Tiêu đề : Hoàn thiện qui trình tuyển dụng tại Tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC.
Tóm tắt nội dung :

LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Một doanh nghiệp được tạo thành bởi rất nhiều nguồn lực :nguồn lực về tài chính, công nghệ, cơ sở vật chất, nguồn lực con người……Trong các nguồn lực trên thì nguồn lực con người đóng vai trò trung tâm . Để kiếm tìm và thu hút được những người tài về giúp sức cho doanh nghiệp thì công tác tuyển dụng là công tác đóng vai trò quyết định.Trong thời kỳ kinh tế suy thoái như hiện nay thì việc tuyển dụng đúng người, đúng việc, tiết kiệm chi phí là công việc cực kỳ quan trọng đối với Tổng công ty. Hơn nữa so với các đối thủ cạnh tranh thì thương hiệu của tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (UDIC) chưa được biết đến nhiều trên thị trường nên vấn đề thu hút , tuyển dụng nhân lực đủ về số lượng , đảm bảo về chất lượng về làm việc cho Tổng công ty là vấn đề cấp thiết. Công tác tuyển dụng của Tổng công ty còn bộc lộ nhiều hạn chế và sơ sài , việc xác định nhu cầu tuyển dụng chưa mang lại hiệu quả cao, quá trình sơ tuyển chỉ mang tính hình thức, việc tuyển dụng chỉ thông qua khâu lựa chọn hồ sơ và kiểm tra.Chính vì lý do trên em quyết định chọn đề tài : “ Hoàn thiện qui trình tuyển dụng tại Tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC”
2. Mục đích nghiên cứu
o Nghiên cứu các vấn đề liên quan đến tuyển dụng trên góc độ lý thuyết
o Nghiên cứu,phân tích, đánh giá thực trạng công tác tuyển dụng tại Tổng công ty UDIC
o Đề xuất một số giải pháp, kiến nghị hoàn thiện qui trình tuyển dụng,nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng tại công ty.
3. Phạm vi nghiên cứu
o Nội dung : Công tác tuyển dụng
o Không gian : Tại toàn tổng công ty UDIC
o Thời gian : Từ năm 2006-2008

4. Phương pháp nghiên cứu
o Phương pháp tra cứu tài liệu
o Phương pháp quan sát
o Phương pháp phỏng vấn
o Phương pháp phân tích- tổng hợp.
5. Kết cấu của đề tài
o Chương 1 : Cơ sở lý luận về công tác tuyển dụng trong doanh nghiệp
o Chương 2: Thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực tại Tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC
o Chương 3: Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng tại Tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC.
Em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến thầy giáo hướng dẫn ThS. Nguyễn Đức Kiên , đến các cán bộ văn phòng công ty mẹ UDIC, đặc biệt là phòng Tổ chức quản trị hành chính đã tận tình giúp đỡ em thực hiện bản báo cáo này. Mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng bài báo cáo này có thể còn thiếu sót rất mong nhận được ý kiến để đề tài được hoàn thiện hơn.
Xin chân thành cảm ơn !

CHƯƠNG 1 - CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC
TUYỂN DỤNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM
1.2 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG
1.3 QUI TRÌNH TUYỂN DỤNG

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TUYỂN DỤNG TẠI TỔNG CÔNG TY UDIC
2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY
2.2 NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG
2.3 NHỮNG YẾU TỔ CHỦ YẾU ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY
2.4. TRÌNH TỰ TUYỂN DỤNG TẠI TỔNG CÔNG TY
2.5 TỔNG HỢP KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY TỪ NĂM 2006-2008
2.6 CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY
2.7 NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY

CHƯƠNG 3 - MỘT SỐ GIẢI PHÁP , KIẾN NGHỊ
NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI TỔNG CÔNG TY
3.1.PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NHỮNG NĂM TỚI
3.2 MỘT SỐ BIỆN PHÁP,KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI TỔNG CÔNG TY UDIC
KẾT LUẬN

