Tìm kiếm luận văn nhân sự và nhân lực tại ô tìm kiếm dưới đây
Trang tìm kiếm luận văn ( luan van ) đại học (dai hoc), thạc sỹ ( thac sy ) trong lĩnh vực quản trị, quản lý Nhân sự ( quan tri, quan ly nhan su ), Nhân lực ( nhan luc ) ...
Home » » Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH TM&XD Trung Chính

Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH TM&XD Trung Chính

Ngọc Mai | 23:53 | 0 nhận xét
LỜI MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài.
Từ nhiều thập kỷ qua, các tổ chức kinh tế đã nhận thức được rằng trong các yếu tố để phát triển nhanh và bền vững của doanh nghiệp, của nền kinh tế thì nguồn lực con người là yếu tố cơ bản, quan trọng nhất. Bởi lẽ con người vừa là người sáng tạo ra, vừa là người sử dụng phương tiện, phương pháp công nghệ để đạt được lợi ích kinh tế cao nhất cho xã hội, cho doanh nghiệp và cho bản thân họ. Tuy nhiên, nguồn nhân lực phát huy được vai trò của nó không phải do ưu thế về số lượng mà là ở chất lượng. Vì vậy, vấn đề đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đang trở thành vấn đề bức xúc của mỗi quốc gia nói chung và các doanh nghiệp nói riêng. Một chiến lược đào tạo, phát triển hợp lý sẽ phát huy được nội lực cao nhất, phát huy được khả năng làm việc, khả năng sáng tạo của người lao động, nâng cao trách nhiệm, tăng năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh.

Hiện nay đất nước ta đang bước vào một thời kỳ phát triển mới sau khi gia nhập tổ chức thương mại quốc tế WTO, với những cơ hội và thách thức chưa từng có, đòi hỏi phải có nguồn nhân lực thích ứng. Mặt khác chất lượng nguồn nhân lực của nước ta hiện nay được đánh giá là còn thấp, chưa đáp ứng được mục tiêu phát triển của xã hội. Chính vì vậy nhu cầu đào tạo và nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động càng trở nên quan trọng và cần thiết. Thực tế đã chứng minh rằng đầu tư vào nguồn nhân lực có thể mang lại hiệu quả cao hơn hẳn so với việc đầu tư đổi mới trang thiết bị kỹ thuật và các yếu tố khác của quá trình sản xuất kinh doanh. Đó cũng chính là lý do vì sao mà các nhà lãnh đạo doanh nghiệp giàu kinh nghiệm của Mỹ và Nhật đều chú trọng hàng đầu đến công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Sau một thời gian nghiên cứu và tìm hiểu thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh trong những năm gần đây của công ty TNHH TM&XD Trung Chính, em nhận thấy công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực luôn giữ một vai trò quan trọng và trở thành công tác thường xuyên được quan tâm đúng mức. Tuy nhiên, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, môi trường kinh doanh thay đổi… thì công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong Công ty còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế. Do vậy làm thế nào để hoàn thiện, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong Công ty nhằm nâng cao trình độ cho người lao động, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, đáp ứng kịp thời với sự thay đổi? Đây chính là lý do em đã chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH TM&XD Trung Chính”

2. Mục đích nghiên cứu của đề tài.
Về mặt lý luận: Đề tài góp phần đưa ra những ý kiến, quan điểm chung nhất nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
Về mặt thực tiễn: Đề tài góp phần tổng hợp và tạo ra một hệ thống các biện pháp có tính khả thi, có cơ sở khoa học nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở công ty TNHH TM&XD Trung Chính.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài.
Tập trung tìm hiểu công tác đào tạo và phát triển tại công ty TNHH TM&XD Trung Chính, hiệu quả của công tác và nguyên nhân dẫn đến những tồn tại.

