Tìm kiếm luận văn nhân sự và nhân lực tại ô tìm kiếm dưới đây
Trang tìm kiếm luận văn ( luan van ) đại học (dai hoc), thạc sỹ ( thac sy ) trong lĩnh vực quản trị, quản lý Nhân sự ( quan tri, quan ly nhan su ), Nhân lực ( nhan luc ) ...
Home » » Hoàn thiện công tác tiền lương tại xí nghiệp Veston 1 – công ty cổ phần May 10.

Hoàn thiện công tác tiền lương tại xí nghiệp Veston 1 – công ty cổ phần May 10.

ngocmai209 | 13:11 | 0 nhận xét
LỜI MỞ ĐẦU

Công tác tiền lương là một trong những chức năng quan trọng trong quản trị doanh nghiệp. Nó có quan hệ mật thiết với các hoạt động sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp.Tiền lương là một yếu tố chi phí sản xuất quan trọng, là một bộ phận cấu thành giá thành sản phẩm của doanh nghiệp nhưng lại là nguồn thu chủ yếu của người lao động và là sự cụ thể hóa quá trình phân phối của cải vật chất do chính người trong xã hội tạo ra.Từ các đặc điểm trên đòi hỏi khi tổ chức công tác tiền lương doanh nghiệp phải tuân theo những nguyên tắc và những chính sách, chế độ đối với người lao động

Vì vậy, trong doanh nghiệp việc xây dựng thang lương, bảng lương, quỹ lương, định mức lương, lựa chọn các hình thức trả lương phù hợp đảm bảo sự phân phối công bằng cho mọi người lao động trong quá trình làm việc, làm cho tiền lương thực sự là động lực cho người lao động làm việc tốt hơn, không ngừng đảm bảo cải thiện đời sống vật chất tinh thần của người lao động và gia đình họ là một việc cần thiết và cấp bách.
Trên cơ sở lý luận trên và thực tế thu thập được trong quá trình thực tập tại Xí nghiệp May Veston 1 – Công ty cổ phần May 10, em đã chọn đề tài “Hoàn thiện công tác tiền lương tại xí nghiệp Veston 1 – công ty cổ phần May 10.”
Với mục đích dùng những vấn đề lý luận về tiền lương, em phân tích và đánh giá tình hình thực hiện công tác tổ chức tiền lương tại xí nghiệp, từ đó tìm ra những mặt cần phát huy, những tồn tại cần khắc phục để đưa ra những phương hướng, giải pháp cho công tác tiền lương có hiệu quả.

Bố cục đề tài có ba phần:
Chương I: Vai trò của tiền lương và sự cần thiết phải hoàn thiện công tác tiền lương.
Chương II: Đánh giá công tác trả lương tại xí nghiệp may Veston 1 công ty cổ phần may 10.
Chương III: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác tiền lương tại Xí nghiệp May Veston 1 – Công ty cổ phần May 10.

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
I. Cơ sở lý luận về công tác tiền lương. 3
1. Các khái niệm cơ bản. 3
1.1. Khái niệm về tiền lương. 3
1.2. Các khái niệm gắn liền với tiền lương. 4
2. Bản chất, chức năng và nguyên tắc của tổ chức tiền lương. 5
2.1. Bản chất của tiền lương. 5
2.2. Chức năng của tiền lương. 6
2.3. Yêu cầu và nguyên tắc của tổ chức tiền lương 6
3. Các yếu tố ảnh hưởng đến tiền lương và công tác tiền lương. 8
II. Nội dung của công tác tiền lương. 10
1. Đơn giá tiền lương. 10
1.1. Khái niệm: 10
1.2. Các phương pháp xây dựng đơn giá tiền lương. 10
2. Qũy lương 11
2.1. Khái niệm: 11
2.2. Cách xác định quỹ lương. 11
2. Các hình thức trả lương. 12
2.1. Trả lương theo thời gian: 12
2.2. Trả lương sản phẩm: 13
2.3. Trả lương khoán: 16
III. Vai trò của tiền lương và sự cần thiết phải hoàn thiện công tác tiền lương tại doanh nghiệp. 17

CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG TẠI XÍ NGHIỆP MAY VESTON 1 CÔNG TY CỔ PHẦN MAY 10 19
I. Những đặc điểm của xí nghiệp may Veston 1 có ảnh hưởng đến công tác tiền lương. 19
1. Quá trình hình thành và phát triển. 19
2. Chức năng nhiệm vụ của xí nghiệp. 20
2.1. Chức năng. 20
2.2. Nhiệm vụ. 20
3. Đặc điểm về tổ chức quản lý. 20
4. Đặc điểm về lao động của xí nghiệp. 22
4.1. Về quy mô lao động: 22
4.2. Về cơ cấu lao động: 23
4.2.1.Cơ cấu lao động theo giới tính và đối tượng lao động. 23
4.2.2. Cơ cấu lao động theo trình độ. 24
4.2.3. Cơ cấu lao động theo bậc thợ 25
5. Đăc điểm về quy trình công nghệ và máy móc thiết bị. 25
5.1. Tình hình máy móc thiết bị tại xí nghiệp. 25
5.2. Quy trình công nghệ. 27
6. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh. 29
1. Đơn giá tiền lương. 30
2. Quỹ Lương. 32
2.1. Xác định tổng quỹ lương kế hoạch. 32
2.2. Xác định tổng quỹ lương thực hiện. 33
3. Các hình thức trả lương của Xí nghiệp. 35
3.1. Chế độ trả lương theo sản phẩm trực tiếp 35
3.1.1. Đối tượng áp dụng: 35
3.1.2. Cách tính lương sản phẩm trực tiếp: 35
3.2. Chế độ trả lương theo sản phẩm gián tiếp 41
3.2.1. Đối tượng áp dụng: 41
3.2.2. Cách tính lương sản phẩm gián tiếp 41
3.2.3. Đánh giá việc áp dụng chế độ trả lương sản phẩm gián tiếp 42
4. Đánh giá chung về công tác tiền lương đang thực hiện ở xí nghiệp. 43
4.1. Những mặt đạt được 43
4.2. Những mặt tồn tại 43
3. Nguyên nhân 44

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG TẠI XÍ NGHIỆP MAY VESTON 1 45
1. Định hướng phát triển của xí nghiệp. 45
2. Các giải pháp hoàn thiện công tác tiền lương tại xí nghiệp. 45
2.1. Xây dựng hệ số trả lương chính xác thông qua phân tích công việc. 45
2.2. Hoàn thiện phương pháp xác định đơn giá tiền lương. 46
2.3. Tổ chức phục vụ tốt nơi làm việc. 47
2.4. Thống kê, kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm chính xác, chặt chẽ. 48
2.5. Thường xuyên đào tào nâng cao tay nghề cho cán bộ quản lý. 49
KẾT LUẬN 50
http://tailieunhansu.com/diendan/f584/hoan-thien-cong-tac-tien-luong-tai-xi-nghiep-veston-1-cong-ty-co-phan-may-10-a-41619/
Chia sẻ bài viết này :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

previous Next home
 
Copyright © 2011. Luận văn Nhân sự | Nhân lực - All Rights Reserved
Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt FireFox và Google Chrome
Phát triển bởi Blogger
Lên đầu trang
Xuống cuối trang