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU , SƠ ĐỒ
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1 - CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TRONG DOANH NGHIỆP 3
1.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM 3
1.1.1. Nhân lực 3
1.1.2 Tuyển dụng 3
1.1.3 Tuyển mộ nhân lực 3
1.1.4 Tuyển chọn nhân lực 4
1.2 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG 4
1.2.1 Môi trường bên ngoài 4
1.2.2 Môi trường bên trong 5
1.3 QUI TRÌNH TUYỂN DỤNG 7
1.3.1 Tuyển mộ nhân lực 7
1.3.1.1. Nguồn tuyển mộ 7
1.3.1.2 Phương pháp tuyển mộ 9
1.3.1.3 Qui trình tuyển mộ nhân lực 12
1.3.1.4 Đánh giá hiệu quả quá trình tuyển mộ nhân lực 16
1.3.2 Tuyển chọn nhân lực 19
1.3.2.1 Công cụ tuyển chọn 19
1.3.2.2 Quá trình tuyển chọn 19
1.3.2.3 Đánh giá hiệu quả quá trình tuyển chọn 26
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TUYỂN DỤNG TẠI TỔNG CÔNG TY UDIC 28
2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 28
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 29
2.1.2 Lĩnh vực kinh doanh 30
2.2 NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG 31
2.2.1 Bộ máy tổ chức của Công ty mẹ 31
2.2.1.1 Chức năng nhiệm vụ của ban lãnh đạo 33
2.2.1.2 Chức năng của các phòng ban 33
2.2.1.3 Chức năng của các xí nghiệp 34
2.2.1.4 Chức năng của các trung tâm 34
2.2.2 Hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty 2006-2008 35
2.2.2.1 Sản lượng và doanh thu 35
2.2.2.2 Lợi nhuận và chi phí 35
2.2.2.3 Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) 36
2.2.2.4 Rủi ro tài chính 37
2.2.3 Hiệu quả sử dụng lao động của Tổng công ty 2006-2008 37
2.2.3.1 Quy mô, cơ cấu lao động của công ty mẹ 37
2.2.3.2 Thu nhập của người lao động 39
2.3 NHỮNG YẾU TỔ CHỦ YẾU ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY 39
2.3.1 Những yếu tố thuộc về môi trường 39
2.3.2 Các yếu tố thuộc về tổ chức 40
2.3.3 Các chính sách tuyển dụng của Tổng công ty 41
2.4. TRÌNH TỰ TUYỂN DỤNG TẠI TỔNG CÔNG TY 43
2.4.1 Công tác tuyển mộ của công ty 43
2.4.1.1 Xác định nhu cầu tuyển dụng 43
2.4.1.2 Lập phiếu yêu cầu tuyển dụng 45
2.4.1.3 Phòng nhân sự xem xét 47
2.4.1.4 Phê duyệt 47
2.4.1.5 Lập kế hoạch tuyển mộ 47
2.4.1.6 Thông báo tuyển mộ 49
2.4.2 Qui trình tuyển chọn của công ty 51
2.4.2.1 Sàng lọc hồ sơ 52
2.4.2.2. Kiểm tra 53
2.4.2.3 Phỏng vấn ứng viên 55
2.4.2.4 Giai đoạn thử việc 55
2.4.2.5. Đánh giá kết quả thử việc 57
2.4.2.6. Ký hợp đồng lao động chính thức 59
2.5 TỔNG HỢP KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY TỪ NĂM 2006-2008 60
2.5.1 Tình hình biến động nhân sự những năm qua ảnh hưởng đến tuyển dụng 60
2.5.2 Nhu cần tuyển mới nhân sự và việc thực hiện nhu cầu tại tổng công ty 61
2.5.3 Kết quả tuyển dụng theo các nguồn và phương pháp 62
2.5.4 Kết quả tuyển mới những năm qua theo trình độ và giới tính 63
2.5.5 Chi phí chi cho hoạt động tuyển dụng qua các năm 65
2.6 CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY 66
2.7 NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY 66
2.7.1 Ưu điểm 66
2.7.2 Nhược điểm 66
2.7.3. Nguyên nhân 68
CHƯƠNG 3 - MỘT SỐ GIẢI PHÁP , KIẾN NGHỊ 70
NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI TỔNG CÔNG TY 70
3.1.PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NHỮNG NĂM TỚI 70
3.1.1 Phương hướng phát triển chung 70
3.1.1.1 Những thuận lợi 70
3.1.1.2 Khó khăn 71
3.1.1.3 Chiến lược của công ty trong giai đoạn tới 71
3.1.2. Định hướng phát triển nguồn nhân lực của công ty đến năm 2020 72
3.2 MỘT SỐ BIỆN PHÁP,KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI TỔNG CÔNG TY UDIC 72
3.2.1 Với công tác tuyển mộ nhân lực 72
3.2.1.1 Hoàn thiện công tác lập kế hoạch tuyển mộ 72
3.2.1.2 Mở rộng nguồn và phương pháp tuyển mộ 76
3.2.2 Với công tác tuyển chọn 78
3.2.2.1. Bổ sung một số bước trong quy trình tuyển chọn 78
3.2.2.2 Cần xây dựng mẫu đơn xin việc của công ty 79
3.2.2.3. Sử dụng nhiều hình thức trắc nghiệm 80
3.2.2.4. Sử dụng hình thức phỏng vấn tuyển chọn đối với những vị trí thông thường 81
3.2.2.5 Thực hiện khâu thẩm tra thông tin ứng viên . 84
3.2.2.6. Khám sức khỏe 84
3.2.2.7.Hoàn thiện công tác quam quan, thử việc, đánh giá kết quả thử việc của ứng viên 84
3.2.3 Tiến hành đánh giá quá trình tuyển dụng 85
KẾT LUẬN 86
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC