Tìm kiếm luận văn nhân sự và nhân lực tại ô tìm kiếm dưới đây
Trang tìm kiếm luận văn ( luan van ) đại học (dai hoc), thạc sỹ ( thac sy ) trong lĩnh vực quản trị, quản lý Nhân sự ( quan tri, quan ly nhan su ), Nhân lực ( nhan luc ) ...
Home » » Nâng cao năng suất lao động của nhân viên bán hàng công ty Cổ phần May 19

Nâng cao năng suất lao động của nhân viên bán hàng công ty Cổ phần May 19

Ngọc Mai | 10:48 | 0 nhận xét
CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI

1.1 Tính cấp thiết nghiên cứu của đề tài
Toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế đã trở thành xu thế khách quan chi phối sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia và quan hệ quốc tế, bắt nguồn từ quy luật phát triển của lực lượng sản xuất và phân công lao động quốc tế. Việt Nam cũng không nằm ngoài quy luật đó. Trong xu thế khu vực hóa, toàn cầu hóa của nền kinh tế thế giới như hiện nay, sự cạnh tranh là vô cùng gay gắt quyết liệt. Các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển trên thương trường tất yếu phải cạnh tranh thắng lợi trước các doanh nghiệp khác bằng việc nâng cao sức cạnh tranh của công ty mình và khác phục những điểm yếu của công ty nhằm giữ vững và nâng cao vị thế của công ty.
Việt Nam đang đứng vị trí thứ 9 trong nhúm cỏc nước xuất khẩu hàng dệt may nhiều nhất trên thế giới nhưng lại bị hàng ngoại nhập chèn ép ngay trờn sõn nhà. Điều này có nghĩa cạnh tranh trên thị trường đang rất quyết liệt. Năng suất lao động đang là lực cản lớn của việc tăng năng lực cạnh tranh cho tiến trình phát triển của VN. Trong nhiều nguyên nhân dẫn đến năng suất lao động ở VN thấp thì chất lượng lao động chưa đạt tiêu chuẩn, thiếu kỹ năng chuyên môn là rào cản lớn nhất. Năng suất lao động thấp thì thu nhập thấp và dẫn đến hệ quả khó lường là thị trường lao động phát triển “lệch pha”, biến động, độ dịch chuyển cao. Các lợi thế về số lượng như nguồn lao động, xuất khẩu thu hút vốn đầu tư nước ngoài... đang giảm. Nhận biết được điều đó, công ty Cổ phần May 19 đã xây dựng chiến lược phát triển của mình, trong đó ưu tiên xây dựng đội ngũ nhân viên bán hàng có hiệu quả cao.

Công ty Cổ phần May 19 tiền thân là một doanh nghiệp Nhà nước trong quân đội. Do đó, bên cạnh mục tiêu là tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế, còn phải chú trọng mục tiêu xã hội như: tạo công ăn việc làm cho con em cán bộ trong Quân chủng và Quân đội nói chung, cải thiện đời sống người lao động trong công ty. Do vậy, nguồn lực chủ yếu của công ty được tạo nên từ đội ngũ con em cán bộ trong Quân chủng và Quân đội, bên cạnh một số lượng lao động được tuyển dụng trực tiếp từ bên ngoài. Trình độ lao động do đó còn chưa cao. Qua quá trình điều tra, phỏng vấn, tìm hiểu về công ty cho thấy, phong cách làm việc của nhân viên các văn phòng nói chung còn mang tính chất bao cấp, hiệu quả trong công việc chưa cao.
Bước đầu cổ phần hóa, công ty Cổ phần May 19 gặp rất nhiều khó khăn, mặt khác trong điều kiện thị trường ngành may mặc tiếp tục có nhiều biến động và cạnh tranh gay gắt, đây là thách thức rất lớn đối với công ty. Do vậy, nâng cao năng suất lao động của nhân viên bán hàng là một phương pháp để tiếp cận khách hàng và tăng hiệu quả kinh doanh.

Xuất phát từ mục tiờu trên em xin đề xuất đề tài “Nang cao năng suất lao động của nhân viên bán hàng công ty Cổ phần May 19”.

1.2 Xác lập và tuyên bố vấn đề
Nhận thức được sự cần thiết phải nâng cao năng suất lao động của nhân viên bán hàng của doanh nghiệp cùng với những kết quả điều tra sơ bộ trong qua trình thực tập tại công ty em nhận thấy việc nâng cao năng suất lao động của nhân viên bán hàng của công ty Cổ phần May 19 chưa đạt được hiệu quả như mong muốn cũng như chưa được quan tâm đúng mức.

Với mong muốn đưa ra một số giải pháp nhằm giúp công ty nâng cao năng suất lao động của nhân viên bán hàng, em quyết định nghiên cứu đề tài “Nang cao năng suất lao động của nhân viên bán hàng công ty Cổ phần May 19” cho luận văn tốt nghiệp của mình.

1.3 Các mục tiêu nghiên cứu
- Tìm ra những mặt thành công và còn tồn tại về năng suất lao động của nhân viên bán hàng công ty Cổ phần May 19.
- Nguyên nhân thực trạng năng suất lao động của nhân viên bán hàng công ty Cổ phần May 19.
- Một số đề xuất nhằm nâng cao năng suất lao động của nhân viên bán hàng công ty Cổ phần May 19.
1.4 Phạm vi nghiên cứu
- Về đối tượng: Năng suất lao động của nhõn viên bán hàng công ty Cổ phần May 19.
- Về không gian: Nghiên cứu tại công ty Cổ phần May 19.
- Về thời gian: Nghiên cứu năng suất lao động của nhân viên bán hàng công ty Cổ phần May 19 từ năm 2006 đến năm 2009 từ đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao năng suất lao động của nhân viên bán hàng.

