Tìm kiếm luận văn nhân sự và nhân lực tại ô tìm kiếm dưới đây
Trang tìm kiếm luận văn ( luan van ) đại học (dai hoc), thạc sỹ ( thac sy ) trong lĩnh vực quản trị, quản lý Nhân sự ( quan tri, quan ly nhan su ), Nhân lực ( nhan luc ) ...
Home » » Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tiền lương và thưởng tại Công ty cổ phần tư vấn đường cao tốc Việt Nam

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tiền lương và thưởng tại Công ty cổ phần tư vấn đường cao tốc Việt Nam

ngocmai209 | 13:14 | 0 nhận xét
LỜI MỞ ĐẦU

Lý do chọn đề tài
Tiền lương và tiền thưởng là một vấn đề quan trọng và phức tạp. Tiền lương có tác động qua lại với các yếu tố kinh tế- chính trị xã hội của một quốc gia. Nhà nước, doanh nghiệp và người lao động, tất cả đều quan tâm đến chính sách tiền lương dưới nhiều góc độ khác nhau.

Đối với người lao động, tiền lương là phần cơ bản nhất trong thu nhập của họ, nó giúp cho họ có thể trang trải các khoản chi tiêu, sinh hoạt hàng ngày. Tiền lương còn là động lực nâng cao năng suất lao động, nâng cao tính sáng tạo của người lao đông. Đối với doanh nghiệp, tiền lương là một phần quan trọng của chi phí sản xuất, là công cụ quản lý chiến lược nguồn nhân lực và ảnh hưởng tới các chức năng của quản lý nguồn nhân lực. Đối với xã hội, tiền lương cao sẽ giúp cho sức mua của người tiêu dùng cao hơn và điều đó làm tăng sự thịnh vượng của xã hội đó, nó còn đóng góp một phần đáng kể vào thu nhập quốc dân thông qua con đường thuế thu nhập và góp phần làm tăng thu nhập của Chính phủ cũng như giúp cho chính phủ điều tiết được thu nhập giữa các tầng lớp dân cư trong xã hội.

Vì vậy để quản lý tốt tiền lương, đảm bảo cho người lao động có thu nhập ổn định để đáp ứng cho cuộc sống của họ thì các nhà quản lý, các tổ chức có thẩm quyền cần phải có những biện pháp, chính sách phù hợp giúp cho tiền lương của người lao động không ngừng được cải thiện để họ có thể theo kịp sự thay đổi của nền kinh tế- chính trị xã hội trong từng thời kỳ. Để có thể thực hiện được điều này, cần có sự quan tâm của Nhà nước thông qua các chính sách vĩ mô.

Trong một doanh nghiệp, tùy vào đặc điểm từng ngành nghề, bộ máy quản lý, cơ cấu tổ chức sản xuất khác nhau sẽ có những phương pháp cũng như cách thức trả lương khác nhau sao cho phù hợp nhất đối với doanh nghiệp. Trong quá trình thực tập tại Công ty cổ phần tư vấn đường cao tốc Việt Nam, em nhận thấy công tác trả lương của công ty đã được xây dựng một cách hoàn chỉnh nhưng vẫn còn đó những thiều sót, những bất cập cần được bổ sung và chỉnh sửa vì vậy em đã đi sâu nghiên cứu và chọn đề tài: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tiền lương và thưởng tại Công ty cổ phần tư vấn đường cao tốc Việt Nam.
Mục đính nghiên cứu

Việc đi sâu nghiên cứu vấn đề tiền lương tại công ty sẽ cho ta cái nhìn tổng quát về những mặt đã làm được, những mặt còn tồn tại cần được giải quyết trong việc quản lý tiền lương, từ đó kiến nghị những giải pháp, cách thức nhằm hoàn thiện công tác trả lương tại công ty tốt hơn, hoàn thiện hơn, phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh tế- xã hội.

Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp mà em sử dụng trong quá trình nghiên cứu là phương pháp duy vật biện chứng, quan sát, phân tích thống kê dựa trên các số liệu hiện tại và trong quá khứ của công ty.
Phạm vi nghiên cứu
Là việc áp dụng các hình thức trả lương, thưởng tại công ty cổ phần tư vấn đường cao tốc Việt Nam. Số liệu nghiên cứu được lấy trong giai đoạn 2008 – 2010.

Kết cấu của bài báo cáo gồm 3 phần:
Phần 1: Một số vấn đề lý luận cơ bản về công tác quản lý tiền lương và các khoản trích theo lương.
Phần 2: Thực trạng công tác quản lý tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty tư vấn đường cao tốc Việt Nam.
Phần 3: Các giả pháp nhằm hoàn thiện về công tác tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần tư vấn đường cao tốc Việt Nam.

