Tìm kiếm luận văn nhân sự và nhân lực tại ô tìm kiếm dưới đây
Trang tìm kiếm luận văn ( luan van ) đại học (dai hoc), thạc sỹ ( thac sy ) trong lĩnh vực quản trị, quản lý Nhân sự ( quan tri, quan ly nhan su ), Nhân lực ( nhan luc ) ...
Home » » Dự báo cầu nhân lực tại Công ty cổ phần in Diên Hồng: Thực trạng và giải pháp

Dự báo cầu nhân lực tại Công ty cổ phần in Diên Hồng: Thực trạng và giải pháp

ngocmai209 | 20:44 | 0 nhận xét
LỜI NÓI ĐẦU

1. Sự cần thiết của việc nghiên cứu
Trong xu thế tự do hóa kinh doanh hiện nay, các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển đòi hỏi phải có sự quan tâm đến chất lượng sản phẩm dịch vụ, các phương thức marketing và bán hàng tốt nhất để có thể đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Để đạt được mục tiêu này, doanh nghiệp phải dựa vào một trong những tài sản quan trọng nhất đó chính là Nguồn nhân lực. Do vậy, doanh nghiệp cần phải chú trọng tới công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực, một trong những nội dung quan trọng của quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Có như vậy, mới có thể nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm dịch vụ, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Dự báo cầu nhân lực chính là một trong những bước đầu tiên của quá trình kế hoạch hóa nguồn nhân lực, là cơ sở để doanh nghiệp xác định được nhu cầu lao động cần thiết đảm bảo hoàn thành khối lượng công việc của doanh nghiệp.

Đối với Công ty cổ phần in Diên Hồng hiện nay thì công tác này rất cần thiết. Vì quy mô lao động và cơ cấu lao động có nhiều biến động do Công ty đang có kế hoạch mở rộng và đa dạng hóa sản phẩm. Đồng thời, dự báo cầu nhân lực tốt sẽ giúp Công ty chủ động trong quá trình bảo tồn và phát triển nguồn nhân lực. Hơn nữa, công tác dự báo cầu nhân lực được thực hiện hiệu quả sẽ giúp cho quá trình bố trí, sắp xếp lao động phù hợp với công việc và giảm được những chi phí không đáng có khi phân công lao động diễn ra không hợp lý, từ đó sẽ nâng cao được hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.
Chính vì vậy, tác giả đã chọn đề tài: “Dự báo cầu nhân lực tại Công ty cổ phần in Diên Hồng: Thực trạng và giải pháp” để đáp ứng yêu cầu thực tiễn trên.

2. Mục đích nghiên cứu đề tài
Nhằm phân tích thực trạng công tác dự báo cầu nhân lực tại Công ty cổ phần in Diên Hồng và đưa ra những phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện công tác dự báo cầu nhân lực tại Công ty.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: Thực trạng nhu cầu nhân lực của Công ty.
Phạm vi nghiên cứu: Công ty cổ phần in Diên Hồng.

4. Phương pháp nghiên cứu
Sử dụng phương pháp tra cứu tài liệu, phương pháp thống kê mô tả và phương pháp phỏng vấn trực tiếp.

5. Câu hỏi nghiên cứu
Làm thế nào để hoàn thiện công tác dự báo cầu nhân lực tại Công ty cổ phần in Diên Hồng?

6. Kết cấu của đề tài
Nội dung của chuyên đề, ngoài lời mở đầu, kết luận, phụ lục và tài liệu tham khảo, bao gồm:
Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác dự báo cầu nhân lực
Chương 2: Thực trạng công tác dự báo cầu nhân lực tại Công ty cổ phần in Diên Hồng.
Chương 3: Phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác dự báo cầu nhân lực tại Công ty cổ phần in Diên Hồng

