MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC BẢNG BIỂU SƠ ĐỒ
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG TRẢ THƯỞNG TRONG DOANH NGHIỆP 3
1.1. Cơ sở lý luận về hình thức trả lương trong doanh nghiệp 3
1.1.1. Khái niệm, bản chất, chức năng, vai trò của tiền lương 3
1.1.1.1. Khái niệm về tiền lương 3
1.1.1.2. Bản chất của tiền lương 3
1.1.1.3. Chức năng của tiền lương 3
1.1.1.4. Vai trò của tiền lương 4
1.1.2. Các nguyên tắc cơ bản tổ chức thực hiện trả lương trong doanh nghiệp 5
1.1.3. Các hình thức trả lương trong doanh nghiệp hiện nay 6
1.1.3.1. Hình thức trả lương theo sản phẩm 6
1.1.3.2. Hình thức trả lương theo thời gian 9
1.2. Cơ sở lý luận về trả thưởng 11
1.2.1. Khái niệm, vai trò của tiền thưởng 11
1.2.2. Những nội dung của tổ chức tiền thưởng 11
1.2.3. Các hình thức trả thưởng 12

CHƯƠNG 2
PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG, TRẢ THƯỞNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VITECO 13
2.1. Một số nét khái quát về Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO 13
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 13
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty 16
2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 17
2.1.4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2008 – 2010 24
2.1.5. Đặc điểm nguồn nhân lực của Công ty 28
2.1.6. Những đặc điểm về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO 31
2.2. Phân tích thực trạng các hình thức trả lương tại Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO 36
2.2.1. Nguồn và phân phối quỹ tiền lương của Công ty 37
2.2.2. Các hình thức trả lương của Công ty 40
2.2.2.1. Hình thức trả lương theo thời gian 40
2.2.2.2. Hình thức trả lương khoán 46
2.2.3. Nhận xét về các hình thức trả lương trong Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO 48
2.3. Phân tích thực trạng các hình thức trả thưởng tại Công ty 49
2.3.1. Nguồn tiền thưởng 49
2.3.2. Các hình thức trả thưởng tại Công ty 49
2.3.2.1. Thưởng định kỳ 49
2.3.2.2. Thưởng hoàn thành công việc 50
2.3.2.3. Thưởng khác 50
2.3.3. Nhận xét về các hình thức trả thưởng của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO 54

CHƯƠNG 3
MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG, TRẢ THƯỞNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VITECO 55
3.1. Định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới 55
3.2. Một số giải pháp hoàn thiện các hình thức trả lương tại Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO 56
3.2.1. Hoàn thiện hình thức trả lương theo thời gian tại Công ty 56
3.2.2. Một số biện pháp bổ sung 57
3.3. Một số giải pháp hoàn thiện các hình thức trả thưởng tại Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO 58
3.3.1. Hoàn thiện hình thức thưởng hoàn thành công việc 58
3.3.2. Các biện pháp bổ sung khác 59
KẾT LUẬN 60
TÀI LIỆU THAM KHẢO