Tìm kiếm luận văn nhân sự và nhân lực tại ô tìm kiếm dưới đây
Trang tìm kiếm luận văn ( luan van ) đại học (dai hoc), thạc sỹ ( thac sy ) trong lĩnh vực quản trị, quản lý Nhân sự ( quan tri, quan ly nhan su ), Nhân lực ( nhan luc ) ...
Home » » Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển công nhân kỹ thuật tại Tổng công ty May 10 – Công ty cổ phần

Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển công nhân kỹ thuật tại Tổng công ty May 10 – Công ty cổ phần

Nguyen Hung Cuong | 09:50 | 0 nhận xét
Tiêu đề : Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển công nhân kỹ thuật tại Tổng công ty May 10 – Công ty cổ phần.

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ SƠ ĐỒ 3
NỘI DUNG 4
PHẦN THỨ NHẤT: 4
TỔNG QUAN VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÔNG NHÂN KỸ THUẬT TRONG DOANH NGHIỆP 4
1.1. Tầm quan trọng và ý nghĩa của đào tạo vào phát triển đội ngũ công nhân kỹ thuật trong doanh nghiệp... 4
1.1.1. Các khái niệm. 4
1.1.2. Tầm quan trọng của đào tạo và phát triển đội ngũ công nhân kỹ thuật trong doanh nghiệp. 6
1.1.3. Ý nghĩa của đào tạo và phát triển đội ngũ công nhân kỹ thuật. 8
1.2. Các phương pháp đào tạo, phát triển và áp dụng vào việc đào tạo và phát triển đội ngũ công nhân kỹ thuật trong doanh nghiệp. 8
1.2.1. Các phương pháp đào tạo trong công việc. 8
1.2.2. Các phương pháp đào tạo ngoài công việc. 11
1.3. Tổ chức công tác đào tạo và phát triển đội ngũ công nhân kỹ thuật của doanh nghiệp. 14
1.3.1. Các vấn đề chiến lược. 14
1.3.2. Các bước xây dựng chương trình đào tạo và phát triển công nhân kỹ thuật của doanh nghiệp. 17
PHẦN THỨ HAI 22
CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NHÂN KỸ THUẬT TẠI TỔNG CÔNG TY MAY 10 – CÔNG TY CỔ PHẦN 22
2.1. Đặc điểm của doanh nghiệp ảnh hưởng đến công tác đào tạo và phát triển công nhân kỹ thuật. 22
2.1.1. Đặc điểm của sản xuất kinh doanh. 22
2.1.2. Cơ cấu tổ chức và hoạt động quản lý nguồn nhân lực của Tổng công ty 25
2.1.3. Đặc trưng công nghệ và sản xuất sản phẩm. 30
2.1.4. Đặc điểm về trình độ trang bị kỹ thuật. 37
2.1.5. Đặc điểm về nguồn nhân lực của Tổng công ty. 38
2.1.6. Đặc điểm đội ngũ công nhân kỹ thuật của Tổng công ty. 41
2.2. Phân tích tổng quan về trực trạng đào tạo và phát triển công nhân kỹ thuật tại Tổng công ty. 43
2.2.1. Tình hình đào tạo và phát triển công nhân kỹ thuật tại Tổng công ty. 43
2.2.2. Đánh giá tình hình xác định nhu cầu đào tạo của từng đơn vị và của toàn công ty. 48
2.2.3. Đánh giá về văn bản tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật của Tổng công ty. 49
2.2.4. Đánh giá về chính sách đào tạo, quy chế đào tạo và việc thực hiện chính sách và quy chế đó. 50
2.2.5. Đánh giá kết quả hoạt động đào tạo và phát triển công nhân kỹ thuật của Tổng công ty chủ yếu trong năm 2009. 52
2.3. Phân tích thực trang xây dựng và quản lý các chương trình đào tạo công nhân kỹ thuật tại Tổng công ty. 53
2.4. Phân tích thực trạng về quản lý các chương trình phát triển nghề nghiệp của Tổng công ty. 58
2.4.1. Đánh giá về công tác đào tạo thi nâng bậc cho công nhân kỹ thuật tại Tổng công ty. 58
2.4.2. Đánh giá về công tác phát triển nghề nghiệp cho công nhân kỹ thuật tại Tổng công ty. 60
2.4.3. Một số tấm gương điển hình về phát triển nghề nghiệp của đội ngũ CNKT tại Tổng công ty. 62
PHẦN THỨ BA 64
KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NHÂN KỸ THUẬT TẠI TỔNG CÔNG TY MAY 10 64
3.1. Định hướng phát triển của Tổng công ty trong những năm tới. 64
3.1.1. Phương hướng nhiệm vụ trong từ năm 2010 đến 2015. 64
3.1.2. Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực. 65
3.2. Kiến nghị hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển công nhân kỹ thuật của Tổng công ty trong những năm tới. 65
3.2.1. Hoàn thiện công tác xác định nhu cầu đào tạo. 65
3.2.2. Hoàn thiện công tác triển khai và quản lý chương trình đào tạo. 68
3.2.3. Kiến nghị các hoạt động về đào tạo và phát triển. 69
3.2.4. Kiến nghị về các chính sách đào tạo, đãi ngộ lao động. 71
3.2.5. Kiến nghị các hoạt động quản lý nguồn nhân lực. 71
KẾT LUẬN 73
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 74
DANH MỤC PHỤ LỤC 75


