Tìm kiếm luận văn nhân sự và nhân lực tại ô tìm kiếm dưới đây
Trang tìm kiếm luận văn ( luan van ) đại học (dai hoc), thạc sỹ ( thac sy ) trong lĩnh vực quản trị, quản lý Nhân sự ( quan tri, quan ly nhan su ), Nhân lực ( nhan luc ) ...
Home » » LV Phan tich tinh hinh lao dong va ke toan tien luong tai cong ty du lich An Giang

LV Phan tich tinh hinh lao dong va ke toan tien luong tai cong ty du lich An Giang

ngocmai209 | 23:57 | 0 nhận xét
LV Phan tich tinh hinh lao dong va ke toan tien luong tai cong ty du lich An Giang

Phân tích tình hình lao động và kế toán ti ề n lương t ại công ty Du L ị ch An Giang

I. LÝ DO CH Ọ N ĐỀ TÀ I :

Trong xã hộ i bất kỳ ngành ngh ề l ĩnh v ự c nào t ừ s ản xu ất, th ương mại hay d ịch v ụ mu ốn tồn tại và phát tri ển đề u ph ải có y ếu tố lao động hoặc là lao động chân tay ho ặc là lao động trí óc. Lao độ ng chính là đ iều ki ện đầ u tiên, là y ếu tố có tính c h ất quyết đị nh nhằm biến đổ i các v ật th ể t ự nhiên thành những v ật ph ẩm cần thi ết để tho ả mãn nhu cầu củ a xã h ộ i. Xã h ộ i càng phát tri ển thì
đ òi h ỏ i ng ười lao độ ng càng phải tiến bộ phát triển cao hơn, từ đó càng bi ểu
hi ện rõ tính quan trọng, c ần thi ết c ủ a lao độ ng.

Và để cho người lao độ ng có thể t ồ n tại, bù đắ p đượ c nh ững hao phí mà h ọ đ ã bỏ ra nh ằm tái s ản xu ất s ứ c lao động t h ì cần ph ải có y ếu tố ti ền lương.
Ti ền lương là ngu ồ n thu nhập ch ủ y ếu củ a ng ười lao động nó đượ c xác đị nh theo hai c ơ s ở chủ y ếu là số l ượng và chất l ượng lao độ ng.


II. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU :

Luận văn tập trung nghiên c ứ u về mộ t s ố v ấn đề sau :
− Tình hì nh l ao độ ng t ại Công ty.
− Cách tính lương và hình t h ứ c trả l ương t ại Công ty.
− S ự biến độ ng quỹ l ương ở Công ty.
Sau khi đ ánh giá nh ững v ấn đề này, đề tài sẽ đưa ra m ộ t số biện pháp nhằm nâng cao hi ệu qu ả c ủ a hệ thống ti ền lương ở C ông t y , qua đ ó nâ ng cao n ăng suất c ủ a ng ười lao độ ng đồng thờ i t ăng l ợ i nhuận cho Công ty.
http://tailieunhansu.com/diendan/f584/lv-phan-tich-tinh-hinh-lao-dong-va-ke-toan-tien-luong-tai-cong-ty-du-lich-giang-37543/
Chia sẻ bài viết này :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

previous Next home
 
Copyright © 2011. Luận văn Nhân sự | Nhân lực - All Rights Reserved
Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt FireFox và Google Chrome
Phát triển bởi Blogger
Lên đầu trang
Xuống cuối trang