MỤC LỤC
MỤC LỤC 1
LỜI MỞ ĐẦU 5
PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 7
I. Khái quát chung về đơn vị thực tập: 7
1. Quá trình hình thành và phát triển của đơn vị: 7
2. Hệ thống tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ của đơn vị: 8
3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị: 8
4. Một số kết quả đạt được của đơn vị trong những năm qua và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới: 9
II. Thực trạng công tác quản lý lao động tại đơn vị: 13
1. Hiện trạng chung của bộ máy đảm nhiệm công tác QLLD 13
2. Quản lý thông tin nguồn nhân lực của đơn vị: 16
3. Thù lao, phúc lợi cho người lao động: 18
PHẦN II: CHUYÊN ĐỀ 22
“NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC 22
TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN TRUNG” 22
I. Cơ sở lý luận về quy trình tuyển dụng nhân lực: 22
1. Khái niệm, tầm quan trọng của tuyển mộ nhân lực: 22
2. Khái niệm và tầm quan trọng của tuyển chọn nhân lực: 22
3. Mối quan hệ giữa công tác tuyển mộ và tuyển chọn nhân lực: 23
4. Qúa trình tuyển chọn và quyết định tuyển dụng : 23
5. Những nhân tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng nhân lực: 31
6. Một số vấn đề cần quan tâm khi thực hiện công tác tuyển dụng: 32
II. Thực trạng công tác tuyển dụng tại Tổng công ty cổ phần Miền trung: 34
1. Quan điểm tuyển dụng nhân lực của Tổng công ty: 34
2. Quan hệ của các công tác QTNL tới tuyển dụng tại Tổng công ty: 34
2.1. Hoạch định nhân lực: 34
2.2. Quản lý sử dụng nguồn nhân lực tại đơn vị: 35
2.3. Công tác phân tích công việc: 35
2.4. Đánh giá thực hiện công việc: 35
2.5. Đào tạo nhân lực: 37
3. Tình hình biến động nhân lực của Tổng công ty những năm qua: 37
3.1. Tình hình chung 37
3.2. Tình hình biến động nhân sự tại công ty 38
3.3. Đánh giá chung và những khuyến nghị: 40
4. Thực trạng công tác tuyển dụng tại Tổng công ty cổ phần Miền trung: 41
4.1. Tình hình tuyển dụng nhân lực của Tổng công ty qua một số năm: 41
4.2. Lập kế hoạch và xác định nhu cầu tuyển dụng: 42
4.3. Xác định nguồn tuyển dụng: 42
4.4. Quy trình tuyển dụng: 44
5. Đánh giá công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty trong thời gian qua: 51
5.1. Ưu điểm: 51
5.2. Nhược điểm: 52
III. Một số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng tại Tổng công ty cổ phần Miền trung: 53
1. Các khuyến nghị đối với Tổng công ty: 53
1.1. Các biện pháp trong việc chuẩn bị và tiến hành công tác tuyển dụng nhân lực: 53
1.2. Các khuyến nghị khác: 59
2. Các khuyến nghị đối với nhà nước: 62
KẾT LUẬN 63
TÀI LIỆU THAM KHẢO 64
PHIẾU LẤY Ý KIẾN NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP 65
NHẬT KÝ THỰC TẬP 67
NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 69