LỜI MỞ ĐẦU
Các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh muốn làm ăn có lãi và có vị thế trên thương trường thì điều tất yếu cần phải có là một chiến lược kinh doanh có hiệu quả và toàn diện. Chiến lược kinh doanh ấy cần phải tính đến đầy đủ các nhân tố:sản phẩm dịch vụ, khách hàng, đối tác , dự trù kinh phí, phát triển nhân lực... Trong các ngành dệt may lực lượng lao động chủ yếu là đội ngũ công nhân kỹ thuật may, họ là nguồn nhân lực quan trong nhất của doanh nghiệp, những người trực tiếp sản xuất ra sản phẩm và mang đến linh hồn tạo sự khác biệt trong sản phẩm của doanh nghiệp. Doanh nghiệp dệt may muốn phát triển cần chú trọng đặc biệt đến lực lượng lao động này của doanh nghiệp mình thông qua chương trình đào tạo và phát triển nghề nghiệp cho công nhân.Tổng công ty May 10 là một trong những công ty mạnh trong ngành dệt may, điều làm nên sức cạnh tranh của May 10 với các doanh nghiệp May khác phần nhiều là ở chất lượng lao động. Tổng công ty đã xây dựng một chiến lược về nhân lực nói chung về đội ngũ công nhân kỹ thuật của Tổng công ty nói riêng rất quy mô và khoa học, trong đó công tác đào tạo và phát triển công nhân kỹ thuật rất đáng quan tâm. Chính vì thế trong giai đoạn thực tập tại Tổng công ty May 10 – Công ty cổ phần em đã lựa chọn đề tài “ Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển công nhân kỹ thuật tại Tổng công ty May 10 – Công ty cổ phần” làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình.
Mục đích nghiên cứu: Tìm hiểu về công tác đào tạo và phát triển công nhân kỹ thuật của Tổng công ty và kết quả thực hiện. Qua đó có cái nhìn tổng quát, toàn diện, đưa ra đánh giá, nhận xét và đề xuất ý kiến hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển đội ngũ công nhân kỹ thuật của Tổng công ty.
Đối tượng nghiên cứu: Đội ngũ công nhân kỹ thuật chính (các nghề may,cắt,là).
Phạm vi nghiên cứu: Công nhân công nhân kỹ thuật chính (các nghề may,cắt,là) tại Tổng công ty May 10 – Công ty cổ phần.
Phương pháp nghiên cứu: vận dụng tổng hợp các phương pháp quan sát quá trình làm việc, phỏng vấn, hỏi ý kiến chuyên gia về việc thực hiện công tác đào tạo và phát triển, so sánh, tổng hợp số liệu các năm.
Kết cấu của chuyên đề ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung chuyên đề gồm có 3 phần:
Phần thứ nhất: Tổng quan về đào tạo và phát triển đội ngũ công nhân kỹ thuật trong doanh nghiệp.
Phần thứ hai: Thực trang công tác đào tạo và phát triển công nhân kỹ thuật tại Tổng công ty May 10.
Phần thứ ba: Kiến nghị hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển công nhân kỹ thuật tại Tổng công ty May 10.

NỘI DUNG
PHẦN THỨ NHẤT:
TỔNG QUAN VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÔNG NHÂN KỸ THUẬT TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tầm quan trọng và ý nghĩa của đào tạo vào phát triển đội ngũ công nhân kỹ thuật trong doanh nghiệp.
1.2. Các phương pháp đào tạo, phát triển và áp dụng vào việc đào tạo và phát triển đội ngũ công nhân kỹ thuật trong doanh nghiệp.
1.3. Tổ chức công tác đào tạo và phát triển đội ngũ công nhân kỹ thuật của doanh nghiệp.

PHẦN THỨ HAI
CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NHÂN KỸ THUẬT TẠI TỔNG CÔNG TY MAY 10 – CÔNG TY CỔ PHẦN
2.1. Đặc điểm của doanh nghiệp ảnh hưởng đến công tác đào tạo và phát triển công nhân kỹ thuật.
2.2. Phân tích tổng quan về trực trạng đào tạo và phát triển công nhân kỹ thuật tại Tổng công ty.
2.3. Phân tích thực trang xây dựng và quản lý các chương trình đào tạo công nhân kỹ thuật tại Tổng công ty.
2.4. Phân tích thực trạng về quản lý các chương trình phát triển nghề nghiệp của Tổng công ty.

PHẦN THỨ BA
KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NHÂN KỸ THUẬT TẠI TỔNG CÔNG TY MAY 10
3.1. Định hướng phát triển của Tổng công ty trong những năm tới.
3.2. Kiến nghị hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển công nhân kỹ thuật của Tổng công ty trong những năm tới.
KẾT LUẬN ...

http://tailieunhansu.com/diendan/f587/hoan-thien-cong-tac-dao-tao-va-phat-trien-cong-nhan-ky-thuat-tai-tong-cong-ty-may-10-%E2%80%93-cong-ty-co-phan-37911/
Chia sẻ bài viết này :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

previous Next home
 
Copyright © 2011. Luận văn Nhân sự | Nhân lực - All Rights Reserved
Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt FireFox và Google Chrome
Phát triển bởi Blogger
Lên đầu trang
Xuống cuối trang