Tìm kiếm luận văn nhân sự và nhân lực tại ô tìm kiếm dưới đây
Trang tìm kiếm luận văn ( luan van ) đại học (dai hoc), thạc sỹ ( thac sy ) trong lĩnh vực quản trị, quản lý Nhân sự ( quan tri, quan ly nhan su ), Nhân lực ( nhan luc ) ...
Home » » Hoàn thiện công tác xây dựng và quản lý quỹ tiền lương tại Công ty vật liệu xây dựng Cẩm Trướng

Hoàn thiện công tác xây dựng và quản lý quỹ tiền lương tại Công ty vật liệu xây dựng Cẩm Trướng

ngocmai209 | 23:31 | 0 nhận xét
LỜI MỞ ĐẦU

Tiền lương là một vấn đề nhạy cảm và có liên quan không những đối với người lao đông mà còn liên quan mật thiết đến tất cả các doanh nghiệp và toàn xã hội. Tiền lương là một trong những công cụ quản lý vĩ mô của Nhà nước . Một sự thay đổi nhỏ trong chính sách tiền lương của Nhà nước kéo theo sự thay đổi về cuộc sống và sinh hoạt của hàng triệu người lao động về kết quả sản xuất kinh doanh của tất cả các doanh nghiệp .

Đối với người lao động , tiền lương là một khoản thu nhập cơ bản và quan trọng nuôi sống bản thân người lao động và gia đình họ .Còn đối với doanh nghiệp tiền lương chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp .

Tiền lương không phải là một vấn đề mới mẻ nhưng nó luôn được đặt ra như một vấn đề cấp thiết và quan trọng đối với các doanh nghiệp .Chính sách tiền lương đúng đắn và phù hợp đối với doanh nghiệp .Thì có thể phát huy được tính sáng tạo năng lực quản lý ,tinh thần trách nhiệm ý thức và sự gắn bó của người lao động đối với doanh nghiệp .Từ đó mới có thể phát huy nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh .

Chính vì vậy việc xây dựng và quản lý quỹ tiền lương đúng đắn , chặt chẽ sẽ góp phần giảm bớt một phần không nhỏ chi phí sản xuất –kinh doanh của doanh nghiệp .

Xuất phát từ tầm quan trọng của công tác tiền lương trong quá trình hoạt động quản trị nhân lực của doanh nghiệp nên công tác tiền lương luôn luôn là một trong những công tác quan trọng của doanh nghiệp và nó thu hút sự chú ý , quan tâm , nghiên cứu tìm hiểu của các nhà quản lý doanh nghiệp .

Đã có nhiều tác giả nghiên cứu về các vấn đề tiền lương cả về lý thuyết và thực tiễn nhằm tìm ra các phương pháp hữu hiệu nhằm hoàn thiện công tác xây dựng và quản lý quỹ tiền lương để khuyến khích động viên người lao động tích cực làm việc . Song trong thực tiễn công tác tiền lương trong các doanh nghiệp vẫn còn những vấn đề chưa hợp lý với tất cả những vấn đề , lý do nêu trên mà em lựa chọn đề tài “ Hoàn thiện công tác xây dựng và quản lý quỹ tiền lương “

Trong suốt thời gian thực tập tại Công ty vật liệu xây dựng Cẩm Trướng ,em đã nghiên cứu thực tiễn hoạt động công tác tiền lương trong hệ thống các chính sách , biện pháp nhằm khuyến khích người lao động , kết hợp với sự lựa chọn các phương pháp hợp lý về tăng cường công tác quản lý quỹ tiền lương trong doanh nghiệp ,để từ đó đưa ra các kiến nghị nhằm “Hoàn thiện công tác xây dựng và quản lý quỹ tiền lương“

MỤC LỤC

Lời mở đầu 1
Phần I - Phương pháp luận về xây dựng và quản lý quỹ tiền lương trong doanh nghiệp. 3
I/Một số khái niệm và bản chất tiền lương: 3
1. Tiền công: 3
2.Tiền lương: 3
3.Chức năng của tiền lương: 4
4.Bản chất của tiền lương: 5
5.Nguyên tắc của tiền lương : 5
6/Các hình thức trả lương trong doanh nghiệp. 6
7/ Vai trò của tiền thưởng : 8
II>Phương pháp xây dựng và quản lý quỹ tiền lương ,ý nghĩa,vai trò,kết cấu quỹ tiền lương trong doanh nghiệp. 9
1/ Phương pháp xây dựng quỹ tiền lương ở các doanh nghiệp : 9
2/Phương pháp giao khoán quỹ tiền lương của doanh nghiệp: 11
3/Phương pháp phân bố quỹ lương trong các doanh nghiệp hiện nay: 12
4/Kết cấu quỹ lương của doanh nghiệp : 14
5/Ý nghĩa, vai trò quỹ tiền lương trong doanh nghiệp. 15
Phần II: Phân tích tình hình xây dựng và quản lý 17
1/Quá trình hình thành và phát triển của xí nghiệp. 17
2/Chức năng và cơ cấu bộ máy quản lý của xí nghiệp. 17
3/Đặc điểm lao động của xí nghiệp. 17
4/Đặc điểm kinh doanh và tính chất ngành: 17
II/Phân tích công tác xây dựng quỹ lương tại xí nghiệp vật liệu xây dựng Cẩm Trướng. 17
1/Xây dựng kết cấu quỹ lương. 17
2/Xây dựng quỹ lương. 17
3/Xây dựng quỹ lương cho các bộ phận. 17
III/Phân tích công tác quản lý quỹ tiền lương tại xí nghiệp Vật liệu xây dựng Cẩm Trướng. 17
1/Phương hướng giao khoán quỹ lương ở xí nghiệp. 17
2/Phân tích tình hình thanh toán tiền lương trong tháng ở xí nghiệp Vật liệu xây dựng Cẩm Trướng. 17
Chỉ tiêu 17
IV/Đánh giá hiệu quả xây dựng quản lý quỹ lương tại công ty Vật liệu xây dựng Cẩm Trướng. 17
1/So sánh tiền lương bình quân giã lao động trực tiếp và lao động gián tiếp trong xí nghiệp. 17
2/Phân tích tình hình sử dụng thời gian lao động 17
Phần III: Một số biện pháp nhằm hoàn thành công tác xác định và quản lý quỹ tiền lương ở công ty 17
Vật liệu xây dựng Cẩm Trướng. 17
I/Xây dựng quỹ tiền lương công ty . 17
II/Quản lý quỹ tiền lương . 17
1/Thanh toán lương cho các bộ phận: 17
2/Công tác định mức lao động. 17
3/Cán bộ lao động tiền lương. 17
4/Những biện pháp khác. 17
Kết luận 17
http://tailieunhansu.com/diendan/f584/hoan-thien-cong-tac-xay-dung-va-quan-ly-quy-tien-luong-tai-cong-ty-vat-lieu-xay-dung-cam-truong-37887/
Chia sẻ bài viết này :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

previous Next home
 
Copyright © 2011. Luận văn Nhân sự | Nhân lực - All Rights Reserved
Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt FireFox và Google Chrome
Phát triển bởi Blogger
Lên đầu trang
Xuống cuối trang