Tìm kiếm luận văn nhân sự và nhân lực tại ô tìm kiếm dưới đây
Trang tìm kiếm luận văn ( luan van ) đại học (dai hoc), thạc sỹ ( thac sy ) trong lĩnh vực quản trị, quản lý Nhân sự ( quan tri, quan ly nhan su ), Nhân lực ( nhan luc ) ...
Home » » Giải pháp nguồn nhân lực nhằm phát triển thương mại sản phẩm thép xây dựng của công ty cổ phần vật tư tổng hợp Hà Tây

Giải pháp nguồn nhân lực nhằm phát triển thương mại sản phẩm thép xây dựng của công ty cổ phần vật tư tổng hợp Hà Tây

Ngọc Mai | 10:45 | 0 nhận xét
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐÈ TÀI: GIẢI PHÁP NGUỒN NHÂN LỰC NHẰM PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI SẢN PHẨM THÉP XÂY DỰNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP HÀ TÂY

1.1 TÍNH CẤP THIẾT NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI
Thép xây dựng là mặt hàng không thể thiếu phục vụ cho ngành công nghiệp xây dựng nhà xưởng, cơ sở hạ tầng phục vụ cho ngành sản xuất nói chung, có vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội. Việt Nam trong những năm gần đây với tốc độ tăng trưởng dân số nhanh, tốc độ đô thi hóa cao do nền kinh tế nhận được nhiều dự án đầu tư do vậy nhu cầu về xây dựng nhà ở, đô thị cao, thúc đẩy thương mại sản phẩm thép xây dựng phát triển.
Sau khi Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế, thép xây dựng từ các nuớc Trung Quốc, Nga, Asean tràn vào thị truờng Việt Nam. Mặt khác năm 2008 suy thoái kinh tế toàn cầu ảnh huởng đến nền kinh tế Việt Nam, nhu cầu xây dựng nhà ở, đô thị bị chững lại, năm 2009 và 2010 những biện pháp kiềm chế lạm phát của chính phủ dần phát huy tác dụng, những công trình, dự án xây dựng không khả thi bị cắt bỏ do vậy nhu cầu về thép xây dựng ở Việt Nam giai đoạn 2008-2010 giảm.Chính vì vậy thị trường thép xây dựng ở Việt Nam xảy ra tình trạng cung lớn hơn cầu, quy mô thuơng mại bị thu hẹp, tốc độ tăng trưởng không đều, hiệu quả thương mại giảm.
Để phát triển thương mại sản phẩm thép xây dựng trong giai đoạn này các doanh nghiệp kinh doanh thép xây dựng phải huy động tối đa các nguồn lực của mình, tìm được nguồn cung ổn đinh, mở rộng được thị trường. Trong khi đó các doanh nghiệp kinh doanh thép xây dựng của Việt Nam nguồn cung chưa ổn định, năng suất lao động thấp, thiếu về vốn đầu tư.
Công ty cổ phần vật tư tổng hợp Hà Tây với mặt hàng chủ lực là thép xây dựng chiếm khoảng 60% doanh thu của công ty, do vậy đối với công ty việc phát triển thương mại sản phẩm thép xây dựng là vấn đề rất quan trọng. Trước tình hình cung lớn hơn cầu của thị trường thép trong giai đoạn 2008 -2010 để phát triển thương mại sản phẩm thép xây dưng công ty đã quan tâm đến việc huy động vốn, nâng cao hạn mức vây vốn ngân hàng, nâng vốn điều lệ từ 6 tỷ lên 9 tỷ đồng vào năm 2010 để phục vụ kịp thời việc nhập khẩu thép, công ty cũng quan tâm đến việc tìm nguồn cung ổn đinh, mở rộng thị trường tuy nhiên vấn đề nguồn nhân lực lại chưa được công ty quan tâm đúng mực, việc tuyển chọn và sử dụng lao động chưa hiệu quả do vậy năng suất lao động bình quân của nhân viên trực tiếp kinh doanh sản phẩm thép xây dựng của công ty chưa cao, năm 2010 còn giảm đi so với năm 2009. Trong thời gian thực tập tại công ty tôi nhận thấy vấn đề nguồn nhân lực là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thương mại sản phẩm thép xây dựng của công ty trong giai đoạn này có tốc độ tiêu thụ không ổn định, hiệu quả thương mại chưa cao. Do vậy tìm ra giải pháp nguồn nhân lực nhằm phát triển thương mại sản phẩm thép xây dựng của công ty Cổ phần vật tư tổng hợp Hà Tây là vấn đề cấp thiết đặt ra.

1.2 XÁC LẬP VÀ TUYÊN BỐ VẤN ĐỀ TRONG ĐỀ TÀI
Từ tính cấp thiết của đề tài đã nêu trên tôi chọn đề tài: “Giải pháp nguồn nhân lực nhằm phát triển thương mại sản phẩm thép xây dựng của công ty cổ phần vật tư tổng hợp Hà Tây”
Để thực hiện công việc nghiên cứu đề tài cần nghiên cứu về lý luận và thực tiễn như sau:
Về lý luận: Chuyên đề tập hợp những khái niệm có liên quan đến vấn đề nghiên cứu.
Về thực tiễn: Chuyên đề nghiên cứu thực trạng hoạt động thương mại sản phẩm thép xây dựng trong những năm qua, phát hiện những tồn tại trong phát triển thương mại sản phẩm thép xây dựng, tìm ra được những nguyên nhân xuất phát từ nguồn nhân lực của công ty dẫn đến những tồn tại đó, đưa ra giải pháp nguồn nhân lực nhằm phát triển thương mại sản phẩm thép xây dựng của công ty.

