Tìm kiếm luận văn nhân sự và nhân lực tại ô tìm kiếm dưới đây
Trang tìm kiếm luận văn ( luan van ) đại học (dai hoc), thạc sỹ ( thac sy ) trong lĩnh vực quản trị, quản lý Nhân sự ( quan tri, quan ly nhan su ), Nhân lực ( nhan luc ) ...
Home » » Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Nam Dương.thực trạng và giải pháp

Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Nam Dương.thực trạng và giải pháp

Ngọc Mai | 23:54 | 0 nhận xét
LỜI MỞ ĐẦU

I. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU.
Trong lịch sử phát triển của các hình thái kinh tế xã hội, con ngươì luôn được coi là nhân tố quan trọng nhất, quyết định sự tồn tại phát triển của xã hội. Trong mọi thời đại con người luôn là chủ động sáng tạo ra mọi của cải vật chất, văn hoá xã hội. Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta thì vai trò của nhân tố con người cũng được chứng minh và khẳng định.

Để đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, bắt đầu từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986) Đảng ta đa đề ra đường lối đổi mới đất nước.
Từ quan điểm trên, sau 15 năm đổi mới nhiều doanh nghiệp đã nhận thức đúng đắn tầm quan trọng của nhân tố con người, đã đề ra được một số giải pháp hữu hiệu để giải quyết tốt mối quan hệ giữa lợi Ých cá nhân – lợi Ých tập thể – Xã hội và đã thu được những thành công đáng khích lệ.

Công ty TNHH Nam Dương là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải chuyên chở và kinh doanh hàng hoá. Trong cơ chế thị trường cạnh tranh khắc nghiệt hiện nay thì doanh nghiệp đặc biệt quan tam đến việc duy trì và phát triển đội ngũ lao động có chất lượng, số lượng phù hợp với yêu cầu của đi lại, vận chuyển hàng hoá, sản xuất kinh doanh, đảm bảo cho sự phát triển của công ty và sự hội nhập, cạnh tranh, thắng lợi của công ty trong tương lai... Tổng số cán bộ, nhân viên của doanh nghiệp hiện nay xấp xỉ 150 người. Chính vì những lÝ do đó mà đề tài: Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Nam Dương.thực trạng và giải pháp của Công ty đã được em chọn để viết chuyên đề thực tập tốt nghiệp.

II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI.
- Làm rõ luận cứ khoa học (cả lý luận và thực tiễn) về đào tạo phát triển trong doanh nghiệp.
- Phân tích rõ thực trạng phát triển nhân lực ở Công ty TNHH Nam Dương từ đó đề ra giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

III. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU.
- Đối tượng đào tạo và phát triển nhân lực ở Công ty TNHH Nam Dương.
- Phạm vi nghiên cứu: Công ty TNHH Nam Dương.

IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.
- Chuyên đề sử dụng phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử làm phương pháp luận để xem xét đối tượng nghiên cứu trong hoàn cảnh lịch sử cụ thể, đồng thời nhìn nhận đối tượng trong sự vận động không ngừng, phù hợp với tiến trình hội nhập và phát triển của nền kinh tế Việt Nam.
- Chuyên đề cũng sử dụng các phương pháp như thống kê, dự báo kinh tế, phỏng vấn,... để tổng hợp, phân tích, đánh giá nhằm rót ra những kết luận đối với tình hình thực tế, làm cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp hữu hiệu đối với việc đào tạo và phát triển nhân lực ở công ty của Công ty TNHH Nam Dương .

V. KẾT CẤU CỦA CHUYÊN ĐỀ.
Ngoài phần mở đầu, kết luận,chuyên đề gồm 3 chương:
Chương I: Lý luận chungvề công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.
Chương II: Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở Công ty.
Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở Công ty.