1.5 Kết cấu luận văn
Kết cấu luận văn của em gồm 4 chương như sau:
Chương 1: Tổng quan nghiên cứu đề tài “ nâng cao năng suất lao động của nhân viên bán hàng công ty Cổ phần May 19”.
Chương 2: Một số lý luận cơ bản về nâng cao năng suất lao động của nhân viên bán hàng.
Chương 3: Phương pháp nghiên cứu và các kết quả phân tích thực trạng năng suất lao động của nhân viên bán hàng công ty Cổ phần May 19.
Chương 4: Các đề xuất nhằm nâng cao năng suất lao động của nhân viên bán hàng công ty Cổ phần May 19.

MỤC LỤC

TÓM LƯỢC
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC SƠ ĐỒ HÌNH VẼ
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 1
1.1 Tính cấp thiết nghiên cứu của đề tài 1
1.2 Xác lập và tuyên bố vấn đề 2
1.3 Các mục tiêu nghiên cứu 2
1.4 Phạm vi nghiên cứu 2
1.5 Kết cấu luận văn 2
CHƯƠNG 2: MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ NÂNG CAO 4
NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG CỦA NHÂN VIÊN BÁN HÀNG 4
2.1 Một số định nghĩa và khái niệm cơ bản 4
2.1.1 Khái niệm về năng suất lao động 4
2.1.2 Năng suất lao động của nhân viên bán hàng 4
2.1.3 Sự cần thiết phải nâng cao năng suất lao động của nhân viên bán hàng 7
2.2 Một số lý thuyết về năng suất lao động của nhân viên bán hàng 7
2.3 Tổng quan về tình hình nghiên cứu đề tài trước đó 8
2.4 Phân định nội dung lý luận về năng suất lao động của nhân viên bán hàng trong doanh nghiệp 9
2.4.1 Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá về năng suất lao động 9
2.4.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến năng suất lao động của nhân viên bán hàng công ty Cổ phần May 19 11
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG CỦA NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY 19. 16
3.1 Phương pháp hệ nghiên cứu vấn đề 16
3.1.1 Phương pháp thu thập dữ liệu 16
3.1.2 Phương pháp phân tích dữ liệu 17
3.2 Đánh giá tổng quan tình hình và các nhân tố ảnh hưởng đến năng suất lao động nhân viên bán hàng công ty cổ phần may 19. 18
3.2.1 Đánh giá tổng quan tình hình công ty Cổ phần may 19 18
3.2.1.1 Giới thiệu sơ lược về công ty Cổ phần may 19 18
3.2.1.2 Tổng quan về năng suất lao động của công ty Cổ phần may 19 trong 3 năm 2007 - 2009 24
3.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng tới năng suất lao động của nhân viên bán hàng công ty Cổ phần may 19 25
3.3 Đánh giá phân tích kết quả điều tra phỏng vấn về năng suất lao động của nhân viên bán hàng ở công ty cổ phần may 19 29
3.3.1 Kết quả điều tra trắc nghiệm phỏng vấn đối với nhà quản trị 29
3.3.2 Kết quả điều tra trắc nghiệm phỏng vấn đối với nhân viên bán hàng 30
3.4 Kết quả phân tích dữ liệu thứ cấp công ty Cổ phần may 19 32
3.4.1 Phân tích tình hình SXKD của công ty Cổ phần may 19 trong 3 năm 2007 - 2009 32
3.4.2 Phân tích tình hình quản lý lao động của công ty cổ phần may 19 34
3.4.3 Phân tích năng suất lao động của công ty Cổ phần may 19 trong 3 năm 2007 - 2009 37
CHƯƠNG 4 CÁC ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG CỦA NHÂN VIÊN BÁN HÀNG 41
4.1 Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu thực trạng năng suất lao đông của nhân viên bán hàng tại công ty Cổ phần may 19 41
4.1.1 Thực trạng năng suất lao động của nhân viên bán hàng tại công ty Cổ phần may 19 41
4.1.2 Một số phát hiện qua nghiên cứu 43
4.2 Dự báo triển vọng và quan điểm nâng cao năng suất lao động của nhân viên bán hàng công ty cổ phần may 19 44
4.2.1 Dự báo triển vọng nâng cao năng suất lao động của nhân viên bán hàng công ty Cổ phần may 19 44
4.2.2 Các quan điểm nâng cao năng suất lao động của nhân viên bán hàng công ty Cổ phần may 19 46
4.3 Các đề xuất và kiến nghị nâng cao năng suất lao động của nhân viên bán hàng công ty Cổ phần may 19 49
4.3.1 Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng suất lao động của nhân viên bán hàng ở công ty Cổ phần may 19 49
4.3.2 Kiến nghị với Nhà nước nhằm nâng cao năng suất lao động của nhân viên bán hàng tại công ty Cổ phần may 19 55
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
http://tailieunhansu.com/diendan/f588/nang-cao-nang-suat-lao-dong-cua-nhan-vien-ban-hang-cong-ty-co-phan-may-19-a-43105/
Chia sẻ bài viết này :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

previous Next home
 
Copyright © 2011. Luận văn Nhân sự | Nhân lực - All Rights Reserved
Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt FireFox và Google Chrome
Phát triển bởi Blogger
Lên đầu trang
Xuống cuối trang