Tìm kiếm luận văn nhân sự và nhân lực tại ô tìm kiếm dưới đây
Trang tìm kiếm luận văn ( luan van ) đại học (dai hoc), thạc sỹ ( thac sy ) trong lĩnh vực quản trị, quản lý Nhân sự ( quan tri, quan ly nhan su ), Nhân lực ( nhan luc ) ...
Home » » Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Nhà xuất bản Giáo dục Hà Nội

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Nhà xuất bản Giáo dục Hà Nội

Ngọc Mai | 23:32 | 0 nhận xét
LỜI MỞ ĐẦU

I.TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Trong lịch sử phát triển của các hình thái kinh tế – xã hội, con người luôn được coi là nhân tố quan trọng nhất, quyết định sự tồn tại và phát triển của xã hội. Trong mọi thời đại, con người luôn là chủ thể sáng tạo ra mọi của cải vật chất, văn hóa xã hội. Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta thì vai trò của nhân tố con người cũng được khẳng định và minh chứng.

Sau nhiều năm đổi mới, nhiều doanh nghiệp đã nhận thức đúng đắn tầm quan trọng của nhân tố con người, đã đề ra được một số giải pháp hữu hiệu để giải quyết tốt mối quan hệ giữa lợi Ých cá nhân – tập thể - xã hội và đã thu được nhiều thành công đáng khích lệ.

Nhà xuất bản Giáo dục tại Hà Nội là một đơn vị nhà nước trực thuộc Nhà xuất bản Giáo dục. Doanh nghiệp đặc biệt quan tâm đến việc duy trì và phát triển một đội ngũ lao động có chất lượng, số lượng phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh, đảm bảo cho hội nhập và cạnh tranh thắng lợi trong tương lai. Hay nói cách khác vấn đề duy trì và phát triển nhân lực ở công ty trong giai đoạn sắp tới là một vấn đề hết sức quan trọng và cấp thiết, đòi hỏi sự quan tâm nỗ lực của các cấp lãnh đạo Nhà xuất bản giáo dục tại Hà Nội nói riêng và Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam nói chung.
Chính vì những lý do trên mà đề tài “ Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Nhà xuất bản Giáo dục Hà Nội” đã được em lựa chọn để viết trong quá trình thực tập.

II. ĐỐI TƯỢNG PHẠM VI NGHIÊN CỨU:
_ Đối tượng đào tạo nhân lực ở Nhà xuất bản Giáo dục Hà Nội.
_ Phạm vi nghiên cứu : Nhà xuất bản Giáo dục Hà Nội .

III. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU CỦA CHUYÊN ĐỀ:
- Củng cố phần lý luận về vấn đề đào tạo nguồn nhân lực trong Doanh nghiệp.
- Khảo sát về thực trạng nguồn nhân lực của Nhà xuất bản Giáo dục Hà Nội từ đó đề ra giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực .

IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU :
- Chuyên đề sử dụng phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử làm phương pháp luận để xem xét đối tượng nghiên cứu trong hoàn cảnh lịch sử cụ thể, đồng thời nhìn nhận đối tượng trong sự vận động không ngừng, phù hợp với tiến trình hội nhập và phát triển của nền kinh tế Việt Nam.
- Chuyên đề cũng sử dụng các phương pháp như thống kê, dự báo kinh tế, phỏng vấn,... để tổng hợp, phân tích, đánh giá nhằm rót ra những kết luận đối với tình hình thực tế, làm cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp hữu hiệu đối với việc đào tạo và phát triển nhân lực ở NXBGDHN.

V. KẾT CẤU CỦA CHUYÊN ĐỀ.
Ngoài lời mở đầu và kết luận, chuyên đề bao gồm 3 phần:
Chương I : Lý luận chung về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
Chương II :Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại NXBGD Hà Nội.
Chương III : Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nguồn nhân lực tại NXBGDHN.

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN I : LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 3
1.1 Một số khái niệm: 3
1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực: 3
1.1.2 Khái niệm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực : 3
1.2.Tiến trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 4
1.2.1 Xác định nhu cầu đào tạo 5
1.2.2 Xác định mục tiêu đào tạo 7
1.2.3 Lựa chọn đối tượng đào tạo 7
1.2.4 Xây dựng chương trình đào tạo và lựa chọn phương pháp đào tạo 7
1.2.4.1 Xây dựng chương trình đào tạo 7
1.2.4.2 Lựa chọn phương pháp đào tạo 8
1.2.4.3 Dự tính chi phí đào tạo 12
1.2.5 Lựa chọn và đào tạo giáo viên 12
1.2.6 Đánh giá chương trình và kết quả đào tạo 12
1.3 Những yếu tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp 13
1.3.1 Các nhân tố bên ngoài ảnh hưởng đến đến phát triển nhân lực của doanh nghiệp 13
1.3.2 Các nhân tố nội bộ doanh nghiệp có ảnh hưởng đến đào tạo và phát triển nhân lực của doanh nghiệp 15
1.4 Vai trò công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 16
PHẦN II : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC TẠI HÀ NỘI. 18
2.1 Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại NXBGD tại HN 18
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty 18
2.1.2 Một số đặc đIểm về doanh nghiệp có ảnh hưởng đến công tác phát triển và đào tạo nguồn nhân lực 19
2.1.2.1 Chức năng của NXBGD tại Hà Nội 19
2.1.2.2 Cơ cấu tổ chức của NXBGD tại Hà Nội 19
2.1.2.3 Đặc điểm về lao động của công ty 23
2.2 Phân tích thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại NXBGD tại HN 25
2.2.1 Tiến trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tạo tại NXBGDHN 25
2.2.1.1. Xác định nhu cầu đào tạo và phát triển 25
2.2.1.2 Xác định mục tiêu đào tạo: 27
2.2.1.3 Lựa chọn đối tượng đào tạo: 28
2.2.1.4 Nguồn kinh phí dành cho đào tạo 31
2.2.1.5 Lựa chọn phương pháp đào tạo 31
2.2.1.6 Đánh giá chương trình và kết quả đào tạo 33
2.2.2 Đánh giá chung tình hình thực hiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại NXBGDHN. 35
2.2.2.1 Những ưu điểm của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại NXBGD tại HN. 35
2.2.2.2 Hạn chế và nguyên nhân 35
CHƯƠNG III : MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NXBGDHN. 37
3.1. Phương hướng và phát triển của NXBGDHN trong những năm tới 37
3.1.1 Chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian tới 37
3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao công tác đào tạo nguồn nhân lực tại NXBGD Hà Nội. 38
3.2.1 Hoàn thiện việc đánh giá chương trình đào tạo nguồn nhân lực sau khoá học của doanh nghiệp. 38
3.2.2 Lập và quản lý tốt nguồn kinh phí cho đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 38
3.2.3 Thay đổi cách xác định nhu cầu đào tạo: 39
KẾT LUẬN 41
TÀI LIỆU THAM KHẢO 42
http://tailieunhansu.com/diendan/f587/mot-so-giai-phap-nham-nang-cao-hieu-qua-cong-tac-dao-tao-nguon-nhan-luc-tai-nha-xuat-ban-giao-duc-ha-noi-41400/
Chia sẻ bài viết này :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

previous Next home
 
Copyright © 2011. Luận văn Nhân sự | Nhân lực - All Rights Reserved
Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt FireFox và Google Chrome
Phát triển bởi Blogger
Lên đầu trang
Xuống cuối trang