Lời Mở đầu


Nước ta từ một nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung chuyển sang nền kinh tế thị trường, vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng XHCN. Nền kinh tế thoát khỏi trạng thái trì trệ, suy thoái, bước sang giai đoạn tăng trưởng liên tục tốc độ cao, sức sản xuất và tiêu dùng lớn, cường độ cạnh tranh cao và ngày càng gay gắt. Các đối thủ cạnh tranh nhau bằng mọi cách, với mọi hình thức. Trong đó nổi bật là cạnh tranh về sản phẩm, giá cả, chất lượng, mẫu mã, phân phối, khuÕch trương... Để đứng vững trong cơ chế thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp phải nỗ lực đổi mới, năng động trong sản xuất kinh doanh. Doanh nghiệp hoàn toàn lo liệu đầu vào, đầu ra, hạch toán kinh doanh, chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.
Đối với Công ty máy tính CMS, từ khi thành lập đến nay đã trải qua những biến động thăng trầm của nền kinh tế nhưng vẫn đứng vững được nhờ tích cực đổi mới, năng động trong kinh doanh, đa dạng hoá sản phẩm, đặc biệt là vấn đề mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm vẫn được coi là vấn đề bức xúc và hết sức quan trọng mà các cấp lãnh đạo, những nhà hoạch định chính sách kinh doanh của Công ty luôn quan tâm.
Việc thực tập là vô cùng quan trọng đối với mỗi sinh viên nói chung, nó giúp đưa các kiến thức sách vở ra ứng dụng thực tế, tạo cho mỗi sinh viên khỏi bỡ ngỡ, mạnh dạn, biết tin vào mình hơn khi đi làm việc.
Qua thời gian thực tập tại trường và quá trình tìm hiểu thực tế tại Công ty máy tính CMS em xin chọn đề tài: “Phương pháp trả lương tại công ty CMS" làm đề tài nghiên cứu cho chuyên đề thực tập của mình .
Ngoài phần mở đầu, kết luận, chuyên đề gồm có ba chương :
Chương I: Khái quát về Công ty máy tính CMS.
Chương II: Thực trạng công tác trả lương của Công ty máy tính CMS.
Chương III: Mét số giải pháp nhằm hoàn thiện phương pháp trả lương của Công ty máy tính CMS.

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1

chương I: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY MÁY TÍNH CMS 3
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty máy tính CMS 3
1.2. Nhiệm vụ và chức năng 3
1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý. 4

1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty (2002 - 2005). 6
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG CỦA CÔNG TY MÁY TÍNH CMS 10
2.1. Những nhân tố ảnh hưởng đến phương pháp trả lương của Công ty. 10
2.1.1. Đặc điểm lao độngcủa Công ty. 10
2.1.2. Đặc điểm về kinh doanh của Công ty. 11
2.1.3. Đặc điểm về quản lý. 16
2.1.4. Đặc điểm về các dòng sản phẩm của Công ty trên thị trường. 18
2.1.5. Đặc điểm về thiết bị máy móc và công nghệ của Công ty. 18
2.2. Thực trạng phương pháp trả lương của Công ty. 19
2.2.1. Quy chế trả lương của Công ty 19
2.2.2. Hình thức trả lương. 23
2.2.2.1. Hình thức trả lương theo thời gian: 23
2.2.2.2.Hình thức trả lương theo sản phẩm. 28
2.2.2.3. Phân phối tiền thưởng. 31
2.3. Nhận xét chung về công tác trả lương của Công ty. 34
2.3.1. Hiệu quả đạt được. 34
2.3.2.Những hạn chế. 36

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP TRẢ LƯƠNG CỦA CÔNG TY CMS 38
3.1. Phân bổ lại quỹ tiền lương thời gian. 38
3.2. Hoàn thiện công tác tổ chức nơi làm việc. 40
3.3. Hoàn thiện công tác kiểm tra đánh giá. 42
3.4. Hoàn thiện công tác chi trả lương cho nhân viên. 42
3.5. Tổ chức chỉ đạo sản xuất. 45
KẾT LUẬN 50
TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………� �……… ..51