Tìm kiếm luận văn nhân sự và nhân lực tại ô tìm kiếm dưới đây
Trang tìm kiếm luận văn ( luan van ) đại học (dai hoc), thạc sỹ ( thac sy ) trong lĩnh vực quản trị, quản lý Nhân sự ( quan tri, quan ly nhan su ), Nhân lực ( nhan luc ) ...
Home » » Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần xây dựng số 12

Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần xây dựng số 12

Nguyen Hung Cuong | 09:22 | 0 nhận xét
LỜI MỞ ĐẦU

Thực tiễn đời sống kinh tế – xã hội ở nước ta thời gian qua đã cho thấy trong điều kiện nên kinh tế thị trường luụn cú sự cạnh tranh gay gắt thì công tác quản lý nguồn nhân lực trong mỗi tổ chức, đó cú một vị trí rất quan trọng, nó quyết định sự tồn tại và phát triển của tổ chức đó.
Trước đây, sự cạnh tranh giữa các tổ chức sản xuất kinh doanh, thậm chí cả giữa các quốc gia ban đầu, chỉ là cạnh tranh về quy mô vốn và yếu tố công nghệ. Ngày nay, nguồn nhân lực đã thực sự trở thành thứ tài sản quý giá, là chiếc chỡa khoỏ dẫn đến thành công của mỗi tổ chức, mỗi doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Để quản lý và sử dụng hợp lý nguồn nhân lực trong doanh nghiệp của mỡnh, cỏc nhà quản lý phải giải quyết tốt được các vấn để đặt ra trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực hiện có trong các tổ chức. 

Trong bối cảnh đó, Công ty cổ phần xây dựng số 12(VINACONEX 12 ) luôn chú trọng tới công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của tổ chức mỡnh, luôn và coi đây là một yếu tố cơ bản dẫn dến sự thành công.
Tuy nhiên, công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty trong những năm qua còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế. Do vậy, làm thế nào đẻ nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại VINACONEX 12, chính là vấn đề sẽ được bàn tới trong đề tài: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12

MỤC LỤC
Trang
LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN 1:NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 2
I. VAI TRÒ CỦA ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 2
1. Một số khái niệm liên quan 2
1.1 Nguồn nhân lực trong tổ chức 2
1.2 Đào tạo nguồn nhân lực 2
1.3 Phát triển nguồn nhân lực 3
2. Vai trò của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 4
2.1 Lý do của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 4
2.2 Vai trò của quá trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 4
II. NỘI DUNG CỦA ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 5
1. Xác định nhu cầu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 6
2. Xác định mục tiêu đào tạo 7
3. Lựa chọn đối tượng đào tạo 8
4. Xây dựng chương trình và lựa chọn phương pháp đào tạo 8
4.1 Xây dựng chương trình đào tạo 8
4.2 Lựa chọn phương pháp đào tạo và phát triển 9
4.2.1 Phương pháp đào tạo trong công việc 9
4.2.2 Phương pháp đào tạo ngoài công việc 9
5. Lựa chọn và đào tạo giáo viên 10
6. Dự tính chi phí đào tạo 10
7. Đánh giá hiệu quả trương trình đào tạo 13
7.1 Đánh giá hiệu quả đào tạo theo mục tiêu đào tạo 13
7.2. Đánh giá hiệu quả đào tạo và phát triển theo trình độ. 13
7.3 Đánh giá hiệu quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực thông qua việc so sánh giữa lợi ích thu được và chi phí bỏ ra. 15
7.4. Đánh giá hiệu quả đào tạo và phát triển thông qua một số biện pháp khác. 17
7.5 Nhận xét rút ra từ việc đánh giá hiệu quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 17
III. NHỮNG ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 18
1. Cơ sở vật chất, quản lý và con người cho kinh doanh đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 18
1.1 Về tổ chức. 18
1.2 Về quản lý. 19
1.3 Về cơ sở vật chất kỹ thuật. 19
1.4 Nhân tố con người. 19
1.5 Kinh phí dành cho đào tạo 20
2. Đào tạo và phát triển với vấn đề quản trị nhân lực trong doanh nghiệp. 20
3.Những yêu cầu đối với công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. 25

PHẦN 2:PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Ở CÔNG TY CỔ PHẦN 28
VINACONEX 12. 28
I. SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA VINACONEX 12 28
1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 28
1.1. Quá trình hình thành và phát triển 28
1.2. Chức năng nhiờm vụ của công ty xây dựng 12: 29
2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm gần đây 31
2.1. Mục tiêu hoạt động của Công ty là: 31
2.2. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty bao gồm: 31
3. Đặc điểm tổ chức sản xuất và bộ máy quản lý công ty xây dựng số 12. 32
4. Đặc điểm về nguồn nhân lực 35
II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VINACONEX 12 37
1. Thực trạng xác định nhu cầu đào tạo ở công ty 37
2. Xác định mục tiêu của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 38
3. Thực trạng xác định đối tượng đào tạo 39
3.1 Đối tượng đào tạo là công nhân kỹ thuật 39
3.2 Đối tượng đào tạo là lao động gián tiếp 40
4. Xây dựng chương trình và lựa chọn phương pháp đào tạo 42
4.1 Xây dựng chương trình đào tạo 42
4.2 Lựa chọn phương pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 42
5. Chi phí cho dào tạo và phát triển nguồn nhân lực 44
6. Đánh giá chung về chất lượng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty VINACONEX 12. 46
6.1 Đối với công tác đào tạo trong doanh nghiệp. 46
6.2 Đối với công tác đào tạo ngoài doanh nghiệp. 47
III. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY 48
1. Nhân tố chủ quan 48
2. Nhân tố khách quan 49
3. Nhận xét chung 50
3.1 Những kết quả đạt được 50
3.2 Những tồn tại, hạn chế 50

PHẦN 3:HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY VINACONEX 12 52
I. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI 52
1.Phương hướng phát triển chung của ngành Xây Dựng Việt Nam. 52
1.1 Phương hướng phát triển chung. 52
1.2 Nhu cầu đào tạo cảu công ty Vinaconex 12 54
2. Phương hướng về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty 55
2.1 Quan điểm, định hướng, chiến lược về Đào tạo phát triển nguồn nhân lực 55
2.2 Mục tiêu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 56
4. Kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực năm 2006-2007 57
II. KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Ở CÔNG TY 59
1 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 59
1.1 Xây dựng kế hoạch nguồn nhân lực một cách chi tiết 59
1.2 Hoàn thiện việc xây dựng chương trình đào tạo và lựa chọn giáo viên 59
1.3 Nguồn kinh phí 60
1.4 Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện công việc 60
III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHÁC 62
PHẦN KẾT LUẬN 63
TÀI LIỆU THAM KHẢO 65

http://tailieunhansu.com/diendan/f400/hoan-thien-cong-tac-dao-tao-va-phat-trien-nguon-nhan-luc-tai-cong-ty-co-phan-xay-dung-so-12-a-43944/
Chia sẻ bài viết này :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

previous Next home
 
Copyright © 2011. Luận văn Nhân sự | Nhân lực - All Rights Reserved
Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt FireFox và Google Chrome
Phát triển bởi Blogger
Lên đầu trang
Xuống cuối trang