hệ thống 71
8. Một số giải pháp khác 73
KẾT LUẬN 74
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 75
http://tailieunhansu.com/diendan/f587/hoan-thien-cong-tac-dao-tao-va-phat-trien-doi-ngu-can-bo-quan-ly-tai-cong-ty-duong-sat-ha-hai-37962/
Chia sẻ bài viết này :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

previous Next home
 
Copyright © 2011. Luận văn Nhân sự | Nhân lực - All Rights Reserved
Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt FireFox và Google Chrome
Phát triển bởi Blogger
Lên đầu trang
Xuống cuối trang