Tìm kiếm luận văn nhân sự và nhân lực tại ô tìm kiếm dưới đây
Trang tìm kiếm luận văn ( luan van ) đại học (dai hoc), thạc sỹ ( thac sy ) trong lĩnh vực quản trị, quản lý Nhân sự ( quan tri, quan ly nhan su ), Nhân lực ( nhan luc ) ...
Home » » Hoàn thiện các hình thức trả công tại công ty Cổ phần sản xuất và kinh doanh kim khí Hải Phòng

Hoàn thiện các hình thức trả công tại công ty Cổ phần sản xuất và kinh doanh kim khí Hải Phòng

Ngọc Mai | 11:29 | 0 nhận xét
LỜI MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài
Thù lao lao động có ảnh hưởng rất lớn đến sự lựa chọn công việc, tình hình thực hiện công việc của người lao động và chất lượng sản phẩm, hiệu quả hoạt động của tổ chức. Mục tiêu cơ bản của thù lao lao động là thu hút được những người lao động giỏi phù hợp với yêu cầu công việc của tổ chức, gìn giữ và động viên họ thực hiện công việc tốt nhất. Với tầm quan trọng như vậy, trong hầu hết các tổ chức, nhà lãnh đạo luôn đặc biệt quan tâm tới mức tiền công, tiền lương cũng như các phúc lợi và dịch vụ cung cấp cho người lao động. Song phụ thuộc vào các điều kiện cụ thể về tổ chức – kĩ thuật của các công việc cũng như quan điểm quản lý của các nhà lãnh đạo mà mỗi doanh nghiệp lại lựa chọn cho mình những chế độ trả công khác nhau sao cho phù hợp và tối ưu. Nhưng trên thực tế không phải bất cứ doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh nào cũng xây dựng và thực hiện hệ thống trả công một cách công bằng, thỏa đáng và hiệu quả. Chính những khiếm khuyết trong quản lý và thù lao lao động này đã ảnh hưởng tiêu cực đến người lao động và đến lượt nó ảnh hưởng đến hiệu quả công việc chung của doanh nghiệp. Do vậy, việc nghiên cứu đề tài “Hoàn thiện các hình thức trả công tại công ty Cổ phần sản xuất và kinh doanh kim khí Hải Phòng” là rất cần thiết, nhằm giúp có những cái nhìn trung thực hơn về hiện trạng các hình thức trả công mà công ty đang thực hiện, từ đó đề xuất một số biện pháp nhằm hoàn thiện hình thức trả lương cho người lao động, góp phần thúc đấy tăng năng suất lao động, hiệu quả hoạt động của công ty.
2. Mục đích nghiên cứu
- Tìm hiểu và thống nhất những quan điểm về trả công cho người lao động.
- Phân tích tình hình thực hiện các hình thức trả công tại công ty Cổ phần sản xuất và kinh doanh kim khí Hải Phòng, từ đó chỉ ra những khía cạnh đã đạt được và những nhược điểm cần khắc phục. Trên cơ sở đó xác định nguyên nhân gây hạn chế.
- Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện các hình thức trả công tại công ty Cổ phần sản xuất và kinh doanh kim khí Hải Phòng.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Các hình thức trả công cho người lao động tại công ty Cổ phần sản xuất và kinh doanh kim khí Hải Phòng.
4. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp khảo sát lấy dữ liệu, tài liệu và các số liệu có liên quan đến tình hình hoạt động của công ty nói chung và các hình thức trả công nói riêng.
- Phương pháp phân tích thống kê các số liệu có liên quan.
- Phương pháp phỏng vấn người lao động.
5. Kết cấu của đề án: Gồm 3 chương:
- Phần 1: Trả công lao động trong doanh nghiệp.
- Phần 2: Phân tích tình hình trả công lao động tại công ty Cổ phần sản xuất và kinh doanh kim khí.
- Phần 3: Các giải pháp hoàn thiện công tác trả công lao động tại công ty Cổ phần sản xuất và kinh doanh kim khí.
Với sự hướng dẫn tận tình của thầy ThS.Lương Văn Úc và sự giúp đỡ của các bác, cô chú và các anh chị tại cơ sở thực tập đã giúp em hoàn thành bài báo cáo thực tập này. Nhưng do kiến thức còn hạn chế và chưa có được phương pháp tiếp cận thực tế khoa học nên bài báo cáo không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong thầy giáo và đơn vị thực tập đóng góp ý kiến để giúp bài báo cáo được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!