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP. 3
1.1 Khái niệm công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 3
1.1.1 Đào tạo. 3
1.1.2. Phát triến 4
1.1.3. Vai trò: 6
1.2.Các nhân tố ảnh hưởng tới việc đào tạo, phát triển nhân lực trong doanh nghiệp. 6
1.2.1. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp 6
1.2.2. Các nhân tố nội bộ doanh nghiệp. 9
1.2 Tiến trình đào tạo phát triển nhân lực trong doanh nghiệp. 10
1.3.1 Xác định nhu cầu nhân lực. 11
1.3.1.1. Xác định nhu cầu nhân lực về mặt số lượng 11
1.3.1.2. Xác định nhu cầu nhân lực về mặt chất lượng 12
1.3.2 Đánh giá nhân lực. 13
1.3.2.1. Đánh giá tổng quan nguồn nhân ở doanh nghiệp lực: 13
1.3.2.2. Đánh giá thành tích công tác của các cá nhân người lao động 14
1.3.3. Đào tạo và đào tạo lại nhân lực. 14
1.3.4 Đề bạt nhân sự. 15
1.4. Tính tất yếu phải đào tạo phát triển nhân lực trong doanh nghiệp 15
1.4.1.Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lê nin về vai trò con người đối với sự phát triển của xã hôị 15
1.4.2. Vai trò chiến lược con người trong sự nghiệp công nghiệp hoá,hiện đại hoá. 16
1.4.3. Sự ảnh hưởng của môi trường tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 18
1.4.4. Mong muốn của người lao động trong doanh nghiệp 18

CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN Ở CÔNG TY TNHH NAM DƯƠNG 20
2.1. Khái quát về công ty TNHH Nam Dương 20
2.2. Một số đặc điểm về công ty 20
2.2.1. Đặc điểm về chức năng và nhiệm vụ của doanh nghiệp 20
2.2.2.Đặc điểm cơ cấu của công ty 21
2.2.3. Đặc điểm về lao động của công ty 21
2.2.4. Kết quả kinh doanh 2007- 2008 và kế hoạch 2009 22
2.3. Các đặc điểm chủ yếu ảnh hưởng tới công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty TNHH Nam Dương 22
2.3.1 .Đặc điểm lao động tại công ty 22
2.3.2 Phân chia theo chất lượng lao động năm 2007 23
2.4. Phân tích thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty 23
2.4.1. Các hoạt động đã tiến hành 23
2.4.2 .Các hình thức tiến hành hoạt động đào tạo 23
2.4.2.1. Xác định nhu cầu đào tạo 23
2.4.2. Chi phí đào tạo 24
2.4.3. Các nội dung đào tạo của công ty 24
2.5.Đánh giá công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty 24
2.5.1. Những thành tích mà doanh nghiệp đã đạt được 24
2.5.2. Tồn tại và những nguyên nhân của tồn tại . 25

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH NAM DƯƠNG 27
3.1. Giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty THHH Nam Dương 27
3.1.1 Giải pháp hoàn thiện bộ máy tổ chức thực hiện công tác đào tạo 27
3.1.2. Giải pháp hoàn thiện công tác xác định nhu cầu đào tạo 27
3.1.3. Giải pháp hoàn thiện công tác xác định mục tiêu đào tạo 29
3.1.4. Giải pháp hoàn thiện công tác đánh giá chất lượng 30
3.1.5. Giải pháp hoàn thiện công tác hậu đào tạo 31
3.2. Một số biện pháp 31
3.2.1. Hoàn thiện công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực. 31
3.2.2. Nắm vững định hướng chiến lược của công ty. 31
3.2.4. Thường xuyên đánh giá về chất lượng lao động và số lượng lao động hiện có. 32
3.2.5. Hoàn thiện việc đánh giá năng lực thực hiện công việc của người lao động. 32
3.2.6. Chế độ trả lương. 33
3.2.7. Đảm bảo các chế độ đãi ngộ và phúc lợi xã hội 34
3.2.8. Chi trả tiền bảo hiểm hàng năm cho các lái xe. 34
KẾT LUẬN 35
TÀI LIỆU THAM KHẢO 36
http://tailieunhansu.com/diendan/f587/cong-tac-dao-tao-va-phat-trien-nguon-nhan-luc-tai-cong-ty-tnhh-nam-duong-thuc-trang-va-giai-phap-41610/
Chia sẻ bài viết này :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

previous Next home
 
Copyright © 2011. Luận văn Nhân sự | Nhân lực - All Rights Reserved
Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt FireFox và Google Chrome
Phát triển bởi Blogger
Lên đầu trang
Xuống cuối trang