Tìm kiếm luận văn nhân sự và nhân lực tại ô tìm kiếm dưới đây
Trang tìm kiếm luận văn ( luan van ) đại học (dai hoc), thạc sỹ ( thac sy ) trong lĩnh vực quản trị, quản lý Nhân sự ( quan tri, quan ly nhan su ), Nhân lực ( nhan luc ) ...
Home » » Hoàn thiện chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Sở Giao Dịch – Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam

Hoàn thiện chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Sở Giao Dịch – Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam

Nguyen Hung Cuong | 19:27 | 0 nhận xét
LỜI MỞ ĐẦU

Nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng hàng đầu quyết định sự phát triển của mọi nền kinh tế. Đại hội IX của đảng cộng sản Việt Nam đã khẳng định “.. nguồn lực con người – Yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững”, “…con người và nguồn nhân lực là nhân tố quyết định sự phát triển đất nước trong thời kì CNH-HĐH…”. Đại hội Đảng lần thứ X cũng nhấn mạnh: ”phát triển mạnh, kết hợp chặt chẽ giữa hoạt động khoa học và công nghệ với giáo dục và đào tạo để thực sự phát huy vai trò quốc sách hàng đầu, tạo động lực đẩy nhanh CNH-HĐH và phát triển kinh tế tri thức”. Như vậy, thời đại nào cũng cần đến nhân tài, hội nhập kinh tế thế giới càng sâu thì vấn đề phát triển nguồn nhân lực càng trở nên bức thiết.
Thực hiện nền kinh tế theo cơ chế thị trường, hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới là một xu thế tất yếu của đất nước. Trong bối cảnh phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ, ngày càng nhiều các công nghệ hiện đại, các thiết bị tiên tiến và phương pháp quản lí tiến bộ được đưa vào áp dụng, không chỉ trong các doanh nghiệp nói chung mà còn cả trong các ngân hàng thương mại(NHTM) nói riêng. Tuy nhiên, không có một kỹ thuật hay phương pháp quản lý nào có thể đem lại hiệu quả nếu không đủ những con người có đủ năng lực để quản lý và thực thi nó. Nói cách khác, muốn tồn tại và phát triển trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt khi tham gia hội nhập cần phải khai thác triệt để và tận dụng nhiều nguồn lực khác nhau, trong đó, nguồn lực con người đóng vai trò quyết định. Càng quan trọng hơn khi đối với các NHTM nước ta có tiềm lực về tài chính và cơ sở vật chất còn thua kém so với các NHTM nước ngoài.
Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam với số lượng đội ngũ cán bộ nhân viên đông đảo nhất trong các NHTM Việt Nam, với hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nông nghệp, nông thôn-là lĩnh vực có bước tiến chậm hơn so với các ngành kinh tế khác.Tất yếu sẽ gặp nhiều khó khăn trong vấn đề đáp ứng chất lượng nguồn nhân lực với yêu cầu thực tiễn. Và vì vậy, nhiệm vụ đặt ra đối với nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của NHNo&PTNT VN là hết sức nặng nề và cấp bách khi hội nhập kinh tế quốc tế.
SGD NHNo&PTNT VN là đầu mối thực hiện các nghiệp vụ theo ủy quyền của NHNNo & PTNT VN, SGD luôn coi đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển toàn diện của mình.

Xuất phát từ lí do trên, em quyết định chọn đề tài: “ Hoàn thiện chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Sở Giao Dịch – Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam” để làm đề tài nghiên cứu luận văn tốt nghiệp.

Mặc dù đã rất cố gắng tìm hiểu trên sách báo, trên Internet và các phương tiện khác nhưng do kiến thức có hạn nên không thể tránh khỏi những thiếu sót.Rất mong sẽ nhận được sự góp ý chân thành của cô để bài làm của em được hoàn thiện hơn.
Cuối cùng Em xin chân thành cảm ơn cô giáo: PGS.TS.Lê Thị Anh Vân đã hướng dẫn em rất tận tình trong suốt quá trình em nghiên cứu làm bài!