Phần 1: TRẢ CÔNG LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP

I. Những lý luận cơ bản về tiền lương
1. Khái niệm và bản chất của tiền lương
2. Các chức năng của tiền lương
3. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác trả công lao động
4. Các nguyên tắc cơ bản của trả lương

II. Các hình thức trả công lao động
1. Hình thức trả công theo thời gian
2. Hình thức trả công sản phẩm
III. Kết quả công tác trả lương trong doanh nghiệp
1. Tiền lương đối với hiệu quả sản xuất kinh doanh
2. Tiền lương đối với đời sống người lao động
3. Tiền lương đối với khả năng thanh toán của doanh nghiệp
4. Tiền lương với tâm tư, nguyện vọng của người lao động
Phần 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TRẢ CÔNG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH KIM KHÍ HẢI PHÒNG

I. Những đặc điểm ảnh hưởng tới công tác trả công tại công ty
1. Tổ chức bộ máy quản lý công ty
2. Những đặc điểm của lao động ảnh hưởng đến công tác trả công lao động
3. Các đặc điểm về công nghệ ảnh hưởng đến công tác trả công lao động
4. Công tác định mức lao động ảnh hưởng đến trả công lao động
5. Đặc điểm về tổ chức và phục vụ nơi làm việc
II. Quy mô các hình thức trả công lao động tại công ty
III. Phân tích và đánh giá các hình thức trả lương theo thời gian
IV. Phân tích và đánh giá hình thức trả lương sản phẩm
V. Đánh giá hiệu quả trả lương
Phần 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÁC HÌNH THỨC TRẢ CÔNG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH KIM KHÍ HẢI PHÒNG
I. Mục tiêu phát triển của công ty
II. Giải pháp
...
Mục lục
LỜI MỞ ĐẦU 1
Phần 1: TRẢ CÔNG LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP 3
I. Những lý luận cơ bản về tiền lương 3
1. Khái niệm và bản chất của tiền lương 3
1.1. Bản chất của tiền lương 3
1.2. Khái niệm tiền lương 3
1.3. Một số khái niệm khác 5
2. Các chức năng của tiền lương 6
3. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác trả công lao động 8
3.1. Yếu tố thuộc môi trường bên ngoài 8
3.2. Yếu tố thuộc về tổ chức 8
3.3. Yếu tố thuộc về công việc 10
3.4. Yếu tố thuộc về cá nhân người lao động 10
4. Các nguyên tắc cơ bản của trả lương 11
4.1. Trả lương ngang nhau cho những lao động như nhau 11
4.2. Đảm bảo tốc độ tăng tiền lương bình quân phải nhỏ hơn tốc độ tăng năng suất lao động 11
4.3. Đảm bảo mối quan hệ hợp lý về tiền lương giữa các ngành, các vùng trong cả nước và trong cả nền kinh tế 12
II. Các hình thức trả công lao động 13
1. Hình thức trả công theo thời gian 13
2. Hình thức trả công sản phẩm 14
III. Kết quả công tác trả lương trong doanh nghiệp 17
1. Tiền lương đối với hiệu quả sản xuất kinh doanh 17
2. Tiền lương đối với đời sống người lao động 18
3. Tiền lương đối với khả năng thanh toán của doanh nghiệp 18
4. Tiền lương với tâm tư, nguyện vọng của người lao động 18
Phần 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TRẢ CÔNG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH KIM KHÍ 20
HẢI PHÒNG 20
I. Những đặc điểm ảnh hưởng tới công tác trả công tại công ty 20
1. Tổ chức bộ máy quản lý công ty 20