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC DỰ BÁO CẦU NHÂN LỰC 3
1. Kế hoạch hóa Nguồn nhân lực và dự báo cầu nhân lực là gì 3
1.1. Kế hoạch hóa nguồn nhân lực 3
1.1.1. Khái niệm 3
1.1.2. Nội dung 3
1.1.3. Quy trình 4
1.2. Dự báo cầu nhân lực 5
1.2.1. Khái niệm 5
1.2.2. Cơ sở 5
1.2.3. Quy trình 6
2. Tầm quan trọng của công tác dự báo cầu nhân lực 8
3. Những nhân tố ảnh hưởng đến công tác dự báo cầu nhân lực 8
3.1. Các nhân tố bên ngoài tổ chức 8
3.2. Các nhân tố bên trong tổ chức 9
3.2.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 9
3.2.2. Cơ cấu tổ chức 10
3.2.3. Phân tích công việc 10
3.2.4. Đánh giá thực hiện công việc 11
3.2.5. Định mức lao động 12
4. Các phương pháp dự báo nhu cầu nhân lực 12
4.1. Dự báo nhu cầu nhân lực ngắn hạn 12
4.1.1.Phương pháp tính theo lượng lao động hao phí: 12
4.1.2.Phương pháp tính theo năng suất lao động: 13
4.1.3. Phương pháp tính theo tiêu chuẩn định biên: 14
4.2. Dự báo nhu cầu nhân lực dài hạn 14
4.2.1. Các phương pháp định lượng 14
4.2.2. Các phương pháp định tính 16

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC DỰ BÁO CẦU NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN DIÊN HỒNG 18
1. Tổng quan về Công ty cổ phần in Diên Hồng 18
1.1. Giới thiệu chung về Công ty 18
1.2. Quá trình hình thành và phát triển 19
1.2.1. Thời kỳ 1954 - 1968 19
1.2.2. Thời kỳ 1969 - 1991 20
1.2.3. Thời kỳ 1991 - 1996 20
1.2.4. Thời kỳ 1996 đến nay 20
1.3. Lĩnh vực, đặc điểm sản xuất và quy trình công nghệ 21
1.3.1. Lĩnh vực sản xuất 21
1.3.2. Đặc điểm sản xuất 21
1.3.3. Quy trình công nghệ 22
1.4. Cơ cấu tổ chức 24
1.4.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức 24
1.4.2. Chức năng của các bộ phận 25
1.5. Tình hình sử dụng lực lượng lao động 28
1.5.1. Cơ cấu lao động 28
1.5.2. Hiệu quả sử dụng lao động 30
1.6. Kết quả sản xuất kinh doanh giai đoạn 2005 - 2008 31
1.7. Chiến lược phát triển của Công ty 32
1.8. Những thách thức trong giai đoạn Hội nhập 32
2. Thực trạng công tác dự báo cầu nhân lực tại Công ty cổ phần in Diên Hồng 33
2.1. Thực trạng các công tác làm cơ sở cho quá trình dự báo cầu nhân lực 33
2.1.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty 33
2.1.2. Cơ cấu tổ chức 38
2.1.3. Phân tích công việc 39
2.1.4. Đánh giá thực hiện công việc 39
2.1.5. Định mức lao động 39
2.2. Dự báo cầu nhân lực ngắn hạn 39
2.2.1. Đối với lao động trực tiếp 39
2.2.2. Đối với lao động gián tiếp 39
2.3. Dự báo cầu nhân lực dài hạn 39

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN CÔNG TÁC DỰ BÁO CẦU NHÂN LỰC 39
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN DIÊN HỒNG 39
1. Hoàn thiện công tác dự báo cầu nhân lực ngắn hạn 39
1.2. Đối với lao động trực tiếp 39
1.1. Đối với lao động gián tiếp 39
2. Hoàn thiện công tác dự báo cầu nhân lực dài hạn 39
KẾT LUẬN 39
TÀI LIỆU THAM KHẢO 39
http://tailieunhansu.com/diendan/f588/du-bao-cau-nhan-luc-tai-cong-ty-co-phan-dien-hong-thuc-trang-va-giai-phap-41614/
Chia sẻ bài viết này :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

previous Next home
 
Copyright © 2011. Luận văn Nhân sự | Nhân lực - All Rights Reserved
Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt FireFox và Google Chrome
Phát triển bởi Blogger
Lên đầu trang
Xuống cuối trang