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG VÀ TIỀN THƯỞNG 3
I. SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TIỀN LƯƠNG 3
1. Khái niệm tiền lương và thưởng. 3
1.1. Tiền lương. 3
1.1.1.Khái niệm 3
1.1.2.Tiền lương danh nghĩa và tiền lương thực tế 4
1.1.3. Mức lương tối thiểu 5
1.2. Tiền thưởng. 6
2. Chức năng của tiền lương. 8
3. Vai trò của tiền lương. 9
4.Quỹ tiền lương 9
4.1.Khái niệm về quỹ tiền lương 10
4.2.Quản lý quỹ tiền lương 10
II. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI TIỀN LƯƠNG. 10
1. Các yếu tố bên ngoài 10
1.1. Thị trường lao động. 10
1.2. Sự khác biệt theo vùng địa lý, điều kiện sống 11
1.3. Tổ chức công đoàn. 11
1.4. Luật pháp và các quy định của chính phủ. 12
1.5. Tình trạng của nền kinh tế 12
2. Yếu tố thuộc về tổ chức. 12
2.1 Vị trí của ngành trong nền kinh tế. 12
2,2. Lợi nhuận và khả năng chi trả của doanh nghiệp 12
2.3. Quy mô và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp. 13
2.4. Trình độ trang thiết bị, kỹ thuật, công nghệ mà doanh nghiệp đang sử dụng. 13
2,5. Chính sách trả lương của doanh nghiệp. 13
3. Yếu tố thuộc về công việc. 13
3.1. Kỹ năng, trình độ 13
3.2. Điều kiện và môi trường làm việc. 14
4. Yếu tố thuộc về người lao động: 14
4.1. Mức độ hoàn thành công việc. 14
4.2. Thâm niên công tác và kinh nghiệm làm việc. 14
4.3. Thành viên trung thành 14
4.4. Tiềm năng 15
III. QŨY TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG 15
1. Trả lương theo thời gian 15
1.1. Trả lương theo thời gian giản đơn 16
1.2. Trả lương theo thời gian có thưởng 16
2. Trả lương theo sản phẩm. 17
2.1. Chế độ trả lương theo sản phẩm trực tiếp cá nhân 18
2.2. Chế độ trả công theo sản phẩm tập thể. 19
2.3. Chế độ lương khoán 19
IV. CÔNG TÁC QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG 20
1. Mục tiêu của công tác quản lý tiền lương 20
1.1. Giúp cho các doanh nghiệp trả lương một cách có kế hoạch, tổ chức 20
1.2. Giúp cho các doanh nghiệp tìm được những sai sót trong quá trình trả lương 21
1.3. Thúc đẩy hơn việc nâng cao trình độ của mỗi cán bộ tiền lương. 21
2. Yêu cầu của công tác quản lý tiền lương 21
PHẦN II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG VÀ THƯỞNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM 23
I. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM 23
1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần tư vấn đường cao tốc Việt Nam 23
2. Mục tiêu hoạt động, ngành nghề kinh doanh của Công ty 24
2.1. Mục tiêu 24
2.2. Ngành, nghề kinh doanh 24
3. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn 2008- 2010 25
4. Sơ đồ mô hình bộ máy Công ty 26
4.1.Hội đồng quản trị 27
4.2.Ban giám đốc 27
4.3.Ban kiểm soát 27
4.4.Hội đồng chuyên gia 28
4.5.Các phòng ban 28
4.6. Chức năng và nhiệm vụ chủ yếu của cán bộ tổ chức lao động tiền lương 28
II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM 29
1. Nguyên tắc phân phối tiền lương tại Công ty 30
2. Các hình thức trả lương tại Công ty 31
2.1. Khoán sản phẩm 31
2.1.1. Nguồn hình thành quỹ tiền lương 31
2.1.2. Điều kiện áp dụng hình thức trả lương khoán sản phẩm tại Công ty 32
2.1.3. Các hình thức khoán và tỷ lệ khoán. 32
2.2. Trả lương theo thời gian 38
2.2.1. Phương pháp tính lương. .38
2.2.2. Tổ chức thực hiện. 40
2.2.3. Điều kiện áp dụng 41
3. Hình thức thanh toán lương. 42
4. Các hình thức thưởng 43
5. Đánh giá công tác lương và thưởng tại công ty 43
5.1. Ưu điểm. 44
5.2. Nhược điểm 44
PHẦN III. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG VÀ THƯỞNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM 47
I. Kế hoạch phát triển của Công ty trong tương lai 47
II. Những phương hướng hoạt động chủ yếu của Công ty trong thời gian tới có ảnh hưởng đến công tác trả lương, trả thưởng. 50
III. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tiền lương tại công ty. 51
1. Biện pháp hoàn thành định mức và xác định đơn giá tiền lương cho hình thức trả lương khoán sản phẩm 51
1.1.Hoàn thiện hệ thống định mức. 51
1.2.Hoàn thiện phương pháp chia lương cho từng công nhân trong nhóm sản xuât 52
2.Bổ sung công tác tiền thưởng tại Công ty. 52
IV.CÁC ĐIỀU KIỆN PHỤ TRỢ KHÁC NHẰM ĐẢM BẢO CHO VIỆC TRẢ LƯƠNG. 53
1.Tổ chức chỉ đạo. 53
2.Về kỷ luật lao động. 54
3. Tăng cường giáo dục tư tưởng, ý thức cho người lao động để người lao động gắn bó hơn nữa với công ty. 54
KẾT LUẬN 55
TÀI LIỆU THAM KHẢO
http://tailieunhansu.com/diendan/f584/thuc-trang-va-giai-phap-hoan-thien-cong-tac-quan-ly-tien-luong-va-thuong-tai-cong-ty-co-phan-tu-van-duong-cao-toc-viet-nam-41585/
Chia sẻ bài viết này :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

previous Next home
 
Copyright © 2011. Luận văn Nhân sự | Nhân lực - All Rights Reserved
Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt FireFox và Google Chrome
Phát triển bởi Blogger
Lên đầu trang
Xuống cuối trang