1.3 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
Về lý luận, Mục tiêu nghiên cứu của chuyên đề là tập hợp một số khái niệm có liên quan đến vấn đề nghiên cứu:
- Khái niệm nguồn nhân lực
- Bản chất phát triển thương mại sản phẩm
- Khái quát về sản phẩm thép xây dựng của công ty
Về thực tiễn, mục tiêu nghiên cứu của chuyên đề là:
- Nghiên cứu thực thực trạng phát triển thương mại sản phẩm thép xây dựng và thực trạng nguồn nhân lực trong phát triển thương mại sản phẩm thép xây dựng của công ty cổ phần vật tư tổng hợp Hà Tây trong giai đoạn 2008 – 2010.
- Phát hiện một số tồn tại trong phát triển thương mại sản phẩm thép của công ty, tìm ra nguyên nhân xuất phát từ nguồn nhân lực dẫn đến những tồn tại đã nêu.
- Đề xuất một số giải pháp nguồn nhân lực nhằm phát triển thương mại sản phẩm thép xây dựng của công ty.

1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU
Phạm vi nội dung nghiên cứu: Tập chung nghiên cứu về quy mô, cơ cấu, hiệu quả thương mại đối với các sản phẩm thép xây dựng của công ty cổ phần vật tư tổng hợp Hà Tây.
Phạm vi không gian nghiên cứu:
Đơn vị nghiên cứu: Công ty cổ phần vật tư tổng hợp Hà Tây
Địa bàn nghiên cứu: toàn Miền Bắc
Phạm vi về thời gian: chuyên đề nghiên cứu hoạt động thương mại sản phẩm thép xây dựng của công ty trong giai đoạn 2008-2010, đề xuất các giải pháp đến năm áp dụng trong hai năm 2011- 2012.

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐÈ TÀI: GIẢI PHÁP NGUỒN NHÂN LỰC NHẰM PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI SẢN PHẨM THÉP XÂY DỰNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP HÀ TÂY 1
1.1 Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài 1
1.2 Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài 2
1.3 Mục tiêu nghiên cứu 2
1.4 Phạm vi nghiên cứu 3
1.5 Một số khái niệm và phân định nội dung nghiên cứu 3
1.5.1 Một số khái niệm 3
1.5.2 Phân định nội dung nghiên cứu 7

CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI SẢN PHẨM THÉP XÂY DỰNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP HÀ TÂY 10
2.1 Phương pháp nghiên cứu 10
2.1.1 Phương pháp thu thập dữ liệu: 10
2.1.2 Phương pháp phân tích dữ liệu: 10
2.2 Đánh giá tổng quan tình hình và ảnh hưởng của nhân tố môi trường đến phát triển thương mại sản phẩm thép xây dựng và đến nguồn nhân lực trong phát triên thương mại sản phẩm thép xây dựng của công ty Cổ phần vật tư tổng hợp Hà Tây 11
2.2.1 Khái quát về công ty cổ phần vật tư tổng hợp Hà Tây 11
2.2.2 Đánh giá tổng quan tình hình phát triển thương mại sản phẩm thép xây dựng trong giai đoạn 2008 – 2010 12
2.2.3 Ảnh hưởng nhân tố môi trường đến phát triển thương mại sản phẩm thép xây dựng và nguồn nhân lực trong phát triển thương mại sản phẩm thép xây dựng giai đoạn 2008–2010 13
2.3 Kết quả phân tích dữ liệu thứ cấp 17
2.3.1 Tốc độ tăng trưởng và quy mô thương mại 17
2.3.3 Chất lượng thương mại 19
2.3.4 Chất lượng nguồn lao động trong kinh doanh sản phẩm thép xây dựng của công ty 21
2.3.5 Hiệu quả thương mại 22

CHƯƠNG 3. CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT VỚI VẤN ĐỀ GIẢI PHÁP NGUỒN NHÂN LỰC NHẰM PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI SẢN PHẨM THÉP XÂY DỰNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP HÀ TÂY TRONG HAI NĂM 2011, 2012 23
3.1 Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu 23
3.1.1 Những mặt đạt được trong hoạt động thương mại sản phẩm thép xây dựng của công ty giai đoạn 2008 -2010 23
3.1.2 Một số tồn tại trong phát triển thương mại sản phẩm thép xây dựng của công ty trong giai đoạn 2008 – 2010 và nguyên nhân của những tồn tại 24
3.2 Đề xuất, kiến nghị một số giải pháp nguồn nhân lực nhằm phát triển thương mại sản phẩm thép xây dựng của công ty Cổ phần vật tư tổng hợp Hà Tây trong hai năm 2011, 2012 26
3.2.1 Đề xuất một số giải pháp nguồn nhân lực nhằm phát triển thương mại sản phẩm thép xây dựng của công ty 26
3.2.2 Kiến nghị đối với nhà nước một số giải pháp nguồn nhân lực nhằm phát triển thương mại sản phẩm thép xây dựng 28
Phụ lục
Danh mục tài liệu tham khảo
http://tailieunhansu.com/diendan/f588/giai-phap-nguon-nhan-luc-nham-phat-trien-thuong-mai-san-pham-thep-xay-dung-cua-cong-ty-co-phan-vat-tu-tong-hop-ha-tay-43180/
Chia sẻ bài viết này :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

previous Next home
 
Copyright © 2011. Luận văn Nhân sự | Nhân lực - All Rights Reserved
Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt FireFox và Google Chrome
Phát triển bởi Blogger
Lên đầu trang
Xuống cuối trang