Tìm kiếm luận văn nhân sự và nhân lực tại ô tìm kiếm dưới đây
Trang tìm kiếm luận văn ( luan van ) đại học (dai hoc), thạc sỹ ( thac sy ) trong lĩnh vực quản trị, quản lý Nhân sự ( quan tri, quan ly nhan su ), Nhân lực ( nhan luc ) ...
Home » » Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiên An

Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiên An

Ngọc Mai | 23:34 | 0 nhận xét
MỤC LỤC
LỜI GIỚI THIỆU

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1
1.1. Các khái niệm: 1
1.1.1. Khái niệm nguồn nhân lực: 1
1.1.2. Khái niệm đào tạo và phát triển: 2
1.1.3. Mục tiêu, vai trò, tác dụng của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: 4
1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo và phát triển: 5
1.2.1. Yếu tố con người: 5
1.2.2. Yếu tố tổ chức bộ máy quản lý: 5
1.2.3. Yếu tố cơ sở vật chất và công nghệ: 5
1.2.4. Yếu tố đặc điểm sản xuất kinh doanh của tổ chức: 6
1.2.5. Yếu tố tài chính: 6
1.2.6. Yếu tố cạnh tranh trong môi trường kinh doanh của doanh nghiệp: 6
1.3. Trình tự xây dựng một chương trình đào tạo và phát triển: 7
1.3.1. Xác định nhu cầu đào tạo và phát triển: 7
1.3.2. Xác định mục tiêu đào tạo và phát triển: 10
1.3.3. Lựa chọn đối tượng cho công tác đào tạo và phát triển: 11
1.3.4. Xây dựng chương trình và lựa chọn phương pháp đào tạo và phát triển: 11
1.3.5. Lựa chọn và đào tạo giáo viên: 19
1.3.6. Dự tính chi phí đào tạo: 19
1.3.7. Đánh giá chương trình và kết quả đào tạo: 20
1.4. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển: 20

Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 207 22
2.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiên An: 22
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển: 22
2.1.2. Các hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu: 23
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty: 25
2.1.4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty: 29
2.1.5. Đặc điểm nguồn nhân lực của Công ty: 31
2.1.6. Môi trường kinh doanh của Công ty: 34
2.2. Thực trạng công tác đào tạo và phát triển tại Công ty: 37
2.2.1. Xác định nhu cầu đào tạo: 37
2.2.2. Xác định mục tiêu đào tạo: 39
2.2.3. Lựa chọn đối tượng đào tạo: 39
2.2.4. Xây dựng chương trình đào tạo và lựa chọn phương pháp đào tạo: 40
2.2.5. Dự tính chi phí đào tạo: 43
2.2.6. Lựa chọn và đào tạo giáo viên: 44
2.2.7. Đánh giá kết quả công tác đào tạo và phát triển: 45
2.3. Đánh giá chung về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiên An: 46
2.3.1. Ưu điểm: 46
2.3.2. Nhược điểm và nguyên nhân: 47

Chương 3: NHỮNG ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY 50
3.1. Định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới: 50
3.1.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2010: 50
3.1.2. Phương hướng, mục tiêu công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty: 51
3.2. Các giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển của Công ty: 52
3.2.1. Trong việc xác định nhu cầu đào tạo: 52
3.2.2. Xác định mục tiêu đào tạo: 54
3.2.3. Trong công tác lựa chọn đối tượng đào tạo: 54
3.2.4. Xây dựng chương trình đào tạo và lựa chọn phương pháp đào tạo: 54
3.2.5. Dự tính chi phí đào tạo: 55
3.2.6. Lựa chọn và đào tạo người dạy: 55
3.2.7. Đánh giá chương trình và kết quả đào tạo: 55
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

LỜI GIỚI THIỆU

Lý do chọn đề tài:
Trong các nguồn lực thì nguồn lực con người luôn là nguồn lực cơ bản quyết định sự thành bại và phát triển của mỗi một tổ chức. Nhất là trong giai đoạn hiện nay, khoa học kỹ thuật công nghệ hiện đại, môi trường kinh doanh cạnh tranh khốc liệt buộc các nhà quản lý phải biết sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đặc biệt nguồn nhân lực của mình để chiếm lợi thế, đảm bảo sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Do vậy, để có thể duy trì và phát triển chất lượng nguồn lực con người phục vụ mục tiêu của tổ chức thì công tác đào tạo và phát triển trong mỗi doanh nghiệp đang trở thành vấn đề cấp bách. Để chương trình đào tạo và phát triển hiệu quả, làm phát triển toàn diện đội ngũ lao động phục vụ cho kế hoạch sản xuất kinh doanh thì cần phải có một chương trình đào tạo huấn luyện thích hợp.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiên An là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thi công xây lắp các công trình công nghiệp, dân dụng và hạ tầng đô thị,…nên việc đào tạo người lao động có trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu của công việc và đảm bảo an toàn trong lao động là việc làm hết sức cần thiết. Trong quá trình sản xuất kinh doanh, Công ty luôn không ngừng phát triển chất lượng đội ngũ cán bộ công nhân viên bằng các chương trình đào tạo và phát triển để đáp ứng sự thay đổi của môi trường kinh doanh, nâng cao vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Nhưng qua thực hiện thì công tác đào tạo và phát triển vẫn còn gặp một số hạn chế nhất định. Vì vậy, với chuyên đề “Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiên An” được thực hiện nhằm tìm ra những ưu nhược điểm trong công tác đào tạo của Công ty để phát huy những điểm mạnh hay tìm cách khắc phục những điểm yếu nhằm hoàn thiện hơn công tác đào tạo và phát triển của Công ty, từ đó tạo cơ sở mở rộng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Mục tiêu nghiên cứu:
Thông qua việc hệ thống hóa các kiến thức về công tác đào tạo và phát triển, áp dụng, so sánh và đánh giá công tác đào tạo đã được thực hiện tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiên An, từ đó tìm ra những nhược điểm còn tồn tại và đưa ra một số biện pháp nhằm hoàn thiện hơn công tác đào tạo và phát triển. Qua đó, giúp Công ty có một đội ngũ nhân lực chất lượng để hoàn thành những mục tiêu sản xuất kinh doanh đã đề ra.

Phương pháp nghiên cứu: áp dụng các phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh.
Phạm vi nghiên cứu: các hoạt động đào tạo và phát triển mà Công ty cổ phần 207 đã thực hiện.
Nội dung của chuyên đề gồm:
Chương 1: Cơ sở lý luận chung về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong Doanh nghiệp.
Chương 2: Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiên An.
Chương 3: Những đề xuất nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiên An.
http://tailieunhansu.com/diendan/f587/%E2%80%9Choan-thien-cong-tac-dao-tao-va-phat-trien-nguon-nhan-luc-tai-cong-ty-co-phan-duoc-pham-thien-41854/
Chia sẻ bài viết này :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

previous Next home
 
Copyright © 2011. Luận văn Nhân sự | Nhân lực - All Rights Reserved
Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt FireFox và Google Chrome
Phát triển bởi Blogger
Lên đầu trang
Xuống cuối trang