Tìm kiếm luận văn nhân sự và nhân lực tại ô tìm kiếm dưới đây
Trang tìm kiếm luận văn ( luan van ) đại học (dai hoc), thạc sỹ ( thac sy ) trong lĩnh vực quản trị, quản lý Nhân sự ( quan tri, quan ly nhan su ), Nhân lực ( nhan luc ) ...
Home » » Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Ngọc Mai | 13:03 | 0 nhận xét
LỜI NÓI ĐẦU

1. Lý do lựa chọn đề tài
Hội nhập nói chung và hội nhập kinh tế nói riêng là xu hướng khách quan trong quá trình phát triển. Việt Nam cũng đang tiến bước vào quá trình hội nhập đó. Điều này đã đặt ra nhiều cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp. Trong môi trường cạnh tranh khốc liệt này, sự thắng thua của các doanh nghiệp phụ thuộc lớn vào khả năng, trình độ của đội ngũ nhân lực. Một tổ chức chỉ có thể thành công và phát triển lớn mạnh khi nó có được những người lao động giỏi, có trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu công việc. Nếu tổ chức tuyển được những người lao động kém chất lượng, không đáp ứng được yêu cầu công việc thì sẽ dẫn đến giảm năng suất lao động, không hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, lúc đó tổ chức sẽ phát triển trì trệ và khả năng thất bại trong môi trường cạnh tranh gay gắt là rất cao. Do vậy, việc tuyển dụng được đội ngũ lao động thoả mãn đầy đủ các tiêu chuẩn chuyên môn và các yêu cầu cần thiết khác của công việc để đảm bảo thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp là nhiệm vụ hết sức quan trọng.

Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp hiện nay gặp nhiều khó khăn trong công tác tuyển dụng nhân lực. Tuy rằng quy trình tuyển dụng và các hoạt động có liên quan trong công tác tuyển dụng đã được các doanh nghiệp xây dựng hoàn chỉnh nhưng vẫn còn nhiều vấn đề bất cập. Và Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam cũng là một trong những doanh nghiệp như vậy. Qua quá trình thực tập tại Ngân hàng, em nhận thấy công tác này tuy đã rất được quan tâm nhưng vẫn tồn tại nhiều hạn chế. Chính vì vậy, em lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” làm đề tài cho chuyên đề tốt nghiệp của mình.

2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu của đề tài: công tác tuyển dụng nhân lực và các hoạt động có liên quan tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.
- Phạm vi nghiên cứu: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.

3. Mục đích nghiên cứu
Nghiên cứu cơ sở lý luận về công tác tuyển dụng nhân lực nói chung và tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam nói riêng. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác tuyển dụng của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam. Đưa ra một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của công tác tuyển dụng nhân lực.

4. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp thống kê.
- Phương pháp điều tra phân tích.
- Phương pháp so sánh.
- Phương pháp phỏng vấn.
- Phương pháp tổng hợp.

5. Kết cấu của đề tài
Kết cấu của đề tài gồm 3 phần:
Chương I: Cơ sở lý luận về công tác tuyển dụng nhân lực
Chương II: Phân tích thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
Chương III: Các giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.

MỤC LỤC
Trang
DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ
LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC 4
I. KHÁI NIỆM CƠ BẢN 4
1. Nhân lực 4
2. Tuyển dụng nhân lực 5
II. NỘI DUNG CỦA CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC 6
1. Xây dựng kế hoạch tuyển dụng 7
1.1. Xác định người thực hiện tuyển dụng 7
1.2. Xác định nhu cầu tuyển dụng 8
1.2.1. Đánh giá mức độ cấp thiết của nhu cầu tuyển dụng 8
1.2.2. Xác định nội dung công việc và yêu cầu đối với ứng viên 10
1.3. Xác định nguồn và phương pháp tuyển dụng 12
1.3.1. Xác định nguồn tuyển dụng 12
1.3.2. Xác định phương pháp tuyển dụng 14
1.4. Xác định nơi tuyển dụng và thời gian tuyển dụng 15
1.5. Xác định chi phí tuyển dụng 16
2. Tổ chức thực hiện tuyển dụng 17
2.1. Thu hút người xin việc 17
2.1.1. Quảng cáo tuyển dụng 19
2.1.2. Thuê dịch vụ tuyển dụng 20
2.2. Xây dựng các tiêu chuẩn tuyển dụng và phương pháp so sánh ứng viên 21
2.3. Đánh giá và lựa chọn ứng viên 23
2.3.1. Tiếp đón ban đầu và phỏng vấn sơ bộ 24
2.3.2. Sàng lọc hồ sơ 24
2.3.3. Kiểm tra, trắc nghiệm 26
2.3.4. Phỏng vấn tuyển dụng 28
2.3.5. Điều tra xác minh 32
2.4. Hoàn tất quá trình tuyển dụng 32
3. Kiểm tra, đánh giá công tác tuyển dụng 33
III. CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG TỚI CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC 35
1. Các yếu tố thuộc về tổ chức 35
1.1. Hình ảnh và uy tín của tổ chức 35
1.2. Kế hoạch hoá nhân lực 36
1.3. Công tác chuẩn bị tuyển dụng 36
1.4. Chính sách tuyển dụng 37
1.5. Văn hóa công ty 38
2. Các yếu tố thuộc về môi trường 38
2.1. Các điều kiện về thị trường lao động 38
2.2. Sự cạnh tranh của các doanh nghiệp khác 39
2.3. Các xu hướng kinh tế 39
IV. SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC 40

CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 42
I. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM 42
1. Lịch sử hình thành 42
2. Chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam 43
3. Kết quả kinh doanh và doanh thu qua 3 năm từ 2005-2007 44
4. Đặc điểm lao động 46
5. Cơ cấu tổ chức 47
II. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TUYỂN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM (xem Sơ đồ 3) 50
III. 50
1. Hoạt động kế hoạch hoá nhân lực từ 2005 – 2007 51
2. Xây dựng kế hoạch tuyển dụng từ 2005 – 2007 52
2.1. Xác định người thực hiện tuyển dụng 52
2.2. Xác định nhu cầu tuyển dụng 55
2.3. Xác định nguồn và phương pháp tuyển dụng 56
2.4. Xác định nơi tuyển dụng, thời gian tuyển dụng và chi phí tuyển dụng 57
3. Tổ chức thực hiện tuyển dụng 59
3.1. Thu hút ứng viên 59
3.2. Xây dựng tiêu chuẩn tuyển dụng và phương pháp so sánh ứng viên 62
3.3. Đánh giá và lựa chọn ứng viên 63
3.3.1. Tiếp nhận và lọc hồ sơ 63
3.3.2. Tổ chức thi viết và chấm bài thi viết 65
3.3.3. Tổ chức phỏng vấn tuyển dụng 67
3.4. Hoàn tất quá trình tuyển dụng 69
3.4.1. Mời ứng viên trúng tuyển nhận việc và thử việc 69
3.4.2. Tiếp nhận chính thức 72
4. Kết quả tuyển dụng nhân lực qua 3 năm từ 2005 – 2007 73
5. Kiểm tra, đánh giá công tác tuyển dụng 76
IV. CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG TỚI CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG 78
1. Các nhân tố thuộc về tổ chức 78
1.1. Hình ảnh, uy tín của Ngân hàng 78
1.2. Hoạt động kế hoạch hoá nhân lực 79
1.3. Công tác chuẩn bị cho tuyển dụng 80
1.4. Các quy chế về tuyển dụng của Ngân hàng 80
2. Các nhân tố thuộc về môi trường 82
2.1. Các điều kiện về thị trường lao động 82
2.2. Sự cạnh tranh của các doanh nghiệp khác 82
V. NGUYÊN NHÂN, HẠN CHẾ CỦA CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG 83
1. Nhu cầu mở rộng quy mô hoạt động lớn 83
2. Do cải cách trên toàn hệ thống Ngân hàng 84
3. Đội ngũ cán bộ tuyển dụng trẻ 84
4. Lập kế hoạch chưa sát thực tế 85
5. Sự di chuyển chỗ làm việc của người lao động 85
6. Sự kiểm tra, giám sát chưa chặt chẽ của các cấp lãnh đạo với công tác tuyển dụng 86

CHƯƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM 88
1. Dự báo nhu cầu Nhân lực của Ngân hàng trong tương lai 88
2. Giải pháp 89
2.1. Hoàn thiện quy trình tuyển dụng nhân lực tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam 89
2.2. Một số giải pháp khác nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác tuyển dụng tại Ngân hàng 98
2.2.1. Xác định tỷ lệ sàng lọc ứng viên trong kế hoạch tuyển dụng 98
2.2.2. Xây dựng và hoàn thiện các bản phân tích công việc 98
2.2.3. Sử dụng các biện pháp thu hút ứng viên khác ngoài thông báo tuyển dụng 99
2.2.4. Hoàn thiện hệ thống mẫu biểu tuyển dụng 101
3. Kiến nghị 104
3.1. Có chính sách nhận và đào tạo sinh viên thực tập 104
3.2. Quản lý tuyển dụng bằng tin học 105
3.3. Xây dựng bản đánh giá nhân viên mới 106
KẾT LUẬN 107 
http://tailieunhansu.com/diendan/f583/hoan-thien-cong-tac-tuyen-dung-nhan-luc-tai-ngan-hang-tmcp-hang-hai-viet-nam-trong-giai-doan-hien-nay-41618/
Chia sẻ bài viết này :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

previous Next home
 
Copyright © 2011. Luận văn Nhân sự | Nhân lực - All Rights Reserved
Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt FireFox và Google Chrome
Phát triển bởi Blogger
Lên đầu trang
Xuống cuối trang