Tìm kiếm luận văn nhân sự và nhân lực tại ô tìm kiếm dưới đây
Trang tìm kiếm luận văn ( luan van ) đại học (dai hoc), thạc sỹ ( thac sy ) trong lĩnh vực quản trị, quản lý Nhân sự ( quan tri, quan ly nhan su ), Nhân lực ( nhan luc ) ...
Home » » Đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong công ty TNHHNN một thành viên Cơ khí Hà Nội. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác trên

Đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong công ty TNHHNN một thành viên Cơ khí Hà Nội. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác trên

Ngọc Mai | 10:08 | 0 nhận xét
MỤC LỤC
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỂ ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 4
1.1. Các khái niêm về đào tạo phát triển nguồn nhân lực 4
1.1.1. Nguồn nhân lực. 4
1.1.2. Đào tạo phát triển nguồn nhân lực. 4
1.2. Vai trò của đào tạo phát triển nguồn nhân lực. 5
1.2.1. Đối với doanh nghiệp 5
1.2.2. Đối với người lao động. 6
1.2.3. Đối với xã hội và nền kinh tế 7
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp 7
1.3.1. Môi trường bên ngoài. 7
1.3.2. Môi trường bên trong. 9
1.4. Các hình thức đào tạo phát triển trong doanh nghiệp. 11
1.4.1. Đào tạo trong công việc. 11
1.4.2. Đào tạo ngoài công việc. 13
1.5. Quy trình công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực. 17
1.5.1. Sơ đồ của công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. 17
1.6. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực. 25
1.6.1. Đánh giá thông qua mục tiêu đào tạo. 25
1.6.2.So sánh lợi nhuận và chi phí bỏ ra. 25
1.6.3. Thời gian thu hồi vốn đào tạo 26
1.6.4. Năng suất lao động sau khi được đào tạo 26
1.6.5. Đánh giá theo phương pháp MBO 26
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÔNG TY TNHHNN MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ HÀ NỘI 27
2.1. Khái quát chung về công ty 27
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHHNN một thành viên cơ khí Hà Nội. 27
2.2. Một số đặc điểm của công ty TNHHNN một thành viên Cơ khí Hà Nội. 30
2.2.1. Đặc điểm về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty. 30
2.2.2. Đặc điểm về sản xuất kinh doanh. 34
2.2.3. Đặc điểm về công nghệ sản xuất. 36
2.2.4. Đặc điểm về lao động. 38
2.3. Thực trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại công ty. 39
2.3.1. Tiến trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực. 39
2.3.2. Đánh giá hiệu quả công tác đào tạo. 49
2.3.3. Nhận xét. 52
2.3.4. Nguyên nhân của những hạn chế trong công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong công ty cơ khí Hà Nội. 54
CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHHNN MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ HÀ NỘI. 55
3.1. Phương hướng phát triển của công ty. 55
3.2. phương hướng đào tạo phát triển của công ty. 56
3.3. Kế hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực của công ty cơ khí Hà Nội năm 2010. 57
3.4. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong công ty. 59
3.4.1. Hoàn thiện việc các định nhu cầu đào tạo. 59
3.4.2. Xác định chính xác đối tượng đào tạo. 61
3.4.3. Mở rộng các hình thức đào tạo phát triển. 62
3.4.4. Tạo động lực cho người lao động làm việc. 63
3.4.5. Quản lý và sử dụng nguồn nhân lực sau đào tạo. 65
3.4.6. Mở rộng và nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ đào tạo phát triển NNL. 66
3.4.7. Nâng cao vai trò công tác đánh giá hiệu quả của đào tạo phát triển NNL. 66
3.4.8. Tổ chức đẩy mạnh các phong trào thi đua. 70
3.5. Các kiến nghị đối với phòng nhân sự và công ty. 70
3.5.1. Đối với công ty. 70
3.5.2. Đối với phòng nhân sự. 71
KẾT LUẬN 72
TÀI LIỆU THAM KHẢO