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 1
LỜI MỞ ĐẦU 2
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. 4
1.1. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực NHTM: 4
1.1.1. NHTM trong nền kinh tế thị trường: 4
1.1.2. Nguồn nhân lực NHTM: 5
1.1.2.1. Khái niệm: 5
1.1.2.2. Đặc điểm nguồn nhân lực NHTM: 6
1.1.2.3. Phân loại nhân lực của NHTM: 8
1.1.3. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực NHTM 11
1.1.3.1. Khái niệm: 11
1.1.3.2. Mục tiêu, vai trò: 12
1.2. Chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực NHTM: 15
1.2.1. Khái niệm chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực NHTM: 15
1.2.2. Mục tiêu, vai trò của chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực NHTM: 16
1.2.3. Nhân tố ảnh hưởng đến chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực NHTM. 16
1.2.4. Nội dung của chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực NHTM: 21
1.2.4.1. Chính sách điều tra, phân tích nhu cầu thực tế về đào tạo nguồn nhân lực của NHTM: 21
1.2.4.2. Chính sách quy định tiêu chuẩn, yêu cầu để lựa chọn những đối tượng đi đào tạo: 21
1.2.4.3. Chính sách về các chương trình đào tạo: 21
1.2.4.4. Chính sách đào tạo đội ngũ giảng viên cho những chương trình tự đào tạo của đơn vị: 22
1.2.4.5. Chính sách đãi ngộ, phúc lợi, khen thưởng, đề bạt thăng tiến hợp lý, kịp thời với các giảng viên và cán bộ có thành tích công tác và học tập tốt : 22
1.2.4.6. Chính sách quy định trách nhiệm ràng buộc với các giảng viên và cán bộ tham gia đào tạo: 22
1.2.4.7. Chính sách kiến tạo con đường phát triển sự nghiệp cho nhân viên: 23
1.2.4.8. Chính sách xây dựng văn hóa doanh nghiệp cho NHTM: 23
1.2.4.9. Các chính sách khác: 24
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI SGD NGÂN HÀNG NNo&PTNT VN. 25
2.1. Hệ thống tổ chức, mô hình bộ máy quản lí điều hành của SGD NHNo&PTNT Việt Nam: 25
2.1.1. Giới thiệu khái quát về SGD NHNo & PTNN VN. 25
2.1.2. Tổ chức bộ máy và điều hành. 27
2.2. Thực trạng chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực SGD NHNo&PTNT VN: 40
2.2.1. Thực trạng các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách đào tạo và phát triển của SGD: 40
2.2.1.1. Môi trường kinh tế vĩ mô: 41
2.2.1.2. Chính sách đào tạo của NHNNo&PTNT trung ương 41
2.2.1.3. Quan điểm về đào tạo của ban lãnh đạo SGD: 43
2.2.1.4. Nguồn nhân lực: 43
2.2.1.5. Đặc điểm và tình hình sản xuất kinh doanh của SGD NHNNo&PTNT Việt Nam: 49
2.2.1.6. Kinh phí đào tạo : 53
2.2.1.7. Các nhân tố khác: 55
2.2.2. Thực trạng các chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại SGD NHNo&PTNT VN: 56
2.2.2.1. Chính sách điều tra, phân tích nhu cầu thực tế về đào tạo nguồn nhân lực của SGD: 56
2.2.2.2. Chính sách về chương trình đào tạo : 56
2.2.2.3. Chính sách lựa chọn cán bộ cử đi đào tạo: 58
2.2.2.4. Các chính sách đối với cán bộ được cử đi đào tạo: 60
2.2.2.5. Chính sách đối với giảng viên tham gia đào tạo: 63
2.2.3. Kết quả đào tạo nguồn nhân lực của SGD: 64
2.3. Đánh giá thực trạng áp dụng chính sách đào tạo và phát triển NNL của SGD NHNNo&PTNT VN. 71
2.3.1. Kết quả đạt được: 71
2.3.2. Những vấn đề còn tồn tại : 73
3.3.3. Nguyên nhân của hạn chế: 75
CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI SGD NHNo & PTNN VN NNo&PTNT VN . 76
3.1. Định hướng hoạt động của SGD NHNo&PTNT Việt Nam năm 2009: 76
3.1.1. Định hướng chung: 76
3.1.2. Định hướng cụ thể: 77
3.1.3. Định hướng đào tạo nguồn nhân lực của SGD NHNo & PTNN VN: 79
3.2.Giải pháp hoàn thiện chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực SGD NHNo&PTNT VN: 81
3.3.Kiến nghị hoàn thiện chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: 82
3.3.1.Kiến nghị với Lãnh đạo SGD NHNo&PTNT VN: 82
3.3.2. Kiến nghị với NHNO&PTNT VN 83
3.3.3. Kiến nghị với Chính Phủ và ngân hàng nhà nước. 84
3.3.3.1. Kiến nghị với Chính Phủ: 84
3.3.2. Kiến nghị với NHNN Việt Nam: 87
KẾT LUẬN 88
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 89

http://tailieunhansu.com/diendan/f400/hoan-thien-chinh-sach-dao-tao-va-phat-trien-nguon-nhan-luc-tai-so-giao-dich-%E2%80%93-ngan-hang-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-viet-nam-46757/
Chia sẻ bài viết này :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

previous Next home
 
Copyright © 2011. Luận văn Nhân sự | Nhân lực - All Rights Reserved
Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt FireFox và Google Chrome
Phát triển bởi Blogger
Lên đầu trang
Xuống cuối trang