4. Phương pháp nghiên cứu của đề tài.
Áp dụng hệ thống phương pháp phân tích, tổng hợp số liệu, bảng biểu, thống kê, phương pháp bảng hỏi, khảo sát nhằm đánh giá hiệu quả công tác đào tạo – phát triển nguồn nhân lực và nguyên nhân dẫn đến những tồn tại trong công tác này của công ty TNHH TM&XD Trung Chính.

5. Kết cấu của đề tài bao gồm 3 chương.
Chương 1: Cơ sở lý luận về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
Chương 2: Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH TM&XD Trung Chính.
Chương 3: Một số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH TM&XD Trung Chính.

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN
NGUỒN NHÂN LỰC 4
1.1. Các khái niệm 4
1.1.1. Nguồn nhân lực 4
1.1.2. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 4
1.1.3. Mối quan hệ giữa đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 5
1.2. Vai trò công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 6
1.2.1. Sự cần thiết của công tác đào tạo và phát triển NNL 6
1.2.2. Sự cần thiết hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn
nhân lực trong công ty TNHH TM&XD Trung Chính 8
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo và phát triển nguồn
nhân lực 9
1.3.1. Các nhân tố thuộc môi trường bên trong doanh nghiệp 9
1.3.2. Các nhân tố thuộc môi trường bên ngoài doanh nghiệp 10
1.4. Nội dung của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 11
1.4.1. Xác định nhu cầu đào tạo 12
1.4.2. Xác định mục tiêu đào tạo 14
1.4.3. Lựa chọn đối tượng đào tạo 14
1.4.4. Xây dựng chương trình và lựa chọn phương pháp đào tạo 14
1.4.5. Lựa chọn và đào tạo giáo viên 19
1.4.6. Dự tính chi phí đào tạo và phát triển 20
1.4.7. Đánh giá chương trình và kết quả đào tạo 20
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 22

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT
TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÔNG TY TNHH TM&XD
TRUNG CHÍNH 23
2.1. Những nét khái quát về Công ty
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 23
2.1.2. Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận 25
2.1.3. Đặc điểm và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty 28
2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo và phát triển nguồn
nhân lực của Công ty 30
2.2.1. Các nhân tố thuộc môi trường bên trong Công ty 30
2.2.2. Các nhân tố thuộc môi trường bên ngoài Công ty 33
2.3. Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của
Công ty 34
2.3.1. Xác định nhu cầu đào tạo 35
2.3.2. Xác định mục tiêu đào tạo 40
2.3.3. Lựa chọn đối tượng đào tạo 42
2.3.4. Xây dựng chương trình đào tạo, lựa chọn phương pháp đào
tạo 43
2.3.5. Lựa chọn và đào tạo giáo viên 47
2.3.6. Dự tính chi phí đào tạo và phát triển 47
2.3.7. Đánh giá công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực và kết quả
đạt được 51
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 57

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN
THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
TẠI CÔNG TY TNHH TM&XD TRUNG CHÍNH 58
3.1. Chiến lược phát triển Công ty trong thời gian tới 58
3.1.1. Mục tiêu chiến lược của Công ty trong thời gian tới 58
3.1.2. Chiến lược phát triển công tác đào tạo của Công ty trong thời
gian tới 59
3.2. Giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện chương trình đào tạo và
phát triển nguồn nhân lực của Công ty 60
3.2.1. Nâng cao nhận thức về vai trò của công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực 60
3.2.2. Xây dựng chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
tại Công ty 61
3.2.3. Hoàn thiện trong xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo 63
3.2.4. Một số kiến nghị, đề xuất 74
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 77
KẾT LUẬN 78
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 79
http://tailieunhansu.com/diendan/f587/hoan-thien-cong-tac-dao-tao-va-phat-trien-nguon-nhan-luc-tai-cong-ty-tnhh-tm-xd-trung-chinh-41673/
Chia sẻ bài viết này :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

previous Next home
 
Copyright © 2011. Luận văn Nhân sự | Nhân lực - All Rights Reserved
Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt FireFox và Google Chrome
Phát triển bởi Blogger
Lên đầu trang
Xuống cuối trang