Tìm kiếm luận văn nhân sự và nhân lực tại ô tìm kiếm dưới đây
Trang tìm kiếm luận văn ( luan van ) đại học (dai hoc), thạc sỹ ( thac sy ) trong lĩnh vực quản trị, quản lý Nhân sự ( quan tri, quan ly nhan su ), Nhân lực ( nhan luc ) ...
Home » » Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Thủy Tạ

Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Thủy Tạ

Ngọc Mai | 19:57 | 0 nhận xét
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 4
PHẦN THỨ NHẤT: Vai trò của công tác đào tạo trong doanh nghiệp 6
I. Khái niệm đào tạo và phát triển 6
1. Khái niệm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 6
2. Ý nghĩa đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 7
II. Nội dung công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp 9
1. Xây dựng chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp 9
1.1. Xác định nhu cầu đào tạo: 9
1.2. Xác định mục tiêu đào tạo 11
1.3. Lựa chọn đối tượng đào tạo 11
1.4. Xây dựng chương trình đào tạo và phương pháp đào tạo 11
1.5. Dự tính chi phí đào tạo 12
1.6. Lựa chọn giáo viên 12
1.7. Đánh giá chương trình và kết quả đào tạo 13
2. Các phương pháp đào tạo trong doanh nghiệp 13
III. Các nhân tố ảnh hưởng tới đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp 18
1. Chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp 18
2. Sản phẩm và thị trường của doanh nghiệp 18
3. Nguồn nhân lực của doanh nghiệp 19
4. Bộ máy tổ chức của doanh nghiệp 19
5. Khả năng tài chính của doanh nghiệp 19
6. Chính sách của Nhà nước, quy định của Nhà nước và sự phát triển của môi trường đào tạo 19
7. Các yếu tố thị trường 20
IV. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực 21
1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp. 21
2. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Thủy Tạ 22
PHẦN THỨ HAI: Phần tích thực trạng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Thủy Tạ 23
I. Những đặc điểm của công ty cổ phần Thủy Tạ ảnh hưởng tới công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 23
1.1. Quá trình hình thành của công ty cổ phần Thủy Tạ 23
1.2. Chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần Thủy Tạ 23
2. Đặc điếm sản phẩm và thị trường của công ty cổ phần Thủy Tạ 24
2.1. Đặc điểm sản phẩm, dịch vụ 24
2.2. Đặc điểm thị trường 25
3. Đặc điểm cơ sở vật chất, trang thiết bị của công ty cổ phần Thủy Tạ 25
4. Bộ máy quản lý của công ty cổ phần Thủy Tạ 26
5. Đặc điểm nguồn nhân lực của công ty cổ phần Thủy Tạ 28
5.1. Số lượng lao động trong công ty 28
5.2. Cơ cấu tuổi của lao động trong công ty cổ phần Thủy Tạ 29
5.3 Cơ cấu giới tính tại công ty cổ phần Thủy Tạ 31
5.4. Cơ cấu trình độ đào tạo của lao động trong công ty cổ phần Thủy Tạ 33
5.5. Cơ cấu lao động theo thâm niên công tác 35
6. Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Thủy Tạ 36
II. Phân tích thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty cổ phần Thủy Tạ 38
1.Phân tích thực trạng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Thủy Tạ 38
1.1. Tình hình thực hiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty cổ phần Thủy Tạ trong thời gian qua 38
1.2. Phân tích thực trạng tổ chức đào tạo và phát triển của công ty cổ phần Thủy Tạ 40
1.2.1. Việc xác định nhu cầu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Thủy Tạ 40
1.2.2. Xác định mục tiêu đào tạo của công ty cổ phần Thủy Tạ 43
1.2.3. Phân tích việc xác định đối tượng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty cổ phần Thủy Tạ 44
1.2.4. Phân tích nội dung chương trình đào tạo và phương pháp đào tạo của công ty cổ phần Thủy Tạ 45
1.2.5. Phân tích đội ngũ giáo viên giảng dạy của công ty cổ phần Thủy Tạ 51
1.2.6. Phân tích nguồn kinh phí dành cho đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty cổ phần Thủy Tạ. 53
2. Những nhân tố tác động tới công tác đào tạo và phát triển nguốn nhân lực tại công ty cổ phần Thủy Tạ 63
3. Đánh giá chung về thực trạng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Thủy Tạ 66
PHẦN THỨ BA: Những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty cổ phần Thủy Tạ 74
I. Phương hướng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty cổ phần Thủy Tạ đến năm 2008 74
1. Mục tiêu sản xuất kinh doanh của công ty tới năm 2008 74
2. Phương hướng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty cổ phần Thủy Tạ năm tới 2008. 75
II. Những giải pháp đề xuất đối với công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Thủy Tạ 76
1. Xây dựng chiến lược đào tạo và phát triển lao động phù hợp với chiến lược nguồn nhân lực của công ty cổ phần Thủy Tạ 76
2. Hoàn thiện quá trình tổ chức thực hiện công tác đào tạo của công ty cổ phần Thủy Tạ 78


LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Nguồn nhân lực là vốn quý nhất của bất cứ một xã hỗi hay một tổ chức nào. Chỉ khi nào nguồn nhân lực được sử dụng một cách có hiệu quả thì tổ chức ấy mới có thể họat động một cách trơn tru và đạt được những thành công như mong đợi. Hoạt động của mỗi tổ chức đểu chịu ảnh hưởng và chịu sự chi phối bởi các nhân tố và mức độ ảnh hưởng khác nhau qua các thời kỳ, nhưng nguồn nhân lực vẫn luôn giữ được vai trò quyết định trong hoạt động của bất cứ tổ chức nào. Tuy nhiên, với vai trò quan trọng của mình thì nguồn nhân lực trong các tổ chức cũng phải ngày càng tự hoàn thiện để có thể đáp ứng được những nhu cầu đặt ra. Trong các doanh nghiệp để có thể tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh gay gắt cùng với sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của khoa học công nghệ thì các doanh nghiệp phải tìm mọi cách để trang bị cho mình đội ngũ lao động đầy đủ cả về số lượng và chất lượng. Để làm được điều này doanh nghiệp cần phải thực hiện đồng thời nhiều công việc và một trong số đó là công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực giúp cho doanh nghiệp có thể nâng cao chất lượng đội ngũ lao động trong công ty, đồng thời cũng tạo điều kiện để có thể thu hút được lao động tới công ty làm việc và cống hiến. Đào tạo và phát triển là đào tạo những kỹ năng và kiến thức để người lao động có thể vận dụng chúng một cách linh hoạt vào quá trình thực hiện công việc thường ngày và chuẩn bị để thực hiện những công việc trong tuơng lai.
Công ty cổ phần Thủy Tạ là công ty mới chuyển đổi sang hình thức công ty cổ phần trong thời gian chưa lâu, do đo đội ngũ lao động của công ty vẫn có những sự xáo trộn và trình độ kiến thức của người lao động vẫn còn chậm thay đổi để có thể đáp ứng được nhu cầu đặt ra của công ty. Vì vậy, thực trạng của công ty luôn đặt ra những đòi hỏi với công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty để làm sao có thể đào tạo nguồn lao động thực sự phù hợp với những mục tiều mà công ty đã đề ra trước mắt và cả trong lâu dài

2. Mục đích nghiên cứu của đề tài
Việc nghiên cứu đề tại này là nhằm:
- Hiểu rõ những lý luận về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp
- Vận dụng những lý thuyết nghiên cứu được để tìm hiểu thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Thủy Tạ
- Rút ra những hạn chế còn tồn tại trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Thủy Tạ
- Đề ra các giải pháp nhằm để cải thiện các hạn chế còn tồn tại và hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Thủy Tạ
3. Đối tượng nghiên cứu của đề tài
Đối tượng nghiên cứu của đề tài là công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Thủy Tạ
4. Phương pháp nghiên cứu của đề tài
Đề tại này được nghiên cứu dựa trên các phương pháp :
Phân tích thống kế, phương pháp so sánh, sưu tầm và thu thập thông tin từ thực tế, lấy các sự kiện thực tế làm cơ sở và căn cứ khoa học để phân tích…
5. Kết cấu của đề tài
Kết cấu của đề tài “Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Thủy Tạ” bao gồm ba phần:
Phần thứ nhất: Vai trò của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp
Phần thứ hai: Phần tích thực trạng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Thủy Tạ
Phần thứ ba: Những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty cổ phần Thủy Tạ
...
KẾT LUẬN
http://tailieunhansu.com/diendan/f587/%E2%80%9Choan-thien-cong-tac-dao-tao-va-phat-trien-nguon-nhan-luc-tai-cong-ty-co-phan-thuy-ta-41485/
Chia sẻ bài viết này :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

previous Next home
 
Copyright © 2011. Luận văn Nhân sự | Nhân lực - All Rights Reserved
Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt FireFox và Google Chrome
Phát triển bởi Blogger
Lên đầu trang
Xuống cuối trang