Tìm kiếm luận văn nhân sự và nhân lực tại ô tìm kiếm dưới đây
Trang tìm kiếm luận văn ( luan van ) đại học (dai hoc), thạc sỹ ( thac sy ) trong lĩnh vực quản trị, quản lý Nhân sự ( quan tri, quan ly nhan su ), Nhân lực ( nhan luc ) ...
Home » » LV Phan tich tinh hinh lao dong tien luong va anh huong cua chinh sach luong den nang suat lao dong

LV Phan tich tinh hinh lao dong tien luong va anh huong cua chinh sach luong den nang suat lao dong

ngocmai209 | 23:56 | 0 nhận xét
LV Phan tich tinh hinh lao dong tien luong va anh huong cua chinh sach luong den nang suat lao dong


Phân Tíc h Tình Hình Lao Động , Ti ền Lương GV HD: Nguy ễn Tr i Như Quỳnh
Và Ảnh H ưởng C ủ a Chín h Sách L ương Đến Năng Su ất Lao Động .

PHẦ N MỞ ĐẦU
I. Lý d o ch ọ n đề tài:
Ngàn h đ iện Vi ệt Nam đ ang có khuynh hướng phát triển theo m ộ t hướng mớ i hoàn to àn khác như hiện na y. Thật vậy, hi ện na y, qui luật phát tri ển ki nh tế xã hộ i - m ộ t qui lu ật bi ện ch ứng c ủ a ch ủ ngh ĩa duy vật l ịch s ử - là quan h ệ sản xu ất ph ải phù h ợp vớ i tính ch ất và trình độ phát triển củ a lự c lượng s ản xuất, đ ã bắt đầ u ch i ph ố i m ạnh các hướng đ i c ần thi ết c ủa ngành đ iện hi ện na y và trong t ương lai không xa.

...

II. Mụ c tiêu nghiên cứ u:
Như đ ã trình bà y ở trên, mụ c tiêu nghiên c ứu củ a đề tài là “Phân Tích Tình
Hình Lao Động, Ti ền L ương Và Ả nh Hưởng Củ a Chính Sách Lương Đến N ăng Suất Lao Động Củ a Người Lao Động”. Thông qua nh ững nghiên c ứ u như :

− Phân tích tình hình lao động, tiền lương t ại Điện Lự c Cần Th ơ :
+ V ề lao độ ng:
ƒ Phân tích trình độ lao động t ại công t y .
ƒ Phân tích tình hình tăng giảm lao động t ại công t y .
ƒ Phân tích tình hình b ố trí lao động t ại các đơn vị tr ự c thu ộ c.
+ V ề ti ền lương:
ƒ Phân tích, đ ánh giá hình thứ c trả l ương t ại Điện Lự c Cần Th ơ t ừ đó rút ra ưu và nh ược đ iểm củ a hình th ứ c đó. X em ảnh h ưởng c ủ a cách trả l ương đế n ng ười lao động t ừ đ ó đề ngh ị, gi ải phá p cải thi ện cách tr ả l ương nhằm kích thích người lao động t ăng n ăng suất lao động.

ƒ Đ ánh giá c ác hình th ức l ương, thưởng, ăn gi ữ a ca, tr ợ c ấp liên qua n tớ i ng ười lao độ ng trong Doanh nghiệp.
ƒ Phân tích tình hình th ực hi ện qu ỹ l ương n ăm 2003.
http://tailieunhansu.com/diendan/f584/lv-phan-tich-tinh-hinh-lao-dong-tien-luong-va-anh-huong-cua-chinh-sach-luong-den-nang-suat-lao-dong-37542/
Chia sẻ bài viết này :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

previous Next home
 
Copyright © 2011. Luận văn Nhân sự | Nhân lực - All Rights Reserved
Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt FireFox và Google Chrome
Phát triển bởi Blogger
Lên đầu trang
Xuống cuối trang