LỜI MỞ ĐẦU

Thế kỷ XXI, một thế kỷ mà theo nhiều nhà kinh tế dự đoán, là thế kỷ của nền kinh tế tri thức, nền công nghiệp tri thức. Một thế kỷ mà ở đó không còn lệ thuộc chủ yếu vào trữ lượng tài nguyên thiên nhiên của nước đó, mà phụ thuộc vào chất lượng của đội ngũ các nhà khoa học, đội ngũ người lao động, hay phụ thuộc vào chất lượng nguồn nhân lực của quốc gia đó. Vì thế yếu tố của con người trong bất kỳ một cơ quan, một tổ chức doanh nghiệp nào đều là yếu tố quan trọng quyết định sự thành công hay thất bại của cơ quan, của tổ chức đó.

Đó cũng là thế kỷ mà vị thế cạnh tranh dựa trên nguồn nhân lực rẻ của các nước đang phát triển, trong đó có nước ta sẽ mất đi. Nhận thức được điều này, các nhà quản trị mới nhận ra rằng: Chính con người - các nhân viên của mình - mới chính là nguồn nhân lực quan trọng nhất của doanh nghiệp hay cơ quan đó.

Ở nước ta, từ khi chuyển sang cơ chế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của Nhà nước thì nền kinh tế có nhiều chuyển biến tích cực. Nhà quản trị qua thực tế kinh doanh sẽ có được cách nhìn mới hơn, thực tế hơn, hiện đại hơn về công tác quản trị. Công tác quản trị đã thay đổi đÓ phù hợp với cơ chế mới. tuy nhiên công tác quản trị nhân sự còn gặp phải một số yếu kém. Các nhà quản trị chưa biết tận dụng nguồn lực con người một cách có hiệu quả so với những gì họ đã làm, với các yếu tố sản xuất khác. Chính vì vậy họ phải thay đổi cách nhìn con người là lực lượng thừa hành sang cách nhìn toàn diện hơn.

Trong thời gian thực tập tại công ty Xuất nhập khẩu Nông Sản thực phẩm Hà Nội, qua nghiên cứu công tác đào tạo và phát triển nhân sự tại công ty, em thÊy rằng công ty đã và đang tích cực tiến hành một cách có hiệu quả công tác này. Tuy nhiên do điều kiện có hạn nên công tác đào tạo và phát triển nhân sự ở công ty có nhiều hạn chế đòi hỏi công ty phải có biện pháp giải quyết.

Do tầm quan trọng của vấn đề quản trị nhân sự nói chung và đào tạo- phát triển nhân sự nói riêng cộng với lòng say mê mong muốn tìm hiểu về nhân sự và mong muốn góp một phần nhỏ của mình vào việc giải quyết những thực tế của công tác đào tạo và phát triển nhân sự còn tồn tại của công ty, em mạnh dạn chọn đề tài nghiên cứu: " Một số biện pháp nhằm nâng cao công tác đào tạo và phát triển nhân sự tại công ty Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm Hà Nội". Em hy vọng một phần nào sẽ giúp cho công ty đạt được hiệu quả cao trong thời gian tới.

Kết cấu đề tài gồm 3 phần:
Chương I: Cơ sở lý luận chung về công tác đào tạo và phát triển nhân sự.
Chương II: Phân tích đánh giá công tác đào tạo và phát triển nhân sự ở Công ty AGREXPORT.
Chương III: Một số ý kiến đề xuất nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo và phát triển nhân sự tại văn phòng công ty.

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I:
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ TRONG CƠ QUAN VĂN PHÒNG 3
I. Tổng quan về quản trị nhân sự trong cơ quan văn phòng 3
1. Khái niệm tầm quan trọng của quản trị nhân sự trong cơ quan 3
2. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị nhân sự trong cơ quan văn phòng 8
II. Đào tạo và phát triển nhân sự 10
1. Khái niệm và tầm quan trọng của đào tạo và phát triển nhân sự 10
2. Nội dung và phương pháp đào tạo phát triển nhân sự 12
CHƯƠNG II:
PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ Ở CÔNG TY AGREXPORT 15
I. Khái quát về Công ty AGREXPORT 15
1. Quá trình hình thành và phát triển 15
2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty 15
3. Đặc điểm kinh doanh của công ty 16
4. Cơ cấu tổ chức 17
II. Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty trong 3 năm qua 20
III. Tình hình công tác phát triển nhân sự của Công ty AGREXPORT 22
1. Phân tích tình hình tổ chức lao động của công ty 22
2. Tình hình công tác đào tạo và phát triển nhân sự của công ty 24
IV. Đánh giá chung về công tác phát triển nhân sự của văn phong Công ty AGREXPORT 30
1. Những ưu điểm trong công việc thực hiện công tác đào tạo và phát triển nhân sự của công ty 30
2. Những hạn chế trong công tác đào tạo và phát triển nhân sự tại công ty 31
CHƯƠNG III:
MỘT SÈ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY AGREXPORT 33
I. Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng công tác đào tạo và phát triển nhân sự trong Công ty AGREXPORT 33
II. Phương hướng chung về đào tạo và phát triển nhân sự của Công ty thời gian tới 34
III. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo và phát triển tại Công ty 36
1. Giải pháp chung 36
2. Giải pháp cụ thể 37
KẾT LUẬN 42
TÀI LIỆU THAM KHẢO 43