Tìm kiếm luận văn nhân sự và nhân lực tại ô tìm kiếm dưới đây
Trang tìm kiếm luận văn ( luan van ) đại học (dai hoc), thạc sỹ ( thac sy ) trong lĩnh vực quản trị, quản lý Nhân sự ( quan tri, quan ly nhan su ), Nhân lực ( nhan luc ) ...
Home » » Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong công ty cổ phần giầy da Hải Dương

Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong công ty cổ phần giầy da Hải Dương

Ngọc Mai | 20:07 | 0 nhận xét
LỜI MỞ ĐẦU

Như ta đã biết, xét về mặt quy mô doanh nghiệp nói riêng và xã hội nói chung, thì yếu tố con người không thể thiếu được, nó chiếm một vị trí quan trọng nhất. Là một yếu tố tạo nên sự thành công. Một doanh nghiệp có thể có công nghệ hiện đại tiên tiến, cơ sở hạ tầng đầy đủ ..nhưng nếu thiếu lực lượng lao động thì doanh nghiệp đó khó có thể tồn tại lâu dài.Có thể nói chính con người (nguồn nhân lực) đã tạo ra sự khác biệt giữa các doanh nghiệp. Một doanh nghiệp muốn phát triển bền vững thì phải xây dựng và phát triển nguồn nhân lực đảm bảo chất lượng.Vì hầu như các doanh nghiệp cạnh tranh về nguồn nhân lực nhất là nhân lực có chất xám. nhưng chỉ chú trọng đến phát triển nhân lực mà không gắn kết nó với mục tiêu chung và nguên tắc của doanh nghiệp thì mọi sự cố gắng nhằm phát huy hiệu quả hoạt động của người lao động sẽ trở lên lãng phí và vô ích. Do đó các doanh nghiệp cần phải xây dựng kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực một cách hoàn chỉnh .Vì vậy khi nghiên cứu chuyên đề: “Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong công ty cổ phần giầy da Hải Dương” tôi muốn tìm hiểu thực trạng, kiến nghị các chương trình đào tạo và phát triển trong các công ty cổ phần đặc biệt là công ty cổ phần giầy da Hải Dương và nêu nên những ý kiến cá nhân về thực trạng và giải pháp đó.

Phần đề cương chi tiết này gồm: 3 chương
Chương 1:Cơ sở lí luận về đậôt và phát triển nguồn nhân lực trong tổ chức.
Chương 2:Đánh giá thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần giầy da Hải Dương.
Chương 3:Một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần giầy da Hải Dương.
Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Nguyễn Vĩnh Giang đã giúp đỡ em hoàn thành đề cương chi tiết.
Em xin cam đoan các số liệu hoàn toàn là đúng và có thật.