LỜI MỞ ĐẦU
1.Tính cấp thiết của đề tài
Một công ty hay một tổ chức nào dù có nguồn tài chính dồi dào, máy móc kỹ thuật hiện đại đến đâu nhưng cũng sẽ trở nên vô nghĩa nếu không biết quản trị nhân sự. “Tài sản của các công ty ngày nay không phải là lâu đài hay công xưởng mà nó nằm trong vỏ não của các nhân viên” nhận định trên được Alvin Toffler rút ra từ thực tiễn của các doanh nghiệp trong sự phát triển đến chóng mặt của khoa học kỹ thuật.Nguồn nhân lực là nguồn tài sản quý giá nhất là chìa khóa dẫn đến thành công của mỗi doanh nghiệp. Do đó nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của doanh nghiệp. Khi nước ta đã là thành viên chính thức của tổ chức thương mại thế giới WTO, đang bước vào tiến trình hội nhập nền kinh tế thế giới các doanh nghiệp đang đứng trước những thử thách hết sức cam go. Chính vì vậy một doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ, dù là doanh nghiệp tư nhân hay nhà nước muốn tồn tại và phát triển để hòa nhập với nền kinh tế khu vực và nền kinh tế thế giới đều phải biết quan tâm đồng bộ đến hệ thống cơ cấu tổ chức, công nghệ và con người. Trong điều kiện cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường các doanh nghiệp phải biết phát huy tối đa sức mạnh nguồn lực con người. Vì vậy, các doanh nghiệp phải làm tốt công tác quản trị nhân sự đặc biệt là công tác “ đào tạo phát triển nguồn nhân lực”.

Đào tạo phát triển nguồn nhân lực nhằm đảm bảo cho mọi thành viên trong doanh nghiệp có thể thích ứng với công việc được phân công trong môi trường luôn biến động. Đầu tư cho đào tạo phát triển nguồn nhân lực vừa mang lại hiệu quả về mặt kinh tế, mặt xã hội và mục tiêu phát triển con người. Đầu tư cho yếu tố con người là đầu tư khôn ngoan nhất, có lãi nhất, là đầu tư cho sự phát triển bền vững và ổn định. Mọi cấp quản trị và mọi doanh nghiệp đều thừa nhận đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trong quản lý và sử dụng lao động là vấn đề sống còn của tổ chức doanh nghiệp
Việt Nam có nguồn nhân lực dồi dào nhưng trình độ văn hóa giáo dục còn thấp, chất lượng không cao. Do vậy, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là hết sức cần thết, giải pháp đưa ra đó là chú trọng đến việc đào tạo phát triển nguồn nhân lực tập trung vào đào tạo đội ngũ lao động trẻ nhằm nâng cao trình độ kiến thức thì hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng tiến bộ, càng nâng cao vị thế cạnh tranh của mình trên thị trường. Hiện nay, một số doanh nghiệp công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực vẫn chưa được chú trọng một cách đúng mức.

Công ty TNHHNN một thành viên Cơ khí Hà Nội là một đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh độc lập với đội ngũ lao động đông đảo hàng năm cung cấp máy móc công cụ lao động cho thị trường nội địa và phục vụ xuất khẩu. Hàng năm công ty đã chú trọng đến vấn đề đào tạo phát triển nguồn nhân lực tạo ra đội ngũ tay nghề chuyên môn cao. Qua thời gian thực tập ở công ty em đã chọn đề tài “ Đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong công ty TNHHNN một thành viên Cơ khí Hà Nội. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác trên”.

2. Mục đích nghiên cứu của đề tài
Nghiên cứu đề tài này nhằm củng cố lại kiến thức lý luận về đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại doanh nghiệp và nghiên cứu tìm hiểu công thực trạng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHHNN một thành viên Cơ khí Hà Nội trong những năm gần đây. Trên cơ sở đó tìm ra những ưu điểm, tồn tại và nguyên nhân của nó nhằm đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực của công ty.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của đề tài là công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực đang diễn ra tại công ty TNHHNN một thành viên Cơ khí Hà Nội từ năm 2007 đến 2009.

4. Phương pháp nghiên cứu của đề tài
Dựa trên phương pháp luận duy vật, duy vật lịch sử của Chủ nghĩa Mác-Lê nin biện chứng và trên cơ sở chủ trương đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước. Đề tài sử dụng các phương pháp cụ thể sau:
 Phương pháp tổng hợp
 Phương pháp phân tích thống kê
Phương pháp so sánh
 Phương pháp khảo sát thực tế

5. Những nội dung cơ bản của khóa luận
Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, khóa luận gồm 3 chương sau:
Chương I: Một số vấn đề lý luận về đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.
Chương II: Thực trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHHNN một thành viên Cơ khí Hà Nội
Chương III: Một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHHNN một thành viên Cơ khí Hà Nội.
http://tailieunhansu.com/diendan/f587/dao-tao-phat-trien-nguon-nhan-luc-trong-cong-ty-tnhhnn-mot-thanh-vien-co-khi-ha-noi-mot-so-giai-phap-nham-hoan-thien-cong-tac-tren-43431/
Chia sẻ bài viết này :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

previous Next home
 
Copyright © 2011. Luận văn Nhân sự | Nhân lực - All Rights Reserved
Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt FireFox và Google Chrome
Phát triển bởi Blogger
Lên đầu trang
Xuống cuối trang