Tìm kiếm luận văn nhân sự và nhân lực tại ô tìm kiếm dưới đây
Trang tìm kiếm luận văn ( luan van ) đại học (dai hoc), thạc sỹ ( thac sy ) trong lĩnh vực quản trị, quản lý Nhân sự ( quan tri, quan ly nhan su ), Nhân lực ( nhan luc ) ...
Home » » Ảnh hưởng của điều kiện lao động tới sức khoẻ của công nhân lao động nữ trong ngành chế biến thuỷ sản

Ảnh hưởng của điều kiện lao động tới sức khoẻ của công nhân lao động nữ trong ngành chế biến thuỷ sản

Nguyen Hung Cuong | 09:10 | 0 nhận xét
PHẦN I: MỞ ĐẦU
I- Tính cấp thiết của đề tài
1- Lý do chọn đề tài
Sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI- 1986, Đảng và Nhà nước ta quan niệm phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng XHCN làm cho dân giàu nước mạnh đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu về mặt vật chất và tinh thần của nhân dân trên cơ sở giải phóng mọi năng lực sản xuất, phát huy mọi tiềm năng của các thành phần kinh tế. Chính sách này đã thúc đẩy nhiều thành phần kinh tế ngày càng phát triển. Nhờ vậy nền kinh tế đang ngày càng phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người lao động được cải thiện đáng kể, nền kinh tế quốc dân được tăng cao…

Bên cạnh đó, việc đảm bảo điều kiện lao động tốt cho người lao động là mục tiêu lớn của Nhà nước ta trên con đường CNH- HĐH đất nước. Điều đó là vô cùng quan trọng, bởi trong công cuộc đổi mới đất nước muốn nâng cao hiệu quả sản xuất thì phải phát huy hết khả năng lao động sáng tạo của con người mà muốn làm được điều đó lại phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện lao động có thuận lợi hay không, điều kiện lao động thuận lợi không những giúp đạt năng suất cao mà còn tạo tiền đề cho sự phát triển toàn diện của người lao động, và trong sự phát triển toàn diện đó sức khoẻ là cái vô cùng quan trọng. Vì vậy trong công cuộc đổi mới của nước ta hiện nay, chiến lược con người có ý nghĩa cực kỳ quan trọng.Thực tế hiện nay có rất nhiều người lao động đang làm việc tại nhiều ngành sản xuất độc hại mà điều kiện lao động chưa đảm bảo gây tác động trực tiếp tới sức khoẻ lao động đặc biệt là lao động nữ trong các lĩnh vực như: dệt may, vệ sinh môi trường, thuỷ sản…Điều kiện lao động có vai trò quan trọng trong sản xuất xã hội, sản xuất vật chất, điều kiện lao động được hình thành phụ thuộc vào mối quan hệ giữa kinh tế và cơ sở kỹ thuật của sản xuất.

Trong sự nghiệp phát triển kinh tế của đất nước ngành thuỷ sản đóng mét vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế và giải quyết việc làm cho người lao động. Đặc thù của loại hình lao động này là trong môi trường không thuận lợi thường xuyên phải tiếp xúc với nước, nhiệt độ thấp, thường xuyên phải đứng trong một thời gian liên tục làm ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ, gây ra một số bệnh nghề nghiệp. Trên cơ sở xác định tầm quan trọng của vấn đề này, tác giả định hướng nghiên cứu “Ảnh hưởng của điều kiện lao động tới sức khoẻ của công nhân lao động nữ trong ngành chế biến thuỷ sản”qua khảo sát xã hội học tại một số công ty chế biến thuỷ sản trực thuộc Bộ thuỷ sản.

2- Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
2.1. Ý nghĩa khoa học
Điều kiện lao động là đối tượng thu hót sự quan tâm của nhiều ngành khoa học và đề tài về công nhân lao động luôn thu hót sự tham gia nghiên cứu của các nhà khoa học từ trước tới nay. Vì vậy, đề tài nghiên cứu về một số yếu tố của điều kiện lao động ảnh hưởng tới sức khoẻ của nữ công nhân trong ngành chế biến thuỷ sản hy vọng sẽ đóng góp một phần nào đó để làm sáng tỏ và chứng minh cho phần lý luận đã được các nhà khoa học đi trước đưa ra giúp cho việc nhận thức đúng vai trò các yếu tố của điều kiện lao động trong lao động sản xuất, đồng thời giúp người lao động có thể nhận thức đầy đủ về điều kiện lao động và có những hành động tích cực trong việc cải thiện môi trường làm việc của mình.

2.2.Ý nghĩa thực tiễn
Cho ta thấy thực trạng công việc của người lao động để tìm ra các giải pháp, chính sách về lao động nhằm làm giảm các bệnh nghề nghiệp cũng như bệnh thông thường, góp phần cải thiện môi trường làm việc, đảm bảo sức khoẻ và tăng hiệu quả sản xuất.

3- Mục đích, đối tượng, khách thể, phạm vi và nhiệm vô nghiên cứu

3.1. Mục đích nghiên cứu
Tìm hiểu ảnh hưởng của điều kiện lao động tới sức khoẻ của nữ công nhân trong ngành chế biến thuỷ sản từ đó tìm ra các giải pháp làm giảm khả năng mắc các bệnh thông thường và bệnh nghề nghiệp, thực hiện chủ trương “sức khoẻ cho mọi người”.

MỤC LỤC
Trang
LỜI CẢM ƠN 1
PHẦN I: MỞ ĐẦU 2
I. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 2
1. Lý do chọn đề tài2 2
2. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn3 3
3. Mục đích, nhiệm vô, đối tượng, khách thể, phạm vi nghiên cứu3 3
4. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 4
5. Giả thuyết nghiên cứu 5
6 . Khung lý thuyết5 5
PHẦN II: NỘI DUNG CHÍNH 7
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 7
1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu7 7
2. Những khái niệm công cụ 9 9
2.1 Điều kiện lao động9 9
2.2. Môi trường lao động 10 10
2.3. Sức khoẻ 10 10
2.4.Công nhân 10 10
2.5. Bệnh nghề nghiệp .10 10
2.6. Quan hệ xã hội 11 11
3. Lý thuyết liên quan .11 11
Xã hội học lao động……………………………………� ��……………11
CHƯƠNG 2 : ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG TƠÍ SỨC KHOẺ NỮ 
CÔNG NHÂN NGÀNH CHẾ BIẾN THUỶ SẢN 12
1. Vài nét về ngành thuỷ sản 12 12
2. Đặc điểm tình hình sản xuất kinh doanh của nhà máy 13 13
3. Điều kiện lao động sản xuất ngành chế biến thuỷ sản 14 14
3.1 Môi trường lao động 14 14
3.2. Kỹ thuật công nghệ máy móc20 20
3.3. Bảo hộ lao động 22 22
3.4. Chính sách xã hội 22 22
3.4.1. ChÝnh sách tiền lương thu nhập 23 23
3.4.2. Chế độ bảo hiển xã hội 24 24
3.4.3. Chính sách bảo hộ lao động 25 25
3.4.4. Chế độ phụ cấp độc hại 25 25
3.5. Ảnh hưởng của các yếu tố điều kiện lao động tới sức khoẻ nữ 
công nhân 26 26
3.5.1.Tình hình sức khoẻ người lao động 26 26
3.5.2 Mối quan hệ giữa yếu tố nghề nghiệp với sức khoẻ CNLĐ32 32
3.5.3. Tính chất công việc tác động trực tiếp đến sức khoẻ 
công nhân36 36
PHẦN III .KẾT LUẬN 37
1. Kết luận37 37
2.Giải pháp38 38
3. KiÕn nghị39 39
3.1 Đối với nhà nước39 39
3.2. Đối với Ban giám đốc công ty40 40
3.3. Đối với người lao động40 40
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC

http://tailieunhansu.com/diendan/f400/anh-huong-cua-dieu-kien-lao-dong-toi-suc-khoe-cua-cong-nhan-lao-dong-nu-trong-nganh-che-bien-thuy-san-43873/
Chia sẻ bài viết này :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

previous Next home
 
Copyright © 2011. Luận văn Nhân sự | Nhân lực - All Rights Reserved
Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt FireFox và Google Chrome
Phát triển bởi Blogger
Lên đầu trang
Xuống cuối trang