MỤC LỤC
Trang
Danh mục bảng biểu sơ đồ
Mở đầu……………………………………� �……………………………….. 1
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG TỔ CHỨC……………………………………� �…… 3
1. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực………………………………….3
Khái niệm……………..……………………… …………………3
Mục tiêu và vai trò của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực…..4
Mục tiêu……………………………………… …………..4
Vai trò………………………………………� ��………….4
2. Những nhân tố ảnh hưởng tới đào tạo và phát triển……………………7
Các yếu tố thuộc môi trường bên trong doanh nghiệp…………..7
Các yếu tố thuộc môi trường bên ngoài doanh nghiệp………….8
3. Tiến trình xây dựng chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong tổ chức……………………………………� �…………………...9
Xác định nhu cầu đào tạo……………………………………… ..9
Xác định mục tiêu đào tạo……………………………………..1 0
Lựa chọn đối tượng đào tạo……………………………………10
Xây dựng chương trình đào tạo và lựa chọn phương pháp đào tạo……………………………………… …………………………….10
Xây dựng chương trình đào tạo…………………………10
Lựa chọn phương pháp đào tạo…………………………10
Dự tính chi phí đào tạo……………………………………… …17
Lựa chọn và đào tạo giáo viên…………………………………17
Đánh giá chương trình và kết quả đào tạo……………………..18
4. Sự cần thiết cải tiến công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần giầy da Hải Dương………………………………….18
CHƯƠNG II: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẦY DA HẢI DƯƠNG……………………………………� ��………………………..19
2.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty…………………….19
2.1.1 Giai đoạn từ 1984-1993 …………………………………….19
2.1.2 Giai đoạn từ 1993- Tháng 6/2003…………………………..19
2.1.3 Giai đoạn từ tháng 7/2003 đến nay …………………………20
2.2 Đặc điểm của công ty………………………………………… …… 21
2.2.1 Chức năng……………………………………… ………….. 21
2.2.2 Nhiệm vụ………………………………………� ��………….21
2.2.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy………………………………………2 2
2.2.4 Quy trình sản xuất giầy thể thao…………………………….24
2.2.5 Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm gần đây …………………………………………� �………………………….26
2.2.6 Đặc điểm nguồn nhân lực trong công ty…………………… 31
2.3 Các đặc điểm ảnh hưởng đến đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong công ty …………………………………………� �…………………...40
2.3.1 Yếu tố thuộc môi trường bên trong doanh nghiệp…………. 40
2.3.2 Yếu tố thuộc môi trường bên ngoài doanh nghiệp ………….43
2.4 Đánh giá thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong công ty………………………………………… …………………….. 44
2.4.1 Xác định nhu cầu đào tạo…………………………………… 46
2.4.2 Xác định mục tiêu đào tạo……………………………………48
2.4.3 Xác định đối tượng đào tạo…………………………………. 49
2.4.4 Xây dựng chương trình và phương pháp đào tạo…………….53
2.4.4.1 Xây dựng chương trình …………………………………53
2.4.4.2 Các phương pháp đào tạo ………………………………54
2.4.5 Chi phí đào tạo và phát triển công ty………………………….56
2.4.6 Thực thi chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực... 57
2.4.7 Đánh giá kết quả đào tạo……………………………………... 57
2.5 Nhận xét tóm tắt về hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong công ty………………………………………… ………………………58
2.5.1 Những kết quả đạt được…………………………………… ….58
2.5.2 Những tồn tại và nguyên nhân…………………………………60
CHƯƠNG III : MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẦY DA HẢI DƯƠNG………………62
3.1. Mục tiêu và phương hướng hoạt động cuả công ty trong thời gian tới……………………………………… …………………………………….62
3.1.1. Mục tiêu……………………………………… ………...………62
3.1.2.Phương hướng cho công tác đào toạ và phát triển nguồn nhân lực tại công ty:………………………………………� �………………………...64
3.2.Giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty:………………………………………� �……………………………64
3.2.1. Hoàn thiện phương pháp xác định nhu cầu đào tạo…………... 64
3.2.2.Xác định mục tiêu đào tạo……………………………………… 68
3.2.3.Lựa chọn đối tượng đào tạo………………...69
3.2.4.Lựa chọn giáo viên đào tạo…………………………………….. 70
3.2.5.Hoàn thiên một cách hiệu quả chương trình đào tạo phù hợp……………………………………… ………………………………...…71
3.2.6.Sử dụng nhiều loại hình đào tạo…..…………………………… 72
3.2.7.Huy đông sử dụng chi phí đào tạo ……………………………..72
http://tailieunhansu.com/diendan/f587/hoan-thien-cong-tac-dao-tao-va-phat-trien-nguon-nhan-luc-trong-cong-ty-co-phan-giay-da-hai-duong-37958/
Chia sẻ bài viết này :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

previous Next home
 
Copyright © 2011. Luận văn Nhân sự | Nhân lực - All Rights Reserved
Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt FireFox và Google Chrome
Phát triển bởi Blogger
Lên đầu trang
Xuống cuối trang