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 20
1.2. Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty 21
1.3. Thị trường sản phẩm 24
1.4. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty 25
2. Những đặc điểm của lao động ảnh hưởng đến công tác trả công lao động 26
2.1. Biên chế lao động tại công ty 26
2.2. Chất lượng lao động 29
2.3. Tình hình sử dụng thời gian lao động 31
3. Các đặc điểm về công nghệ ảnh hưởng đến công tác trả công lao động 32
4. Công tác định mức lao động ảnh hưởng đến trả công lao động 33
5. Đặc điểm về tổ chức và phục vụ nơi làm việc 34
5.1. Phục vụ nơi làm việc 34
5.2. Trang bị nơi làm việc 35
II. Quy mô các hình thức trả công lao động tại công ty 35
1. Quy mô của trả công lao động 35
2. Kết quả trả công lao động 40
III. Phân tích và đánh giá các hình thức trả lương theo thời gian 41
1. Cơ sở trả lương theo thời gian 41
2. Cách thức trả lương theo thời gian 41
2.1. Bộ phận văn phòng công ty 43
2.2. Bộ phận xưởng sản xuất 47
2.3. Tiền lương của bộ phận lái phụ cẩu 49
3. Kết quả trả lương theo thời gian 51
4. Đánh giá ưu; nhược điểm của hình thức trả lương thời gian 51
4.1. Ưu điểm 51
4.2. Nhược điểm 52
IV. Phân tích và đánh giá hình thức trả lương sản phẩm 53
1. Căn cứ trả lương khoán 53
2. Kết quả trả lương theo sản phẩm 56
3. Đánh giá ưu, nhược điểm của hình thức trả lương sản phẩm 57
3.1. Ưu điểm 57
3.2. Nhược điểm 57
V. Đánh giá hiệu quả trả lương 58
1. Tiền lương đối với kết quả sản xuất kinh doanh của công ty 58
2. Tiền lương với hiệu quả sử dụng thời gian lao động 58
3. Tiền lương và mức sống của người lao động 59
4. Tiền lương với tâm tư, nguyện vọng của người lao động 60
Phần 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÁC HÌNH THỨC TRẢ CÔNG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH KIM KHÍ HẢI PHÒNG 62
I. Mục tiêu phát triển của công ty 62
II. Giải pháp 62
1. Hoàn thiện công tác định mức lao động trong các phân xưởng 62
1.1. Hoàn thiện phương pháp phân tích khảo sát 64
1.2. Trình tự xác định mức 68
2. Hoàn thiện phương pháp xây dựng và tính toán đơn giá 70
2.1. Cơ sở để xây dựng đơn giá 70
2.2. Phương pháp xác định đơn giá tiền lương trên doanh thu 70
2.3. Trình tự xác định đơn giá tiền lương 71
3. Hoàn thiện chế độ trả lương thời gian 73
3.1. Hoàn thiện trình tự tiến hành trả lương thời gian 74
3.1.1. Đánh giá công việc: 74
3.1.2. Thiết kế thang bảng lương: 76
3.2. Hoàn thiện chế độ trả lương thời gian 78
3.3. Một số giải pháp hỗ trợ 80
4. Hoàn thiện hình thức trả lương khoán 81
4.1. Hoàn thiện phương pháp tính lương khoán 81
4.2. Một số giải pháp hỗ trợ 83
KẾT LUẬN 85
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
http://tailieunhansu.com/diendan/f584/hoan-thien-cac-hinh-thuc-tra-cong-tai-cong-ty-co-phan-san-xuat-va-kinh-doanh-kim-khi-hai-phong-37993/
Chia sẻ bài viết này :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

previous Next home
 
Copyright © 2011. Luận văn Nhân sự | Nhân lực - All Rights Reserved
Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt FireFox và Google Chrome
Phát triển bởi Blogger
Lên đầu trang
Xuống cuối trang